March 3, 2014

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Strawberries - Raw, 1 cup, halves 49 12g 0g 1g 0mg 2mg 7g 3g
Lunch
Fruits - Fresh Papaya (Cubed), 100 gms 47 9g 0g 1g 0mg 3mg 5g 2g
Dinner
Fresh/raw - White Button Mushrooms, 1 cup (70g) 22 3g 0g 2g 0mg 9mg 3g 1g
Greatvalue - Sweetpeas, 0.5 cup 52 9g 0g 4g 0mg 75mg 3g 3g
Tesco - Brocolli, 3 oz 31 2g 1g 4g --mg --mg 1g 2g
Generic - Green Asparagus (Fresh, Raw), 50 g 10 2g 0g 1g --mg 2mg 1g 1g
Generic - Baby Sweetcorn, 90 g 94 17g 1g 3g --mg 2mg 6g 2g
Snacks
Date - Pitted Dates, 6 dates 176 92g 0g 3g --mg 3mg 44g 9g
Nuts - Macadamia nuts, raw, 20 g 144 3g 15g 2g 0mg 1mg 1g 2g
Silk Pure Almond Milk Original - Almond Milk, 2.5 cup 150 20g 6g 3g 0mg 400mg 18g 3g
Blueberries - Raw, 0.5 cup 41 11g 0g 1g 0mg 1mg 7g 2g
Fruit - Viki's Banana Med (7"), 1 banana 110 27g 0g 1g 0mg 1mg 14g 3g
Nutiva - Coconut Oil, Organic Extra Virgin, 1 tbsp 130 0g 14g 0g 0mg 0mg --g --g
Avocado, Raw - Avocado, No Skin or Seed, 1 fruit 322 17g 29g 4g 0mg 11mg 1g 14g
Nuts - Raw Hazelnuts, 60 nuts/1 oz/28 g 528 14g 51g 13g 0mg 0mg 4g 8g
Coconut - Meat, Raw, 160 g 566 24g 54g 5g 0mg 32mg 10g 14g
One Coconut Water - Coconut Water, 480 ml 90 20g 0g 0g 0mg 90mg 16g 0g
Silk Pure Almond Milk Original - Almond Milk, 1.5 cup 90 12g 4g 2g 0mg 240mg 11g 2g
TOTAL: 2,652 294g 175g 50g 0mg 872mg 152g 71g