June 4, 2018

Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
International Delight - French Vanilla, 4 Tbsp (15 mL) 140 24g 6g 0g 0mg 8mg 24g 0g
Coffee - Brewed from grounds, 16 fluid ounce 5 0g 0g 1g 0mg 9mg 0g 0g
Jimmy Dean - Bacon, Ham, & Veggies Frittata, 1 frittatas (113g) 110 4g 8g 6g 110mg 350mg 1g 1g
Lunch
Strawberry - Strawberry, 1 med 4 1g 0g 0g 0mg 0mg 1g 0g
Great Value - Real Bacon Bits, 1.5 Tablespoon 45 0g 3g 5g 8mg 285mg 0g 0g
Castle Wood Reserve - Smoked Honey Turkey Breast, 3 oz 90 5g 2g 18g 45mg 825mg 3g 0g
Avocado - Avocado, 0.3 medium 70 4g 6g 1g 0mg 3mg 0g 3g
Lucerne - Triple Cheddar Cheese Blend, 0.13 cup 55 1g 5g 4g 15mg 90mg 0g 0g
Carrots - Shredded, 1.5 ounces 17 4g 0g 0g 0mg 32mg 2g 1g
Organics - Organic Half & Half Salad Mix, 1.5 cups 15 3g --g 2g --mg 34mg --g 2g
Lemon juice, raw, 0.75 tbsp(s) 3 1g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Chosen Foods - Avocado Oil, 0.75 tbsp(s) 98 0g 11g 0g 0mg 0mg 0g 0g
Mustard, prepared, yellow, 1 tbsp(s) 9 1g 1g 1g 0mg 173mg 0g 1g
Dinner
Asian thing., 1 serving(s) 377 26g 16g 25g 62mg 1,777mg 9g 11g
Snacks
Almond Butter Fat Bombs, 1.5 serving(s) 237 5g 23g 4g 0mg 2mg 1g 3g
Frigo - String Cheeseheads, 1 piece 80 1g 6g 6g 15mg 200mg 0g 0g
TOTAL: 1,355 80g 87g 73g 255mg 3,788mg 41g 22g