June 13, 2014

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
B-Breakfast
Lidl - Oaklands - Fresh Spinach Raw, 100 g 29 2g 1g 3g --mg 100mg 2g 2g
Lidl / Lovilio - Mozzarella 45%, 62 ,5 g 153 1g 12g 11g --mg 20mg 1g --g
Lidl - Ocean Sea Mackerel Fillets, 150 g 307 0g 21g 28g --mg --mg 0g 0g
McDonald's - Cappucino, 2 cup 180 0g 6g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Peppers - Sweet, red, raw, 0.75 cup, chopped 29 7g 0g 1g 0mg 2mg 5g 2g
Onion (Kerryf) - Red, Raw, 111.0 g 44 10g 0g 1g --mg 0mg 5g 2g
Phd - Synergy Iso-7 (Vanilla Créme), 1.2 scoops 154 12g 2g 21g --mg 48mg 7g 2g
Tesco - Large Free Range Eggs, 2 Egg (68g) 206 0g 15g 17g 422mg 120mg 0g 0g
Mid-morning
Lidl / Lovilio - Mozzarella 45%, 62 ,5 g 153 1g 12g 11g --mg 20mg 1g --g
Lidl Vita D'or - Lighter Than Light Mayonnaise, 20 ml 13 2g 1g 0g --mg 154mg 1g --g
Courgettes - Courgette, 92 g 14 2g 0g 1g --mg 92mg --g 1g
Lidl - Strathvale - Fresh British Pork Loin Steaks (Uncooked), 150 g 338 0g 24g 30g --mg 150mg 0g 0g
Lunch
Birchwood - Chicken breast, 367 g 407 0g 6g 88g 0mg 0mg 0g 0g
Dinner
Walls - Smoked Bacon Rashers, 2 rasher 108 0g 6g 12g --mg 1,200mg 0g 1g
Tesco - Large Free Range Eggs, 3 Egg (68g) 309 0g 23g 26g 633mg 180mg 0g 0g
Fish - Smoked Salmon Slices, 28.5 g 53 2g 3g 6g 205mg 205mg 0g 0g
Snacks
Baresa - Pitted Black Olives, 26 g 27 1g 3g 0g --mg 0mg --g 1g
Lidl Oaklands - Fresh Blueberries, 25 g 14 4g 0g 0g --mg 0mg 3g 1g
Generic - Grilled Aubergine, 180 g 45 11g 0g 2g 0mg 4mg 6g 5g
Nestle - Lion Peanut Bar, 1 bar (41g) UK 202 23g 11g 4g --mg 0mg 16g 1g
Graze - Super Carrot Cake (Without Tea) , 1 Cake 88 12g 4g 1g --mg 107mg 8g --g
TOTAL: 2,873 90g 150g 263g 1,260mg 2,402mg 55g 18g