Hommade Fish Fillet, 100 g

Calories: 130

Carbs: 0g

Fat: 7g

Protein: 16g

130

Fish fillet, 245 g

Calories: 363

Carbs: 0g

Fat: 25g

Protein: 32g

363

Fish, 110 ml

Calories: 43

Carbs: 10g

Fat: 0g

Protein: 0g

43

Tesco Fish Fillet, 150 g

Calories: 255

Carbs: 21.4g

Fat: 0g

Protein: 15.9g

255

King Fish, 5 oz

Calories: 113

Carbs: 0g

Fat: 12.5g

Protein: 0g

113

Tilapia, 1 fillet

Calories: 100

Carbs: 0g

Fat: 2.5g

Protein: 20g

100

Dahfa, 12 g

Calories: 39

Carbs: 6.3g

Fat: 0g

Protein: 2.9g

39

Mrs. Paul's Fish Fillet, 1 Fillet

Calories: 120

Carbs: 9g

Fat: 6.5g

Protein: 5.5g

120

Vandekamp's Crunchy Fish Fillet, 2 fillets

Calories: 230

Carbs: 21g

Fat: 13g

Protein: 8g

230

Msjh Fried Fish Fillet, 1 sandwich

Calories: 390

Carbs: 0g

Fat: 14g

Protein: 0g

390