Gebruiksvoorwaarden MyFitnessPal

Ingangsdatum: 18 december 2020

Welkom bij MyFitnessPal. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen en zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en mobiele applicatie (de 'App') en zijn opgesteld om een positieve en gezagsgetrouwe community van gebruikers te vormen. Door MyFitnessPal te gebruiken, gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

MyFitnessPal, Inc. en iedere haar opvolgende rechtspersoon (hier aangeduid als 'MyFitnessPal', 'wij/we' of 'ons/onze'), biedt een scala aan content en diensten aan via de website en App van MyFitnessPal (gezamenlijk de 'Diensten').

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BEDING VOOR BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN IN SECTIE 14. DEZE BEPALING IS VAN INVLOED OP UW RECHTEN OM GESCHILLEN MET MYFITNESSPAL OP TE LOSSEN EN HET IS RAADZAAM DEZE ZORGVULDIG DOOR TE NEMEN. UW KEUZE VOOR HET AANHOUDEN VAN EEN ACCOUNT, TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (ONGEACHT OF U EEN ACCOUNT BIJ ONS HEBT AANGEMAAKT OF NIET), HOUDT IN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN MET ONS PRIVACYBELEID, DAT ONDERDEEL IS VAN DEZE VOORWAARDEN. ALS U HET NIET EENS BENT MET ENIG ONDERDEEL VAN DEZE VOORWAARDEN, IS HET U NIET TOEGESTAAN VAN ONZE DIENSTEN GEBRUIK TE MAKEN.

Bovenaan de meeste secties vindt u overzichten in grijze vakken die de voorwaarden inzichtelijker maken. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen een overzicht en een sectie van de voorwaarden, hebben de voorwaarden voorrang.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via ons Ondersteuningsteam.

1. Gebruik van de Diensten en Uw Account

1.1 Wie kan de Diensten gebruiken

U moet minstens 18 jaar oud zijn om de Diensten te gebruiken.

U moet minstens achttien (18) jaar oud zijn om de Diensten te gebruiken (tenzij anderszins staat aangegeven in de sectie Internationale voorwaarden, die van toepassing zijn in specifieke rechtsgebieden). Geen enkel individu jonger dan achttien (18) jaar mag de Diensten gebruiken, ons Persoonlijke gegevens (zoals dit begrip in het Privacybeleid is gedefinieerd) toezenden of anderszins Persoonlijk gegevens via de Diensten verzenden (bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres).

1.2 Uw account

Mogelijk moet u een MyFitnessPal-account aanmaken om toegang tot de Diensten te verkrijgen. Het is in dat geval belangrijk dat uw account correct en actueel is (dit geldt in het bijzonder voor uw e-mailadres: indien u ooit uw wachtwoord vergeet, dan is een actief e-mailadres vaak onze enige mogelijkheid om uw identiteit te kunnen verifiëren om u te helpen weer in te loggen).

Mogelijk moet u zich registreren voor een MyFitnessPal-account voor de toegang tot of het gebruik van bepaalde Diensten. Uw account kan u ook automatisch toegang verschaffen tot eventuele nieuwe Diensten.

Wanneer u een account aanmaakt voor een van onze Diensten, moet u correcte en volledige informatie over uzelf verstrekken, zoals deze wordt gevraagd tijdens het aanmeldproces, en u moet deze gegevens bijwerken als zich veranderingen voordoen. Als u dit niet doet, kan het gebeuren dat sommige van onze Diensten niet goed werken en zijn wij niet in staat contact met u op te nemen als er belangrijke berichten voor u zijn.

U bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van alle mogelijke handelingen die plaatsvinden tijdens het gebruik van uw account, en u moet onmiddellijk contact opnemen met ons Ondersteuningsteam als u vermoedt of zeker weet dat uw account of het wachtwoord van uw account is gestolen, als u deze hebt verloren, of als er zonder uw toestemming van uw account gebruik wordt gemaakt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat het gevolg is van ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Indien u een inwoner van de Europese Unie bent: U hebt het recht uw account te verwijderen door contact op te nemen met ons Ondersteuningsteam. Als u ervoor kiest uw account permanent te verwijderen, worden ook de niet-openbare Persoonlijke Gegevens die aan uw account verbonden zijn, verwijderd.

1.3 Updates, wijzigingen en beperkingen van Diensten

Onze Diensten veranderen voortdurend. Bij de introductie van nieuwe producten, Diensten en functies moet het voor ons mogelijk zijn om wijzigingen door te voeren, limieten op te leggen en af en toe bepaalde Diensten op te schorten of te beëindigen. Wij kunnen onze Diensten ook bijwerken, waardoor deze wellicht niet goed werken als u de updates niet installeert.

De Diensten worden regelmatig gewijzigd en de vorm en/of functie van de Diensten kan veranderen zonder dat u hierover vooraf wordt ingelicht.

We kunnen naar eigen inzicht updates (waaronder automatische updates) verstrekken voor bepaalde Diensten. Hieronder worden onder meer verstaan: upgrades, aanpassingen, bugfixes, patches en andere correcties en/of nieuwe functies (gezamenlijk 'Updates' genoemd). Mogelijk functioneren bepaalde onderdelen van onze Diensten niet naar behoren als u de Updates niet hebt geïnstalleerd. U erkent en stemt ermee in dat de Diensten mogelijk niet correct functioneren als u deze updates niet toestaat en u stemt uitdrukkelijk in met automatische updates. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat de Voorwaarden (en alle mogelijke aanvullende wijzigingen daarvan) van toepassing zullen zijn op alle mogelijke Updates van de Diensten. Wij kunnen op ieder moment een of meerdere van onze Diensten – waaronder de beschikbaarheid van producten, functionaliteiten, databases of Content – wijzigen, opschorten of beëindigen. Wij zijn daarnaast niet verplicht updates aan te bieden of enige specifieke functies of functionaliteit van een bepaalde dienst aan te blijven bieden of mogelijk te blijven maken. Wij kunnen eventueel ook limieten voor bepaalde Diensten opleggen of uw toegang tot een aantal of alle Diensten beperken zonder u hierover vooraf in te lichten. In dit geval aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

1.4 Toezicht op en opschorting van Diensten

Wij behouden ons het recht voor om de levering van Diensten aan welke gebruiker dan ook te weigeren, en kunnen toezicht houden op uw toegang tot de Diensten of uw account en deze op ieder moment beëindigen of opschorten.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn er niet toe verplicht, om toezicht te houden op accounts en/of activiteiten die via onze Diensten worden verricht of op enige manier aan onze Diensten zijn gerelateerd (waaronder het uitnodigen van een medegebruiker om lid te worden van een community of groep), evenals het gebruik door een gebruiker van of de toegang van een gebruiker tot de Persoonlijke gegevens en profielen van andere gebruikers.

Wij kunnen verder op ieder moment besluiten uw account of toegang tot bepaalde Diensten te deactiveren, te beëindigen of op te schorten: (1) indien wij, naar ons eigen goeddunken, vaststellen dat u in overtreding bent of bent geweest van deze voorwaarden of de bedoeling van deze voorwaarden (zoals benadrukt in onze communityrichtlijnen); (2) indien wij, naar ons eigen goeddunken, vaststellen dat u een risico of mogelijke juridische blootstelling hebt veroorzaakt voor MyFitnessPal, het publiek in het algemeen, een derde partij of een gebruiker van onze Diensten; (3) als reactie op een verzoek van de politie of andere autoriteiten; (4) wanneer een van de Diensten wordt stopgezet of significant gewijzigd; of (5) vanwege onverwachte technische of andere problemen. In het geval van een dergelijke deactivering, verwijdering of opschorting zullen wij alles in het werk stellen om u op de hoogte te stellen via e-mail of door middel van een bericht dat wordt getoond wanneer u probeert in te loggen.

1.5 Beveiliging

Neem onmiddellijk contact met ons op als u denkt dat uw account is gehackt of gecompromitteerd.

Wij geven om de veiligheid van onze gebruikers. Hoewel wij er hard aan werken om uw Persoonlijke Gegevens, User-generated Content en account te beveiligen kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn door onze beveiliging te breken. Neem onmiddellijk contact op met ons Ondersteuningsteam als u vermoedt of zeker weet dat uw account is gehackt of dat er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw account.

2. Eigendom en Gebruik van Content

2.1 Definities

Content is wat in de App of op de website wordt getoond wanneer u onze Diensten gebruikt. User-generated Content is alle Content die door u of door andere gebruikers wordt gecreëerd, en MyFitnessPal-Content is alle overige Content.

Binnen deze voorwaarden: (i) staat 'Content' voor informatie, gegevens of creatieve uitingen in welke vorm dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, video, audio, foto's, afbeeldingen, illustraties, animaties, tools, tekst, ideeën, communicatie, reacties, 'likes', opmerkingen, software, scripts, uitvoerbare bestanden, grafische afbeeldingen, geografische gegevens, trainingen en trainingsgegevens, biometrische gegevens en daarvan afgeleide gegevenselementen, eet- of fitnesstrainingsschema's, aantekeningen, voedingsinformatie, recepten, interactieve functies, ontwerpen, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, merknamen, logo's en vergelijkbare bedrijfsmiddelen, patenten, geluiden, applicaties en al het intellectueel eigendom dat daarvan deel uitmaakt, die kunnen worden gegenereerd, verstrekt of anderszins toegankelijk gemaakt in of via de Diensten; (ii) staat 'User-generated content’ voor alle Content die door een gebruiker wordt ingediend, overgedragen of anderszins verstrekt aan of via het gebruik van de Diensten; en (iii) staat 'MyFitnessPal-Content' voor alle Content die geen User-generated content is.

2.2 Eigendom

U bent eigenaar van de Content die u aanmaakt, en wij zijn eigenaar van de Content die wij aanmaken.

Alle MyFitnessPal-Content en alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, patenten en andere (geregistreerde en ongeregistreerde) intellectuele eigendomsrechten binnen en op de Diensten zijn eigendom van MyFitnessPal en/of haar partners of van derden. Elke gebruiker behoudt het eigendom van, de verantwoordelijkheid voor en/of andere toepasselijke rechten op de User-generated content die hij of zij aanmaakt, maar verleent een licentie voor die User-generated content aan MyFitnessPal zoals is uiteengezet in sectie 2.5 hieronder. MyFitnessPal en/of haar partners of derden behouden het eigendom van, de verantwoordelijkheid voor en/of andere toepasselijke rechten op alle MyFitnessPal-Content. Behalve waar in de voorwaarden uitdrukkelijk anderszins wordt aangegeven, verleent niets u een recht of licentie op enig onderdeel van MyFitnessPal-Content, waaronder alle Content die het eigendom is van of wordt beheerd door een van onze partners of derden. U gaat ermee akkoord dat u het materiaal dat via de Diensten wordt aangeboden, niet zult dupliceren, publiceren, weergeven, distribueren of aanpassen en er geen afgeleide werken van zult maken, tenzij u onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming hebt verkregen.

2.3 Onze licentie aan u

Wij verlenen u toestemming voor toegang tot en gebruik van MyFitnessPal-Content en -Diensten. Wij werken er hard aan om iedere gebruiker een geweldige ervaring te bieden en wij vragen u daarom onze intellectuele eigendomsrechten te respecteren en MyFitnessPal-Content en -Diensten alleen te gebruiken op de manier waarvoor ze bedoeld zijn. Dit houdt in dat u MyFitnessPal-Content en -Diensten niet zonder onze toestemming voor commerciële doeleinden mag gebruiken. Wij hebben API's en andere tools die u kunt gebruiken voor het ontwerpen van uw eigen applicaties en producten. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

Onderhevig aan uw naleving van deze voorwaarden verlenen wij u een beperkt, herroepbaar, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht op en licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten en MyFitnessPal-Content voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u deze niet kopieert, aanpast, gebruikt voor het maken van afgeleide producten, onderwerpt aan reverse engineering, verkoopt, toewijst, in licentie geeft, een zekerheidsbelang daarop verstrekt, overdraagt of op enige andere manier enig recht op de MyFitnessPal-Content of Diensten commercieel exploiteert (en dat u derden niet in staat stelt dit te doen).

2.4 Richtlijnen voor acceptabel gebruik

 • 2.4.1 MyFitnessPal-Content. Behalve waar uitdrukkelijk toegestaan door geldende wetgeving of door MyFitnessPal stemt u ermee in dat u de Diensten, de software van de Diensten en alle MyFitnessPal-Content die als deel van de Diensten ter beschikking wordt gesteld (behalve de User-generated content), als geheel of in delen hiervan, op geen enkele manier zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren, en hiervan geen afgeleide producten zult vervaardigen. Het is u niet toegestaan om MyFitnessPal-Content te downloaden, kopiëren of op te slaan, behalve (i) waar uitdrukkelijk toegestaan voor de functionaliteit van bepaalde Diensten zoals beschreven in de specifieke richtlijnen en/of aanvullende voorwaarden zoals die op die Diensten van toepassing zijn, of (ii) uitsluitend voor uw eigen gebruik of uw eigen archief.

 • 2.4.2 Commercieel gebruik van de Diensten. De Diensten, uitgezonderd bepaalde producten en Diensten die door de websites van MyFitnessPal beschikbaar worden gesteld en die wij beschikbaar stellen als tools voor eigenaars van websites (gezamenlijk de 'Commerciële tools' genoemd), zijn uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is u niet toegestaan de Diensten (afgezien van bepaalde Commerciële tools) te gebruiken voor het verkopen van een product of dienst, het verhogen van het bezoek aan uw eigen website of de website van derden voor commerciële doeleinden, zoals verkoop van advertenties, of op een andere manier te gebruiken die op enige wijze is gericht op het genereren van inkomsten. Het is u bijvoorbeeld niet toegestaan de zoekresultaten van de Diensten opnieuw op te maken en te publiceren, of onze beginpagina's of de resultatenpagina op uw eigen website te spiegelen. Daarnaast is het u niet toegestaan om een 'meta-zoekopdracht' binnen onze Diensten uit te voeren. Indien u op een commerciële wijze gebruik wilt maken van onze Diensten anders dan door middel van de Commerciële tools, moet u vooraf een overeenkomst met ons aangaan. Voor meer informatie over de Commerciële tools neemt u contact op met het Ondersteuningsteam. Door gebruik te maken van een van de Commerciële tools erkent u en stemt u in met de Voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden die op deze Diensten van toepassing zijn.

 • 2.4.3 Naar de Diensten linken. Als u op uw eigen website of in uw eigen App naar onze Diensten wilt linken, vragen wij dat u zich aan de volgende regels houdt: (i) alle links naar de Diensten moeten uitsluitend uit een tekstlink bestaan die duidelijk 'MyFitnessPal' vermeldt (zonder enig gebruik van andere handelsmerken, geregistreerde logo's of ander intellectueel eigendom van of onder beheer van MyFitnessPal), of worden weergegeven in een andere indeling die door MyFitnessPal wordt voorgeschreven; (ii) het uiterlijk, de plek en de andere aspecten van de link mogen de goodwill van onze merken niet schaden of afzwakken; (iii) de link moet doorverwijzen naar de hoofddomeinnaam van de Diensten en niet naar andere pagina's binnen de Diensten; (iv) het uiterlijk, de plek en de andere aspecten van de link mogen niet de indruk wekken dat uw organisatie of rechtspersoon wordt gesponsord door of is verbonden aan MyFitnessPal; (v) als er op de link wordt geklikt, moet de dienst in een volledig scherm worden weergegeven en niet binnen een 'kader' op de doorverwijzende website of dienst; en (vi) wij behouden ons het recht voor om onze toestemming voor de link op enig moment en naar eigen goeddunken in te trekken, en indien wij u melden dat de toestemming is herroepen, stemt u er hierbij mee in dat u de betreffende link onmiddellijk van uw website of uit uw applicatie zult verwijderen.

2.5 Uw licentie aan ons

Wanneer u in de context van de Diensten Content plaatst, blijft deze Content uw eigendom. U geeft ons echter wel toestemming om deze Content in de context van onze Diensten te gebruiken en om deze aan anderen beschikbaar te stellen. Wij kunnen op ieder moment en naar ons eigen goeddunken uw Content bewerken in of verwijderen uit onze Diensten. Plaats geen Content die niet van u is of waarvoor u geen toestemming hebt om deze te plaatsen.

Wanneer u door middel van de Diensten User-generated content aan MyFitnessPal verstrekt, verleent u aan MyFitnessPal en onze gebruikers een niet-exclusief, niet-herroepbaar, royaltyvrij, vrijelijk overdraagbaar, sublicentieerbaar, wereldwijd recht op en een licentie voor het gebruiken, hosten, opslaan, in cache plaatsen, reproduceren, publiceren, vertonen (openbaar of anderszins), uitvoeren (openbaar of anderszins), distribueren, verzenden, wijzigen, aanpassen (waaronder, zonder beperking, het aanpassen om de Content te laten voldoen aan de vereisten van een netwerk, apparaat, dienst of medium waarop de Diensten beschikbaar zijn), en voor het commercialiseren van deze User-generated content of het maken van hiervan afgeleide werken, en voor het anderszins exploiteren van deze User-generated content in verband met alle mogelijke Diensten. U erkent en stemt ermee in dat: (a) wij het recht hebben het plaatsen van User-generated content naar ons eigen goeddunken te regelen; (b) wij geen enkele verplichting hebben aan u erkenning te geven, doch indien wij ervoor kiezen u erkenning te geven, dan staat het ons volledig vrij de omvang en plaats van deze erkenning te bepalen; en (c) u geen recht hebt op enige vorm van vergoeding of andere betaling van ons in verband met het gebruik van uw User-generated content.

De rechten die u onder deze licentie verstrekt, zijn bedoeld voor de beperkte doeleinden MyFitnessPal in staat te stellen de Diensten te verlenen en andere gebruikers de Diensten te laten gebruiken in overeenstemming met hun functionaliteit, de Diensten te verbeteren en nieuwe Diensten te ontwikkelen. Niettegenstaande het voorgaande zullen wij niet van uw User-generated content gebruikmaken op een manier die in strijd is met ons Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op ieder moment de User-generated content te controleren, te verwijderen of aan te passen, waaronder User-generated content die naar ons idee in overtreding is met deze voorwaarden, de communityrichtlijnen, en/of ons beleid.

U stemt ermee in de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. U verklaart en garandeert dat u over alle noodzakelijke rechten beschikt om MyFitnessPal de hiervoor genoemde licentie te verlenen voor alle User-generated content die u indient in verband met de Diensten en u ons schadeloosstelt voor elke schending van deze verklaring en garantie.

2.6 Over onze Diensten vertellen

Als u de Persoonlijke gegevens van iemand anders met ons deelt, dient u eerst toestemming van diegene te verkrijgen.

Wij hopen dat u graag gebruikmaakt van onze Diensten en waarderen het als u uw enthousiasme voor onze Diensten met uw vrienden deelt. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de mogelijkheid die binnen onze Diensten wordt aangeboden om een van uw vrienden over onze Diensten te vertellen, vragen wij u om het e-mailadres of de socialmediagegevens van deze vriend(in), die wij vervolgens gebruiken om uw vriend(in) over onze Diensten in te lichten. Wij kunnen de informatie die u aanlevert enige tijd bewaren, maar wij zullen deze informatie niet openbaar maken. U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om contactgegevens van derden voor doorverwijzing aan ons te vertrekken, en u vrijwaart ons van elke schending van deze verklaring en garantie.

2.7 Bewaring van Content

Wees u ervan bewust dat het bijna onmogelijk is om iets dat u openbaar op internet publiceert weer van internet te verwijderen.

Als u uw account opzegt, of als u User-generated content uit de Diensten verwijdert, kunnen wij uw User-generated content bewaren voor een commercieel gezien redelijke periode, voor doeleinden zoals back-up, archivering of controledoeleinden, of op een andere, wettelijk toegestane manier. Daarnaast is het MyFitnessPal en diens gebruikers toegestaan door u aangemaakte User-generated content die via de Diensten is opgeslagen of gedeeld, te bewaren, te gebruiken, op te slaan, te vertonen, te reproduceren, te delen, te wijzigen, uit te voeren, te distribueren, of hier afgeleide werken van te maken. De licentie op uw User-generated content blijft daarom van kracht, ook nadat u bent gestopt de Diensten te gebruiken. Indien u iets op een openbare manier publiceert, kunnen anderen ervoor kiezen hierop te reageren, waardoor uw Content deel wordt van een sociale uitwisseling. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

3. Communityrichtlijnen

3.1 Interactieve gebieden

Onze Diensten bevatten vaak communityfunctionaliteiten. Indien u deze functionaliteiten gebruikt om Content te plaatsen, kan deze Content openbaar worden. Wij kunnen toezicht houden op onze communityfunctionaliteit maar doen dit niet voortdurend, en uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor uw interactie met andere gebruikers. Gebruik daarom uw gezonde verstand en wees sportief.

Sommige van onze Diensten bevatten recensies, discussiefora, gesprekpagina's, blogs of andere interactieve gebieden of sociale functies waarmee u en andere gebruikers in staat zijn User-generated content te plaatsen en op elkaar te reageren ('Interactieve gebieden'). U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw eigen gebruik van de Interactieve gebieden en voor alle User-generated content die u plaatst, waaronder de verzending, juistheid en volledigheid van deze User-generated content. Aangezien de Interactieve gebieden doorgaans openbaar zijn, begrijpt u dat uw User-generated content openbaar kan worden gemaakt en openbaar kan blijven. We raden u daarom sterk af om persoonlijke gegevens in een interactief gebied te plaatsen.

Het is ons toegestaan, maar we zijn niet verplicht, om toezicht te houden op onze communityfunctionaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor uw interactie met andere gebruikers, of deze interactie nu online of offline plaatsvindt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opmerkingen, uitdagingen en vriendschappelijke wedstrijden. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies dat of schade die voortvloeit uit een interactie met andere gebruikers die gebruikmaken van de Diensten, mensen die u via de Diensten leert kennen, of mensen die u vinden vanwege Content die op, via of door middel van de Diensten is geplaatst. MyFitnessPal is op geen enkele manier verplicht tot betrokkenheid bij en wijst alle aansprakelijkheid voor geschillen tussen gebruikers af en u ontslaat MyFitnessPal van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die voortvloeit uit of ontstaat in verband met een dergelijk geschil.

3.2 Communityrichtlijnen

Onze Diensten zijn bedoeld als een veilige en ondersteunende omgeving om u te helpen uw fitness- en wellnessdoelen te behalen. Het is u niet toegestaan om onze Diensten te gebruiken voor het plaatsen van ongepast materiaal, het lastigvallen van mensen, het versturen van spam, het schenden van intellectuele eigendomsrechten, of het uitvoeren van andere ongepaste handelingen. Wees altijd redelijk en gedraag u verantwoordelijk.

Onze Diensten zijn bedoeld als een veilige en ondersteunende omgeving voor alle gebruikers. Om een veilige en positieve omgeving te behouden, vragen we iedereen om met bepaalde regels (de 'communityrichtlijnen') akkoord te gaan en deze te volgen bij het plaatsen van User-generated content en het gebruiken van de Diensten. Onze communityrichtlijnen zijn in veel instanties op de principes van toepasselijke wetgeving gebaseerd. Schendingen van onze communityrichtlijnen kunnen u blootstellen aan strafrechtelijke vervolging of wettelijke aansprakelijkheid. Door van de Diensten gebruik te maken, gaat u ermee akkoord dat uw User-generated content en uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de interactieve gebieden, niet in strijd zullen zijn met de communityrichtlijnen. Indien u de communityrichtlijnen schendt, behouden wij ons het recht voor uw toegang tot de Diensten te beëindigen.

 • Geen ongepaste Content. Plaats geen Content waarmee u andere leden van de community stalkt, bedreigt, kwetst of lastigvalt, of die beledigend of vernederend is voor andere leden van de community. Wij staan geen denigrerende opmerkingen over geslacht, seksuele identiteit, gewicht, lichaamstype, lichamelijke of geestelijke beperkingen, etniciteit, religie of seksuele voorkeuren toe, noch enige vorm van stimulering van geweld tegen personen of groepen, ongeacht of deze geestig worden geformuleerd en/of bedoeld zijn of niet. Dit omvat ook het uiten van stereotyperingen over welke groep of gemeenschap dan ook. Plaats geen Content die smadelijk, obsceen, pornografisch, beledigend, haatdragend of opruiend is, of die seksueel expliciet materiaal promoot. U kunt het op een beleefde manier oneens zijn met een bericht of onderwerp, en wij vragen u andere gebruikers niet aan te vallen door hen belachelijk te maken of te beledigen. Als een andere gebruiker u aanvalt en u besluit op dezelfde manier op hem of haar te reageren, kunt u dezelfde gevolgen ondervinden als de andere gebruiker.

 • Niet toegestaan zijn 'hijacking' (binnen een gesprek/discussie een nieuwe, niet-gerelateerde discussie beginnen), 'trolling' (aanhoudend en extreem beledigend zijn, met name naar een specifiek persoon/specifieke groep en/of over een specifiek onderwerp) of 'flame-baiting' (opzettelijk overdreven en/of beledigend reageren om boze reacties uit te lokken of om een discussie op te hitsen). Als u deelneemt aan gesprekken op onze fora, houdt u dan aan de onderwerpen die per gesprek worden besproken en plaats nieuwe gesprekken alleen op een forum dat daarvoor bedoeld is. Een gesprek van het betreffende onderwerp weg proberen te sturen noemen we “hijacking”. Dit omvat berichten die provocerend zijn of bedoeld zijn om boze reacties uit te lokken.

 • Verbod op het promoten van onveilige methoden om gewicht te verliezen en van eetstoornissen. Het is niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor het promoten, verheerlijken of behalen van een gevaarlijk laag niveau van voedselinname. Daarom vragen wij u om geen Content te plaatsen die uit de volgende vormen bestaat (deze kunnen zonder waarschuwing worden verwijderd):

  • Content gericht op het promoten van mogelijk onveilige of controversiële dieetproducten of -technieken, waaronder supplementen die niet medisch voorgeschreven zijn.

  • Profielen, groepen, berichten of opmerkingen die anorexia, boulimia of een dieet met een zeer lage calorie-inname verheerlijken. Hieronder begrepen zijn onder meer positieve opmerkingen over of verwijzingen naar Ana/Mia, zogenoemd 'purging' of uithongering.

  • Foto's gericht op het verheerlijken van extreem magere lichamen.

 • Geen Content die schadelijk is voor minderjarigen. Gebruik de Diensten niet op een manier die schadelijk is voor minderjarigen (of eigenlijk voor wie dan ook).

 • Geen verstoringen, exploitatie of misbruik van bronnen. Onthoud u van het verstoren of beschadigen van het functioneren van de Diensten, bijvoorbeeld door middel van onbevoegd gebruik, onderbreking, geautomatiseerde aanvallen, exploitatie of misbruik van onze bronnen

 • Geen verzending van spam of junkmail. Gebruik berichten of reacties niet om spam te versturen.

 • Geen illegale Content. Het pleiten voor, promoten van of assisteren bij enige frauduleuze of illegale handeling (bijv. geweld, voordoen als iemand anders, of computermisbruik) is niet toegestaan.

 • Geen persoonlijke gegevens aanbieden. Wij vragen u af te zien van het plaatsen of aanbieden in de Interactieve gebieden van persoonlijke gegevens betreffende derden, waaronder foto’s, telefoonnummers, adressen, achternamen, e-mailadressen en wachtwoorden.

 • Privégesprekken niet openbaar maken. Het is niet toegestaan om e-mails of privéberichten van een andere gebruiker, een moderator of beheerder openbaar te plaatsen.

 • Geen inbreuk op wettelijke plicht. Plaats geen Content die op enige wijze inbreuk maakt op contractuele of andere wettelijke verplichtingen aan derden.

 • Geen misleidende of frauduleuze links. Plaats geen misleidende of frauduleuze links. Hieronder vallen onder meer links met een misleidende beschrijving, het gebruiken van het verkeerde 'bronveld' in een bericht, het plaatsen van misleidende doorkliklinks in een afbeelding, of het insluiten van links naar tussenpagina's met advertenties of naar pop-upadvertenties.

 • Geen inbreuk op intellectueel eigendom. Respecteer het intellectuele eigendom van anderen. Indien u geen toestemming hebt om iemands eigen werk of gelijkenis te gebruiken (ofwel door een licentie of door wettelijke uitzonderingen en beperkingen zoals het recht op redelijk gebruik), plaats deze dan niet. In het bijzonder, als u vermoedt dat User-generated content in onze Diensten inbreuk maakt op uw intellectuele eigendom of op het intellectuele eigendom van anderen, raadpleegt u de sectie Intellectueel eigendom/DMCA in onze voorwaarden.

 • U niet voordoen als MyFitnessPal of anderen. Plaats geen Content die waarschijnlijk iemand zou kunnen misleiden of die door iemand zou kunnen worden gebruikt om zich voor te doen als iemand anders of om een valse voorstelling te geven van uw identiteit of uw zakelijke band met welke persoon of partij dan ook, waaronder MyFitnessPal. Het aanmaken van een account met het oogmerk om andere gebruikers te misleiden of om een schorsing te omzeilen, is niet toegestaan en is reden om permanent van de Diensten te worden uitgesloten.

 • Geen geautomatiseerde zoekopdrachten. Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten in welke vorm dan ook naar de systemen en netwerken die wij gebruiken om de Diensten te kunnen verlenen, zonder daar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons voor te hebben gekregen.

 • Overig. Plaats geen Content die iets bevat dat aanstootgevend is of het anderen onmogelijk maakt van de Diensten gebruik te maken of ervan te genieten, of die MyFitnessPal of onze gebruikers kan blootstellen aan welke vorm of mate van schade of aansprakelijkheid dan ook. Het staat ons vrij te bepalen wat hieronder kan worden begrepen. Plaats geen Content die de goodwill van MyFitnessPal, onze logo's of merken kan beschadigen of verminderen.

Als we van mening zijn dat u handelt op een manier die in strijd is met de communityrichtlijnen of die op een andere wijze in strijd is met de voorwaarden, kunnen wij stappen ondernemen om dit probleem aan te pakken, waaronder, maar niet beperkt tot, het beëindigen van uw recht om van de Diensten gebruik te maken, het verwijderen van uw User-generated content, het ondernemen van juridische stappen tegen u (en in dat geval gaat u ermee akkoord dat wij de redelijke kosten en honoraria van de advocaten op u kunnen verhalen) of het doorspelen van informatie naar de wetshandhavingsinstanties. Wij behouden ons het recht voor om naar ons eigen goeddunken deze communityrichtlijnen al dan niet af te dwingen en deze richtlijnen scheppen voor MyFitnessPal geen enkele verplichting of contractuele verbintenis om op een bepaalde manier te handelen.

3.3 Aanstootgevende User-generated content rapporteren

Het komt voor dat mensen ongepaste Content plaatsen op websites met User-generated content. Wij doen ons uiterste best om onze community te beschermen (het helpt als alle gebruikers de communityrichtlijnen volgen), maar het kan nog altijd voorkomen dat u misplaatste Content aantreft voordat wij de kans hebben gehad deze te verwijderen. Als u ooit aanstootgevende Content aantreft, laat het ons alstublieft weten.

Hoewel wij al onze gebruikers vragen zich aan onze communityrichtlijnen te houden en wij ons het recht voorbehouden toezicht te houden op overtredingen, kunnen wij niet volledig garanderen dat iedere gebruiker zich te allen tijde volledig aan de communityrichtlijnen en deze voorwaarden zal houden. Als u van mening bent dat Content die u in onze Diensten aantreft, inbreuk maakt op de communityrichtlijnen, of als u weet of vermoedt dat iemand uw User-generated content misbruikt, meldt dit dan aan het Ondersteuningsteam. We hebben het recht, maar zijn niet verplicht, om User-generated content die u rapporteert te controleren en daarop actie te ondernemen of de Content te verwijderen. U begrijpt en erkent dat wanneer u toegang verkrijgt tot of gebruikmaakt van onze Diensten, u kunt worden blootgesteld aan User-generated content die afkomstig is uit een breed scala aan bronnen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid, bruikbaarheid, veiligheid, rechtmatigheid, gepastheid of de intellectuele eigendomsrechten van of betreffende deze User-generated content.

Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor door u opgelopen letsel of schade die is veroorzaakt door bezwaarlijke User-generated content of doordat een andere gebruiker onze communityrichtlijnen niet naleeft.

4. Intellectueel eigendom/DMCA

Wij respecteren wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Als u ziet dat er iets niet klopt, stuurt u een e-mail met alle informatie naar legal@myfitnesspal.com.

Indien u van mening bent dat User-generated content of MyFitnessPal-Content inbreuk maakt op een auteursrecht of handelsmerk onder de wetgeving van de Verenigde Staten of van een ander land, vragen we u onmiddellijk contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die hier zijn verstrekt. Het is ons beleid om alle beschuldigingen van inbreuk die we ontvangen, te onderzoeken. Stuur ons de volgende informatie als u ons op de hoogte wilt stellen van een vermoeden van inbreuk:

 • Identificatie van het materiaal waarop inbreuk wordt gemaakt.

 • Identificatie van het materiaal waarvan u vermoedt dat het ergens inbreuk op maakt, waaronder de locatie ervan, met voldoende details zodat wij het ook kunnen vinden en het bestaan ervan kunnen verifiëren.

 • Contactgegevens van de persoon die de inbreuk meldt (de 'kennisgever'), waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Een verklaring dat de kennisgever te goeder trouw meent dat het materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet.

 • Een verklaring op straffe van meineed dat de informatie in de melding juist is en dat de kennisgever bevoegd is om deze klacht namens de eigenaar in te dienen.

 • Een fysieke of digitale handtekening van een persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van het materiaal waarop volgens de kennisgever inbreuk wordt gemaakt.

Uw melding moet zijn ondertekend (fysiek of elektronisch) en moet als volgt worden geadresseerd:

MyFitnessPal, Inc.
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701, USA
Attn: DMCA Requests

U verklaart dat u begrijpt dat indien u niet aan alle voorwaarden van deze paragraaf voldoet de melding mogelijk ongeldig zal zijn. Bepaalde informatie die door middel van deze melding van inbreuk wordt verstrekt, kan worden doorgestuurd naar de gebruiker die de Content die mogelijk inbreuk maakt, heeft geplaatst. In de VS, krachtens Artikel 512 §f van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA), kan enig persoon die bewust een verkeerde voorstelling geeft van inbreuk op materiaal of handelingen mogelijk aansprakelijk worden gesteld. Raadpleeg www.copyright.gov voor meer informatie over hoe u zich kunt voorbereiden of kunt reageren op een DMCA-melding en/of www.uspto.gov/trademark voor meer informatie over handelsmerkrechten.

Onze Diensten kunnen linken naar, reageren op of beschikbaar zijn via diensten of producten van derden, zoals aanbieders van social media en apparaten van derden. Indien u gebruikmaakt van zulke diensten of producten van derden, wees u er dan van bewust dat er mogelijk andere voorwaarden en een ander privacybeleid van toepassing zijn op uw gebruik van deze diensten.

5.1 Sociale netwerken en aanmeldingen

Het is mogelijk dat u gebruikmaakt van de Diensten of u daarbij aanmeldt via verschillende online Diensten van derden, zoals social media of socialenetwerkdiensten, zoals Facebook('Socialenetwerkdiensten'). Om volop gebruik te kunnen maken van alle voordelen van deze functionaliteiten en mogelijkheden, kan het zijn dan wij u vragen deze Socialenetwerkdiensten toe te staan, u hiervoor aan te melden of hierbij in te loggen via de websites van de betreffende aanbieders. Als onderdeel van deze integratie zullen deze Socialenetwerkdiensten bepaalde informatie die u aan hen hebt verstrekt aan ons leveren en wij zullen deze informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid gebruiken, opslaan en openbaar maken. Wees u er van bewust dat de wijze waarop diensten van derden (met inbegrip van Socialenetwerkdiensten) uw informatie gebruiken, opslaan en openbaar maken enkel en alleen wordt geregeld door de beleidslijnen van de betreffende diensten van derden, en dat wij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor het privacybeleid of voor andere handelingen van websites of diensten van derden die eventueel binnen de diensten beschikbaar zijn. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van informatie, content, goederen, data, meningen, advies of beweringen die in of door Socialenetwerkdiensten beschikbaar worden gesteld. Hierdoor kunnen wij dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die of verlies dat is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt in de context van het gebruik van of vertrouwen op zulke Socialenetwerkdiensten.

5.2 Applicaties van derden

U kunt mogelijk toegang tot links, applicaties, content, diensten, promoties, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten van derden ('Applicaties van derden’) verkrijgen via onze Diensten. Als u ervoor kiest toegang tot deze Applicaties van derden te verkrijgen, kan u worden verzocht u aan te melden voor zulke applicaties en uw account hiermee te synchroniseren. U bent absoluut niet verplicht gebruik te maken van Applicaties van derden, uw toegang tot en gebruik van zulke applicaties is geheel voor uw eigen risico en wij kunnen in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van informatie, content, goederen, data, meningen, advies of beweringen die in of door Applicaties van derden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor kunnen wij derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die of verlies dat is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt in de context van het gebruik van of vertrouwen op zulke Applicaties van derden.

5.3 Producten van derden

Onze Diensten kunnen eventueel worden bereikt via apparaten of andere producten van derden ('Producten van derden'). Om bepaalde functies van de Diensten te gebruiken, kan het noodzakelijk zijn dat u Producten van derden aanschaft (zoals een stappenteller, slimme weegschaal, enz.). Hoewel wij soms producten van bepaalde partners aanbevelen, promoten of adverteren, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor uw aankoop of gebruik van Producten van derden, en wij garanderen niet dat de Producten van derden in combinatie met de Diensten kunnen worden gebruikt of dat deze foutloos zullen functioneren. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor Producten van derden, waaronder Producten van derden die door onze partners worden aangeboden.

6. Mobiele diensten

Hoewel wij ons uiterste best doen om de Diensten op zoveel mogelijk platforms aan te bieden, kunnen wij niet garanderen dat de App op uw apparaat kan worden gebruikt (maar laat het Customer Support wel weten als u vragen of ergens een probleem mee hebt; wij willen u graag helpen). Indien u gebruikmaakt van de App zijn de gebruikelijke tarieven voor sms- en datagebruik van toepassing, evenals de regels van de appstore die u gebruikt voor het downloaden.

6.1 Overwegingen apparaat en aanbieder van mobiele telefonie

Om van onze App gebruik te kunnen maken, hebt u een geschikt apparaat nodig. Wij kunnen niet garanderen dat de App geschikt is voor of beschikbaar is op uw apparaat. Wij brengen geen kosten in rekening voor het gebruik van de App. De gebruikelijke tarieven en kosten van uw telefoonaanbieder voor sms- en datagebruik zijn echter wel van toepassing. Mogelijk moet u kosten betalen om toegang te krijgen tot bepaalde speciale functies of content van onze Premiumabonnementen (zoals beschreven in Sectie 7).

6.2 Licentie mobiele applicatie

Wij verlenen u hierbij een beperkte, persoonsgebonden, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor het gebruik van de App die op een rechtmatige plek is gedownload, uitsluitend in de objectcode-indeling en uitsluitend voor persoonlijk gebruik voor rechtsmatige doeleinden. Met betrekking tot opensourcecodes of codes van derden die in de App worden gebruikt, is bepaald dat deze opensourcecodes vallen onder de toepasselijke EULA-licentie voor open source of van derden die het gebruik van deze code toestaat, indien van toepassing.

6.3 Appstores

Indien u de App downloadt uit de appstore van derden (de 'app-provider'), erkent u en stemt u ermee in dat:

 • De voorwaarden een overeenkomst met ons betreffen, niet met de app-provider. Tussen MyFitnessPal en de app-provider is afgesproken dat MyFitnessPal de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de applicaties van MyFitnessPal;

 • De app-provider op geen enkele wijze verplicht is om onderhoud te plegen aan en ondersteunende diensten te verlenen in verband met de App;

 • In het geval dat de App op enige wijze niet voldoet aan eventueel toepasselijke garanties (i) kunt u de app-provider inlichten en de app-provider kan ervoor kiezen de aankoopprijs voor de App (indien van toepassing) aan u terug te betalen, (ii) voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving heeft de app-provider geen andere garantieverplichting met betrekking tot de App, en (iii) de verantwoordelijkheid voor andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten die toegerekend kunnen worden aan het niet-voldoen aan enige garantie zal, zoals tussen MyFitnessPal en de app-provider afgesproken, volledig bij MyFitnessPal liggen;

 • De app-provider is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van vorderingen die u in verband met de App hebt of in verband met uw bezit en gebruik van de App;

 • Indien een derde meent dat de App inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een ander zal, zoals tussen MyFitnessPal en de app-provider afgesproken, MyFitnessPal verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken, verdedigen, schikken en kwijten van die mogelijke inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht, voor zover door deze voorwaarden vereist;

 • De app-provider en diens dochterondernemingen zijn begunstigde derden bij deze voorwaarden waar deze betrekking hebben op uw licentie voor het gebruik van de App. Als u akkoord gaat met deze voorwaarden zal de app-provider het recht hebben (en geacht worden dat recht te hebben aanvaard) om in verband met uw licentie op de App deze voorwaarden te handhaven tegen u als een begunstigde derde daarvan; en

 • U moet tevens voldoen aan alle geldende servicevoorwaarden van derden als u gebruikmaakt van de App.

7. Betaalde diensten

Als u ervoor kiest een abonnement te nemen op een van onze uitgebreidere, Betaalde diensten, zoals onze Premiumabonnementen, zijn de onderstaande betalings- en factuurvoorwaarden van toepassing. Betaalde diensten en facturen kunnen automatisch worden verlengd totdat u deze zelf stopzet. U kunt uw abonnement op ieder gewenst moment stopzetten.

7.1 Betalingsvoorwaarden

Wij bieden tegen betaling bepaalde premiumversies van de Diensten aan (bv. Premiumabonnementen) (de 'Premiumdiensten'). Door u in te schrijven voor en gebruik te maken van de Premiumdiensten gaat u akkoord met onze voorwaarden en met alle aanvullende voorwaarden die u hier kunt raadplegen. U verklaart verder dat u afstand doet van uw recht om binnen 14 dagen terug te komen op uw aankoop op het moment dat u zich inschrijft voor een Premiumdienst, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, zodat u onmiddellijk in staat zult zijn gebruik te maken van alle Premiumdiensten.

Met de Premiumdiensten krijgt u toegang tot bepaalde uitgebreidere content en functionaliteiten (bijvoorbeeld macro's in gram instellen en advertentievrij gebruik). Door u aan te melden voor en gebruik te maken van de Premiumdiensten, waaronder het aanmelden voor een gratis proefversie van de Premiumdiensten, gaat u ermee akkoord te betalen voor alle kosten die van toepassing zijn op de Premiumdiensten (zoals doorlopende abonnementskosten).

Tijdens de aanmelding voor de Premiumdiensten wordt u gevraagd informatie te verschaffen over de manier waarop u wilt betalen (‘betaalmethode'). Deze informatie moet volledig en correct zijn en u draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het bijwerken van deze informatie in het geval van wijzigingen. U geeft ons uitdrukkelijk toestemming om per automatische incasso of ACH via uw betaalmethode de toepasselijke kosten voor de Premiumdiensten af te schrijven, alsmede de kosten voor andere aankopen die u via de Diensten doet.

Voor de betaling van Premiumdiensten kunt u kiezen voor maandelijkse of jaarlijkse afschrijvingen. Tenzij anders aangegeven zijn alle kosten voor de Premiumdiensten op basis van vooruitbetaling verschuldigd en zullen deze aan het begin van de maandelijkse c.q. jaarlijkse periode van de Premiumdienst automatisch via de overeengekomen betaalmethode worden afgeschreven. Tenzij anders aangegeven zullen de Premiumdiensten automatisch worden verlengd totdat u ervoor kiest uw toegang tot de Premiumdiensten op te zeggen. Alle aankopen van Premiumdiensten zijn definitief en kunnen alleen naar ons eigen goeddunken worden terugbetaald, en dit altijd in overeenstemming met de regels betreffende iedere afzonderlijke Premiumdienst.

7.2 Beëindigen of opzeggen van Premiumdiensten

Indien u de verschuldigde vergoedingen of kosten voor uw gebruik van de Premiumdiensten niet betaalt, kunnen wij redelijke stappen ondernemen om met u in contact te treden om dit probleem op te lossen; wij behouden ons echter het recht voor om uw toegang tot de Premiumdiensten (eventueel met onmiddellijke ingang) uit te schakelen of te beëindigen.

U kunt uw abonnement op de Premiumdiensten op ieder moment opzeggen. Meer informatie over het opzeggen vindt u hier. Zodra u uw Premiumdienst hebt opgezegd en hier bevestiging van hebt ontvangen, worden er geen kosten meer in rekening gebracht op uw account. De opzegging van een Premiumdienst zal ingaan op de laatste dag van de huidige factuurperiode, en voor het resterende deel van deze factuurperiode zult u onbeperkte toegang tot de Premiumdienst hebben. Bijvoorbeeld: als u maandelijks betaalt en gedurende een maand opzegt, zal deze hele maand bij u in rekening worden gebracht en zult u tot het einde van die maand toegang tot de Premiumdienst hebben.

Na opzegging of annulering van uw Premiumdienst hebt u geen recht op een terugbetaling. Indien u niet langer van de Premiumdienst gebruik wenst te maken, ligt de verantwoordelijkheid voor het tijdig opzeggen van de Premiumdienst volledig bij u, ongeacht of u nu actief van de Premiumdienst gebruik blijft maken of niet.

7.3 Wijziging van kosten

Voor zover maximaal toegestaan door de geldende wetgeving, behouden wij ons het recht voor naar ons eigen goeddunken de prijzen voor de Premiumdiensten te wijzigen. Wij zullen u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van deze prijswijziging door berichtgeving op of via de betreffende Premiumdienst en/of door u een e-mailnotificatie te sturen. Indien u deze nieuwe prijzen niet wenst te betalen kunt u de betreffende Premiumdienst opzeggen voordat deze prijswijziging van kracht wordt.

7.4 Korting, waardebon of cadeaucode

Als u een korting, waardebon of cadeaucode voor een Premiumdienst hebt ontvangen, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, in aanvulling op de algemene voorwaarden van die specifieke code. Om een korting of waardebon te gebruiken, moet u inloggen bij MyFitnessPal en de betreffende code invoeren om gebruik te maken van de betreffende promotie. Een korting, waardebon of cadeaucode kan alleen worden gebruikt als u zich inschrijft voor een Premiumdienst, en in combinatie met een account waarop niet reeds een abonnement van een of meerdere Premiumdiensten loopt. Een korting, waardebon of cadeaucode kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of waardebonnen, en kan niet worden geruild, terugbetaald of vervangen of worden ingewisseld voor contact geld of betaling van accounts. Mogelijk is een betaalmethode vereist om een korting of waardebon te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de korting, waardebon of cadeaucode voor de vervaldatum, en vervallen codes kunnen niet worden terugbetaald of verlengd. Verder bent u ook zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van een Premiumdienst voor het aflopen van de proefperiode (gratis of met korting) als u niet door wenst te gaan met het gebruik van een Premiumdienst tegen een reguliere betaling. De algemene voorwaarden van een specifieke korting, waardebon of cadeaucode kunnen betrekking hebben op aanvullende beperkingen op het gebruik ervan, waaronder, doch niet beperkt tot, het soort dienst, de duur van de proefperiode (gratis of met korting), de geldigheid van de bon, en/of inkoophoeveelheden. MyFitnessPal behoudt zich het recht voor promoties voor kortingen en bonnen op enig moment te annuleren.

7.5 Gratis proefperiodes

Soms bieden wij gratis proefperiodes voor onze Premiumdiensten of hebben we andere aanbiedingen (elk een 'Gratis proefperiode'). Met een Gratis proefperiode hebt u tijdelijk toegang tot de Premiumdiensten. De specifieke voorwaarden zullen worden vermeld als u zich voor de aanbieding inschrijft.

Mogelijk vragen wij om uw gewenste betaalmethode als u zich voor een Gratis proefperiode inschrijft. Zodra u uw betaalgegevens verstrekt zal uw Gratis proefperiode van start gaan. Er zullen geen kosten worden afgeschreven totdat uw Gratis proefperiode is verstreken.

Tenzij u de Gratis proefperiode voor het einde van de periode annuleert, of tenzij anderszins aangegeven, zal uw toegang tot de Premiumdienst automatisch worden verlengd en zullen de betreffende kosten voor die Premiumdienst in rekening worden gebracht via de door u opgegeven betaalmethode. Alle in rekening gebrachte kosten zijn definitief en worden niet terugbetaald, behalve naar het eigen goeddunken van MyFitnessPal en in overeenstemming met de regels van iedere afzonderlijke Premiumdienst. Mogelijk sturen wij u een herinnering om u erop attent te maken dat uw Gratis proefperiode bijna is verlopen, maar wij garanderen niet dat wij zulke berichten zullen sturen. Indien u besluit na de Gratis proefperiode niet te willen betalen voor de Premiumdiensten, is het uiteindelijk uw eigen verantwoordelijkheid te letten op de einddatum van de Gratis proefperiode.

Indien u besluit na de Gratis proefperiode niet te willen betalen voor de Premiumdiensten, moet u uw abonnement opzeggen voordat de Gratis proefperiode is verstreken. Afhankelijk van de toepasselijke Premiumdienst, kan het zijn dat uw toegang tot de Premiumdienst stopt zodra u uw abonnement opzegt of aan het einde van de Gratis proefperiode. Zodra u de Gratis proefperiode hebt opgezegd en de bevestiging hebt ontvangen, kunt u de Gratis proefperiode niet meer voortzetten, ook niet als u de Premiumdienst tijdens slechts een deel van de duur van de aanbieding hebt gebruikt.

Functionaliteiten en Content van de Premiumdiensten kunnen op ieder moment worden gewijzigd en wij kunnen niet garanderen dat bepaalde functionaliteiten of Content gedurende de gehele Gratis proefperiode beschikbaar zullen zijn. De tarieven die van kracht zijn op het moment dat u zich aanmeldt voor een Gratis proefperiode zullen identiek zijn aan de tarieven die van kracht zijn op het moment dat uw Gratis proefperiode afloopt, tenzij wij u anders hebben laten weten. Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken het aanbod van een Gratis proefperiode te wijzigen of te beëindigen, uw toegang tot de Premiumdienst tijdens de Gratis proefperiode stop te zetten, of een of meerdere van deze voorwaarden aan te passen of te schrappen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder in enig opzicht aansprakelijk te kunnen worden gesteld. U kunt u niet inschrijven voor meer dan één Gratis proefperiode voor dezelfde Premiumservice tegelijk, en wij behouden ons het recht voor uw gebruik van meerdere Gratis Proefperiodes te beperken.

8. Fitness- en welzijnsactiviteiten en dieetadvies

Voor ons is het belangrijk dat gebruikers gezond blijven bij hun streven om hun fitness- en welzijnsdoelen te behalen. Handel verantwoord en gebruik altijd uw gezond verstand. Wij bieden onze diensten uitsluitend ter informatie aan en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als u letsel of een gezondheidsaandoening oploopt. In het bijzonder wijzen wij erop dat hoewel de meeste informatie wordt geplaatst door andere gebruikers binnen onze community, deze informatie nog altijd afkomstig is van mensen die u niet kent en op internet hebt ontmoet. Deze informatie mag daarom nooit voorrang hebben boven het gezond verstand of professioneel medisch advies.

8.1 Veiligheid voor alles

MyFitnessPal vindt uw veiligheid belangrijk. Overleg altijd met uw gezondheidszorgverlener(s) en overweeg de risico’s voordat u onze Diensten gebruikt in verband met enige op fitness- of welzijnsprogramma's gerichte Content of op dieetprogramma's gerichte Content ('Programma's'). Door van onze Diensten gebruik te maken, gaat u ermee akkoord, verklaart en garandeert u dat u toestemming van uw arts hebt gekregen om deel te nemen aan de Programma’s of andere verwante activiteiten die in verband met de Diensten tot uw beschikking zijn gesteld. Voorts gaat u ermee akkoord, verklaart en garandeert u dat u met uw arts overleg hebt gepleegd alvorens wijzigingen aan te brengen in uw dieet op basis van informatie die beschikbaar is via de Diensten. Iedereen heeft een andere conditie en andere vaardigheden en deelname aan de Programma's of andere activiteiten die door de Diensten worden gepromoot, is op eigen risico. Indien u ervoor kiest aan de Programma's en deze activiteiten deel te nemen, doet u dat uit vrije wil en uit eigen beweging en aanvaardt u bewust en vrijwillig alle risico’s die aan zulke activiteiten verbonden zijn. De Programma's en andere activiteiten die door de Diensten worden gepromoot, kunnen zelfs voor mensen in een gezonde toestand risico’s inhouden.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw sportieve activiteiten, die mogelijk de basis zijn van de User-generated content die u op of via de Diensten plaatst of wilt plaatsen (bijv. fitnessoefeningen, enz.), bepaalde inherente en aanzienlijke risico’s met zich meebrengen die kunnen leiden tot schade aan uw eigendommen, lichamelijk letsel of de dood en dat u alle bekende en onbekende risico’s van deze activiteiten vrijwillig op u neemt.

Behalve waar anderszins in deze voorwaarden uiteengezet en voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, kunnen wij niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor letsel, ziekte of schade veroorzaakt door uw gebruik van, of het onvermogen tot het gebruik van, een of meerdere van onze Diensten of een of meerdere functionaliteiten van die Diensten, waaronder alle Content of activiteiten waartoe u via onze Diensten toegang hebt of waarvan u via onze Diensten op de hoogte bent gesteld, zelfs als deze deels of geheel worden veroorzaakt door de handelingen, het gebrek daaraan, of nalatigheid van MyFitnessPal of anderen.

9.2 Afwijzing met betrekking tot juistheid van en het vertrouwen op Content

Wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van enige Content die via de Diensten ter beschikking wordt gesteld en wij beloven niet dat deze Content zal worden bijgewerkt.

Daarnaast wijzen wij u erop dat User-generated content, waaronder adviezen, beweringen of andere informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot, databasegegevens over eten, voeding, dieetadvies, bewegings- en trainingsadvies, sportactiviteiten en beweging, niet door MyFitnessPal worden verstrekt en dat u hierop niet moet vertrouwen zonder onafhankelijke verificatie. De verantwoordelijkheid voor User-generated content, of deze nu openlijk wordt geplaatst of in privéberichten wordt verstuurd, ligt volledig bij de gebruiker die deze User-generated content heeft aangemaakt. Alle informatie wordt zoals ze is ('as is') verstrekt, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarden met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van die informatie.

In het bijzonder wijzen wij erop dat de voedingsdatabase van MyFitnessPal ('voedingsdatabase') een combinatie bevat van voedingskundige informatie die door MyFitnessPal en leden van MyFitnessPal is ingevoerd. Iedere gebruiker van de Diensten kan voedingskundige informatie aan de voedingsdatabase toevoegen en bestaande voedingskundige informatie bewerken. Houd in gedachten dat de voedingskundige informatie in de voedingsdatabase niet is opgesteld door mensen die de expertise in huis hebben die nodig is om u van volledige, juiste of betrouwbare informatie te voorzien. MyFitnessPal (i) geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige voedingskundige informatie of ingrediënten in de voedingsdatabase; en (ii) onderschrijft, aanvaardt of ondersteunt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of betrouwbaarheid van deze voedingskundige informatie. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kan MyFitnessPal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of andere schade die voortvloeit uit uw vertrouwen op voedingskundige informatie. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de voedingskundige informatie in de voedingsdatabase.

Niet alle gebruikers die zichzelf beschrijven als professionele trainers of bevoegde diëtisten, zijn daadwerkelijk bevoegd in alle toepasselijke rechtsgebieden. MyFitnessPal heeft geen en aanvaardt geen verplichting om te controleren of gebruikers die zichzelf beschrijven als professionele trainers of erkende diëtisten, over daadwerkelijke bevoegdheden beschikken. Als u zich voordoet als bevoegd trainer of diëtist, verklaart en garandeert u dat u daadwerkelijk bevoegd bent voor de diensten die u verstrekt in het rechtsgebied waarin u uw diensten aanbiedt. Gebruikers dienen er eveneens rekening mee te houden dat zelfs wanneer een gebruiker een bevoegd trainer is in een bepaald rechtsgebied, dit niet betekent dat deze trainergebruiker bevoegd is in het rechtsgebied vanwaaruit andere gebruikers toegang verkrijgen tot het advies van de trainergebruiker. Bijgevolg betekent dit dat het vertrouwen op enig advies dat door andere gebruikers is gegeven, op eigen risico is. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving kan MyFitnessPal in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat of schade die voortvloeit uit uw vertrouwen op informatie of advies van een gebruiker van onze Diensten.

8.3 Geen medisch advies

Alle mogelijke diensten die door, in en/of middels de Diensten worden verstrekt (met inbegrip van maar niet beperkt tot Content), dienen uitsluitend ter informatie. MyFitnessPal is geen medische professional en MyFitnessPal biedt geen medische diensten en geeft geen medisch advies. Niets in deze Diensten dient als een dergelijk advies of een diagnose te worden uitgelegd. De door ons geproduceerde informatie en rapporten dienen niet te worden uitgelegd als een vervanging van een raadpleging van, beoordeling van of behandeling door een arts en u dient niet te vertrouwen op de informatie die beschikbaar wordt gesteld op of middels de Diensten wanneer u medische beslissingen neemt of voor het diagnosticeren of behandelingen van een aandoening of ziekte. UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VORMT GEEN ARTS-PATIËNTRELATIE TUSSEN U EN MYFITNESSPAL.

U dient eerst een arts of medisch professional te raadplegen voor al uw mogelijke vragen over uw gezondheid voordat u begint met een dieet, oefeningenschema of andere fitness- of welzijnsactiviteiten of -plannen waarnaar mogelijk wordt verwezen, die mogelijk worden besproken of aangeboden in de Diensten. U dient eerst uw art te raadplegen voordat u de Diensten gebruikt als u voor een aandoening of ziekte wordt behandeld, geneesmiddelen op doktersrecept gebruikt of een therapeutisch dieet volgt ter behandeling van een ziekte. U verklaart tegenover ons (en deze verklaring wordt geacht iedere keer dat u de diensten gebruikt, te worden gegeven) dat u de Diensten niet gebruikt en niet deelneemt aan de via de Diensten aangeboden activiteiten met het doel medisch advies te krijgen. U gaat er verder mee akkoord dat u uw arts raadpleegt alvorens de Diensten te gebruiken, in het bijzonder als u risico op problemen loopt door lichaamsbeweging of veranderingen in uw dieet. Als u door uw gebruik van de Diensten informatie ontvangt of verkrijgt die in tegenspraak is met het medisch advies van uw arts, dient u het advies van uw arts op te volgen.

Met Premiumdiensten krijgt u toegang tot bepaalde gespecialiseerde Content, namelijk coaching en begeleiding bij fitnessschema’s en maaltijdplanning ('Plannen'). De Plannen zijn niet medisch van aard of zijn geen gezondheidszorg van enigerlei aard. De Plannen geven geen diagnose of behandeling van, of advies over, enig dieetprobleem of aandoening. De Plannen vormen geen vervanging van en zijn geen alternatief voor een diagnose en behandeling in de gezondheidszorg wanneer er sprake is van een dieetprobleem, aandoening of ziekte. U dient een diagnose van, behandeling voor en advies over dieetproblemen, aandoeningen of ziekten te verkrijgen van een geneeskundig onderlegde arts of een andere erkende gezondheidszorgprofessional. In geen geval wordt uw interactie met onze Plannen beschouwd of uitgelegd als een arts-patiëntrelatie of als een fiduciaire verplichting van enigerlei aard. U BENT UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR UW INTERACTIE MET DE PLANNEN.

8.4 Succesverhalen zijn niet representatief

Succesverhalen die door gebruikers of MyFitnessPal op onze Diensten worden geplaatst, geven mogelijk geen representatieve of zelfs geen correcte resultaten weer die zijn verkregen via een bepaalde fitnessactiviteit of een specifiek dieet. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving heeft en aanvaardt MyFitnessPal geen verplichting of aansprakelijkheid in verband met de juistheid, betrouwbaarheid of effectiviteit van enige fitnessactiviteit of dieetaanbeveling die is opgenomen in succesverhalen.

8.5 Juistheid

De Diensten worden gebruikt om u te voorzien van informatie die u aanmoedigt om uw wellness- en fitnessactiviteiten vol te houden. Een deel van de Diensten is gericht op het meten en bijhouden (tracken) van uw lichamelijke beweging en slaapactiviteit ('Diensten die activiteit tracken'). Deze Diensten die activiteit tracken, maken gebruik van sensoren en/of gps-functionaliteiten waarmee de beweging en rust van uw lichaam worden bijgehouden. De gegevens en informatie die worden getoond door deze Diensten die activiteit tracken, zijn bedoeld als weergave van uw activiteit, maar er is geen garantie dat deze weergave volledig juist is met betrekking tot, bijvoorbeeld, het aantal stappen, slaapduur, afstanden of aantal calorieën. Door Diensten die activiteit tracken, te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat MyFitnessPal niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor onjuistheden in deze gegevens.

Indien u een inwoner bent van de staat New Jersey (VS) of Nederland:

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze voorwaarden houdt niets in deze voorwaarden een beperking of uitsluiting in van onze aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door fraude, roekeloosheid, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van MyFitnessPal.

9. Wijzigingen van de voorwaarden

Naarmate de Diensten groeien en verbeteren, moeten wij deze voorwaarden mogelijk wijzigen.

9.1 Bijwerken van deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen door (i) de aangepaste voorwaarden op en/of via de Diensten te publiceren, en/of (ii) u vooraf te berichten over de wezenlijke wijzigingen aan de voorwaarden, wat over het algemeen, waar mogelijk, via e-mail zal gebeuren, en anders via de Diensten (zoals door middel van berichtgeving op de MyFitnessPal-homepage of in de MyFitnessPal-app). Wijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn, tenzij dit wettelijk vereist is.

Het kan voorkomen dat wij u vragen om een herziene versie van de Voorwaarden te lezen en hier expliciet akkoord/niet akkoord mee te gaan. In zulke gevallen zullen de wijzigingen van kracht worden op het moment dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de Voorwaarden. Als u op dat moment besluit niet akkoord te gaan, is het u niet toegestaan van de Diensten gebruik te maken. Als we u niet om uw uitdrukkelijke akkoord voor de gewijzigde versie van de Voorwaarden vragen, zal die gewijzigde versie van kracht worden op de datum die in de Voorwaarden vermeld staat. Uw keuze voor het aanhouden van een account, toegang tot of gebruik van de Diensten (ongeacht of u een account bij ons hebt aangemaakt of niet) vanaf die datum, staat gelijk aan uw aanvaarding van de voorwaarden zoals die in de voorwaarden zijn gewijzigd. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen is het u niet toegestaan gebruik te maken van de Diensten en moet u uw gebruik onmiddellijk staken.

10. Geen Garanties

TENZIJ WETTELIJK VERBODEN, WIJST MYFITNESSPAL HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE MOGELIJKE GARANTIES, VERKLARINGEN EN WAARBORGEN AF, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, HETZIJ UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING . DE DIENSTEN EN ALLE CONTENT WORDEN GELEVERD ZOALS ZE ZIJN ('AS IS') EN ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN ('AS AVAILABLE'), MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande verklaart u hierbij te begrijpen dat, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wij geen garanties geven betreffende de kwaliteit, juistheid, stiptheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van onze Diensten of de Content. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving garanderen wij niet dat (i) de Diensten zullen voldoen aan uw eisen of specifieke resultaten zullen opleveren, (ii) de uitvoering van de Diensten ononderbroken, virus- of storingsvrij zal zijn of geen schadelijke elementen zal bevatten, of (iii) dat fouten zullen worden gecorrigeerd. Al het mondelinge of schriftelijke advies dat wij of onze vertegenwoordigers geven, staat in geen enkele zin gelijk aan een garantie of waarborg. Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving bieden wij ook generlei verklaringen of garanties met betrekking tot enige Content; met name de User-generated content wordt aangemaakt door gebruikers en de verantwoordelijkheid ligt enkel en volledig bij de gebruikers die deze Content aanmaken. Geen van de mondelinge of schriftelijke informatie of advies aangeboden door andere gebruikers of in de Diensten, zal in enige zin gelijk staan aan een garantie of waarborg. U erkent daarom hierbij uitdrukkelijk en stemt er mee in dat het gebruik van de Diensten volledig op eigen risico is en dat het risico met betrekking tot goede kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inzet volledig bij u ligt.

11. Aansprakelijkheidsbeperking

Wij bieden de beste mogelijk Diensten, maar wij kunnen niet beloven dat ze foutloos zullen zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de dingen die fout kunnen gaan door uw gebruik van de Diensten.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving zullen MyFitnessPal, haar dochterondernemingen, haar partners of de aanbieders van mobiele telefonie in geen geval (waaronder, zonder beperking, nalatigheid) aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor (a) enigerlei indirecte schade, incidentele schade, bijzondere schade, bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld; (b) derving van winst, inkomen, verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële schade; (c) schade met betrekking tot uw toegang tot, gebruik van of onvermogen tot gebruik van de Diensten; (d) schade met betrekking tot het gedrag of de Content van een derde of van een gebruiker van de Diensten, waaronder, zonder beperking, smadelijke, aanstootgevende of illegale handelingen of Content; en/of (e) schade die op enige mogelijke manier verbonden is aan Content van derden of producten van derden waartoe men toegang heeft of kan gebruiken via de Diensten. Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving is deze beperking van toepassing op alle vorderingen, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een garantie, overeenkomst, onrechtmatige daad, of enig ander juridisch principe, ongeacht of MyFitnessPal op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade, en verder ook indien blijkt dat een hier voorgestelde oplossing haar wezenlijk doel niet heeft kunnen bereiken. Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving zal de totale aansprakelijkheid voor MyFitnessPal met betrekking tot enige vordering voortvloeiend uit deze voorwaarden, waaronder alle mogelijke geïmpliceerde garanties, in geen geval groter zijn dan vijfhonderd dollar (USD 500,00) of het bedrag dat u in de afgelopen twaalf maanden hebt betaald voor het gebruik van de betreffende Dienst(en).

In het bijzonder zijn wij, voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor vorderingen voortvloeiend uit (a) uw gebruik van de Diensten, (b) het gebruiken, openbaren, tonen of onderhouden van de persoonlijke gegevens van een gebruiker, (c) enige andere interactie met ons of andere gebruikers van de Diensten, ook in het geval dat wij gewaarschuwd zijn voor de mogelijkheid van zulke schade of (d) andere Content, informatie, Diensten of producten die ontvangen zijn via of waarvoor geadverteerd wordt in de Diensten of die ontvangen zijn via links die in de Diensten worden aangeboden.

Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, erkent u en stemt u ermee in dat we de Diensten aanbieden en de prijzen van de Diensten bepalen in samenhang met de afwijzingen van garanties, ontslag van verplichtingen en beperkingen van de aansprakelijkheid die in de voorwaarden zijn uitgezet, dat deze afwijzingen van garanties, ontslag van verplichtingen en beperkingen van de aansprakelijkheid een redelijke en eerlijke risicoverdeling tussen u en ons vertegenwoordigen, en dat ze een essentiële basis van de overeenkomst tussen u en ons vormen. Wij zouden niet in staat zijn u deze Diensten op een economisch levensvatbare wijze aan te bieden als wij deze afwijzingen van garanties, ontslag van verplichtingen en beperkingen van de aansprakelijkheid achterwege zouden laten.

Als u een inwoner van de staat Californië (VS) bent: U doet afstand van al uw rechten krachtens de California Civil Code Section 1542 die stelt dat "een algemeen ontslag van een verplichting zich niet uitstrekt tot vorderingen waarvan de crediteur niet weet of vermoedt dat deze in zijn voordeel bestaan op het moment dat het ontslag van een verplichting wordt ingesteld, welke, als hij ervan op de hoogte was geweest, van wezenlijke invloed zou zijn geweest op zijn schikking met de debiteur".

Als u een inwoner van de staat New Jersey (VS) bent: Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze voorwaarden houdt niets in deze voorwaarden een beperking of uitsluiting in van onze aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door fraude, roekeloosheid, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van MyFitnessPal.

12. Schadeloosstelling

Als u een inwoner van de Verenigde Staten bent of van enig andere locatie dan Frankrijk of Duitsland: Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord MyFitnessPal, aan haar gelieerde ondernemingen en partners schadeloos te stellen en te vrijwaren met betrekking tot vorderingen of eisen, waaronder de redelijke kosten voor accountants en advocaten die zijn gemaakt door derden vanwege of voortvloeiend uit (a) de User-generated content waartoe u toegang had of die u hebt gedeeld door middel van de Diensten; (b) uw gebruik van de Diensten; (c) uw activiteiten in verband met de Diensten; (d) uw verbinding met de Diensten; (e) uw schending van de bepalingen van deze voorwaarden; (f) uw gebruik of misbruik van de Persoonlijke gegevens van andere gebruikers; (g) uw schending van de rechten van andere personen of rechtspersonen; of (h) uw gebruik van de Diensten om andere gebruikers in het echt te ontmoeten. Wij behouden ons het recht voor, met de kosten voor uw rekening, om volledige verdediging en controle op ons te nemen in een zaak waarvoor u ons krachtens deze Voorwaarden moet vrijwaren, en u stemt ermee in met ons samen te werken in het verdedigen tegen deze vorderingen.

Als u een inwoner van Frankrijk of Duitsland bent: Niettegenstaande de voorgaande alinea gaat u ermee akkoord MyFitnessPal, aan haar gelieerde ondernemingen en partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van vorderingen of eisen die voortvloeien uit uw nalatige of opzettelijke gedrag, waaronder de redelijke kosten voor accountants en advocaten die zijn gemaakt door derden vanwege of voortvloeiend uit (a) de Content (met inbegrip van User-generated content) waartoe u toegang had door middel van de Diensten; (b) uw schending van deze voorwaarden; (c) uw gebruik of misbruik van de Persoonlijke gegevens van andere gebruikers; (d) uw schending van de rechten van andere personen of rechtspersonen; of (e) uw gebruik van de Diensten om andere gebruikers in het echt te ontmoeten. Wij behouden ons het recht voor, met de kosten voor uw rekening, om volledige verdediging en controle op ons te nemen in een zaak waarvoor u ons krachtens deze Voorwaarden moet vrijwaren, en u stemt ermee in met ons samen te werken in het verdedigen tegen deze vorderingen.

Als u een inwoner van de staat New Jersey (VS) bent: Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze voorwaarden houdt niets in deze voorwaarden een verplichting in voor u om ons te vrijwaren van claims die voortvloeien uit fraude, roekeloosheid, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van MyFitnessPal.

13. Toepasselijk recht

Als u een inwoner van de Verenigde Staten bent, of van enige locatie buiten de Europese Unie: Deze voorwaarden worden geïnterpreteerd volgens en beheerst door de wetgeving van de Amerikaanse staat New York en, waar van toepassing, de federale wetten van de Verenigde Staten van Amerika, waarbij geen aanspraak kan worden gedaan op het principe van conflicterende wetgeving.

Indien u een inwoner van de Europese Unie bent: Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht, zonder acht te slaan op de Nederlandse beginselen inzake conflicterende wetgeving.

14. Geschillen en arbitrage, afstand van groepsvordering, rechtsbevoegdheid en rechtsgebied

Indien u een inwoner van de Verenigde Staten bent:

Arbitrageovereenkomst

U EN MYFITNESSPAL GAAN ERMEE AKKOORD ALLE GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN DE DIENST (EEN 'GESCHIL') VOOR TE LEGGEN AAN BINDENDE ARBITRAGE. Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving gaan u en MyFitnessPal ermee akkoord dat alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Diensten (een 'geschil') worden beslecht middels bindende arbitrage overeenkomstig de Amerikaanse federale wet inzake arbitrage (Federal Arbitration Act, Title 9 of the United States Code), die bepalend is voor het interpreteren en afdwingen van deze arbitrageovereenkomst ('Arbitrageovereenkomst'). Bij arbitrage worden geschillen beslecht door een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, is er minder inzage in stukken mogelijk dan bij een rechtszaak en het besluit van de arbiter kan slechts in beperkte mate ter controle worden voorgelegd aan een rechtbank. De arbiter kan op individuele basis dezelfde schadevergoedingen en besluiten als een rechtbank toewijzen, met in begrip van geldelijke vergoedingen, een dwangmiddel of declaratoir vonnis. De toewijzing van de arbiter kan worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank. Een dergelijke geschilbeslechting vindt uitsluitend plaats op individuele basis en niet als een groepsvordering, samengevoegd proces of als proces met vertegenwoordiging door een belangenbehartiger. Behalve waar verboden, komen u en wij overeen dat we in de persoonlijke en exclusieve arbitrage voor geschillen die betrekking hebben op uw algemene gebruik van de Diensten de regels voor consumentenarbitrage van de American Arbitration Association zullen volgen. Kijk voor meer informatie over arbitrage op www.adr.org .

Alle arbitrage tussen u en ons vindt, voor zover noodzakelijk, op afstand plaats zoals hieronder bepaald.

De arbitrage zal in het Engels plaatsvinden. Een onafhankelijke en onpartijdige arbiter zal worden aangesteld krachtens de regels van de American Arbitration Association. De arbiter besluit over alle kwesties met betrekking tot de afdwingbaarheid, interpretatie, reikwijdte en toepassing van deze Arbitrageovereenkomst (met inbegrip van kwesties 'aan de poort' over de geschiktheid van arbitrage, of de Arbitrageovereenkomst onredelijk of bedrieglijk is en of er een verweer tegen arbitrage is) en van deze voorwaarden, met de uitzondering dat een rechtbank iedere vraag kan beslechten over de geldigheid of afdwingbaarheid van de afstand van een groepsvordering die in deze Arbitrageovereenkomst is uiteengezet. Het begrip 'geschil' en de arbitrageverplichting worden in een brede betekenis uitgelegd.

Zowel u als wij stemmen ermee in alle regels volledig te volgen die zijn opgelegd om het oplossen van het geschil te stroomlijnen en de kosten en lasten voor alle betrokken partijen zoveel mogelijk te drukken:

 • de arbitrage kan telefonisch, online en/of schriftelijk plaatsvinden, waarbij de uiteindelijke wijze zal worden bepaald door de partij die de arbitrage initieert;

 • het zal in de arbitrage niet noodzakelijk zijn dat de partijen of getuigen persoonlijk verschijnen, behalve waar de partijen gezamenlijk en schriftelijk anderszins overeen zijn gekomen; en

 • elke uitspraak met betrekking tot toekenning door de arbiter kan aan een rechtsbevoegde rechter worden voorgelegd.

Behalve in buitengewone gevallen zal de arbiter binnen 120 dagen (geteld vanaf de dag van zijn/haar aanstelling als arbiter) een uitspraak doen. In het belang van een goede rechtsbedeling kan de arbiter deze periode met 30 dagen verlengen. Alle arbitrage zal achter gesloten deuren en vertrouwelijk plaatsvinden en alle verslagen over de arbitrage zullen permanent worden verzegeld, behalve voor zover deze nodig zijn om van de rechtbank een bevestiging van de toekenning te verkrijgen. De toekenning door de arbiter zal op schrift worden gesteld en onder meer een verklaring bevatten die de redenen voor de beschikking van elke mogelijke vordering zal beschrijven.

U erkent en begrijpt verder dat, met betrekking tot een geschil met ons dat voortvloeit uit of is gerelateerd aan uw keuze voor het onderhouden van een account, en uw toegang tot en gebruik van de Diensten:

 • u afstand doet van uw recht tot juryrechtspraak;

 • u afstand doet van uw recht om op te treden als een vertegenwoordiger, als advocaat die een algemene procedure aanspant, of in een andere vertegenwoordigende hoedanigheid, of als lid van een groep eisers deel te nemen aan een rechtszaak met betrekking tot een dergelijk geschil; en

 • u de vordering binnen één (1) jaar na het voordoen van het probleem moet indienen, anders is deze voor altijd verjaard.

Op de betaling van alle deponerings-, administratie- en arbiterkosten zijn de regels van de American Arbitration Association van toepassing. MyFitnessPal vergoedt u deze kosten tot maximaal $ 5.000, tenzij de arbiter bepaalt dat uw vorderingen onbeduidend waren. Evenzo vordert MyFitnessPal geen honoraria en kosten voor advocaten in de arbitrage, tenzij de arbiter bepaalt dat uw vorderingen onbeduidend waren.

NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST KUNT U ERVOOR KIEZEN UW VORDERING AAN DE RECHTBANK VOOR TE LEGGEN EN NIET AAN ARBITRAGE INDIEN U DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST OPZEGT BINNEN 30 DAGEN NA: (1) DE DATUM WAAROP U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT OF (2) DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST AKKOORD GING OF INSTEMDE MET EEN OVEREENKOMST MET MYFITNESSPAL WAARIN EEN ARBITRAGEBEDING WAS OPGENOMEN, NAARGELANG WAT EERDER WAS. De opzeggingskennisgeving dient niet later gedagtekend te zijn dan de toepasselijke deadline en per e-mail te zijn verzonden aan: legal@myfitnesspal.com. U moet in de opzeggingskennisgeving verklaren dat u niet akkoord gaat met deze Arbitrageovereenkomst en u moet uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vermelden. Deze procedure is de enige manier waarop u deze Arbitrageovereenkomst kunt opzeggen en de opzeggingskennisgeving is automatisch nietig als u deze procedure en de toepasselijke deadline niet strikt in acht neemt. Als u dit arbitragebeding opzegt, blijven alle overige delen van deze Arbitrageovereenkomst van toepassing.

Indien dit arbitragebeding nietig wordt verklaard, zullen alle geschillen tussen ons die voortvloeien uit de voorwaarden uitsluitend worden behandeld door de staatsrechter en de federale rechter in New York, in de staat New York (VS) en u en wij onderwerpen ons aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid en het rechtsgebied van deze rechters. Indien een geschil om enigerlei reden door een rechter wordt behandeld in plaats van middels arbitrage, gaan u en MyFitnessPal ermee akkoord dat: (1) u en MyFitnessPal afzien van enig recht op juryrechtspraak; (2) het geschil enkel worden behandeld op individuele basis, en niet als groepsvordering en niet met vertegenwoordiging door een belangenbehartiger; en dat (3) u noch MyFitnessPal een vertegenwoordiger of deelnemer van een groepsvordering mag zijn of anderszins mag deelnemen in enige vorm van een rechtszaak met procesvertegenwoordiging of van een groepsvordering, een samengevoegde rechtszaak of van een door een advocaat aangespannen algemene procedure.

Deze afspraak tot arbitrage zal u of MyFitnessPal niet beletten om bij een rechtsbevoegde rechter voorlopige voorzieningen te verzoeken om de arbitrage te helpen, waaronder, maar niet beperkt tot, bevelen tot het tegenhouden van het bij een rechter aanhangig maken van een vordering, het afdwingen van arbitrage of bevestigen van een toekenning. Daarnaast zal deze afspraak tot arbitrage u of MyFitnessPal niet beletten om (i) bij een rechtsbevoegde rechter een verzoek in te dienen voor een tijdelijk rechterlijk verbod, een kort geding of een ander voorlopig redres, waar nodig, of (ii) redres te zoeken in een andere staat of bij een andere federale rechtbank voor geschillen gerelateerd aan een inbreuk of mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van MyFitnessPal.

Indien u een inwoner van de Europese Unie bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden hebt u, indien er een conflict is dat u en MyFitnessPal niet kunnen oplossen, het recht een klacht in te dienen via http://ec.europa.eu/consumers/odr. Anders dan in deze Voorwaarden aangegeven nemen wij geen deel aan een regeling voor Alternatieve Conflictoplossing.

 • Daarnaast zal niets in deze Voorwaarden uw recht beperken om een procedure tegen MyFitnessPal voor te leggen aan een rechtbank in uw woonplaats. Alle conflicten tussen u en MyFitnessPal die uit deze Voorwaarden voortvloeien, zullen het voorwerp zijn van de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank in uw woonplaats, of een rechtbank in Nederland, en u en wij onderwerpen ons hierbij aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid en het rechtsgebied van deze rechtbanken.

Als u een inwoner van Finland bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden hebt u, indien er een conflict is dat u en MyFitnessPal niet kunnen oplossen, het recht een klacht in te dienen bij de lokale Raad voor consumentengeschillen of een overeenkomstig orgaan.

Als u een inwoner van Denemarken bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden hebt u, indien er een conflict is dat u en MyFitnessPal niet kunnen oplossen, het recht een klacht in te dienen bij de Deense autoriteit voor concurrentie en consumenten (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail:cfk@kfst.dk).

Als u een inwoner van Zuid-Korea bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden zal niets in deze voorwaarden uw recht beperken om een procedure tegen MyFitnessPal voor te leggen aan een lokale rechtbank in uw woonplaats.

15. Internationale voorwaarden

Indien u geen inwoner bent van de Verenigde Staten en u gebruikmaakt van de Diensten buiten de VS, stemt u ermee in dat bepaalde gegevens buiten uw locatie naar ons worden verzonden, en dat u alle voor u toepasselijk wetgeving zult naleven.

We leveren onze Diensten aan een wereldwijde community van gebruikers. Onze servers en bedrijfsvoering bevinden zich echter voornamelijk in de VS en ons beleid en onze procedures zijn vooral geënt op de Amerikaanse wetgeving. Daarom zijn de onderstaande bepalingen in het bijzonder van toepassing op gebruikers die buiten de VS wonen: (i) u stemt in met de overdracht naar en de opslag en verwerking van uw gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, User-generated content en alle mogelijke persoonlijke gegevens, in de Verenigde Staten en/of andere landen; (ii) als u van de Diensten gebruikmaakt vanuit een locatie waarop de VS een embargo hebben ingesteld of als u op de lijst van 'Specially Designated Nationals' van de Amerikaanse Treasury Department staat, bent u niet bevoegd om van de Diensten gebruik te maken; en (iii) u gaat ermee akkoord alle plaatselijke wetten, regels en voorschriften te volgen, waaronder, zonder beperking, alle wetten, regels en voorschriften van de locatie waar uw woont en van de locatie vanwaaruit u van de Diensten gebruikmaakt. De Diensten zijn niet bedoeld voor distributie naar, of gebruik door een persoon of rechtspersoon die zich bevindt in een rechtsgebied of locatie waar deze distributie of dit gebruik in strijd zou zijn met wetten of voorschriften, of waardoor MyFitnessPal of aan haar gelieerde ondernemingen verplicht zou zijn zich op enige mogelijke wijze in dit rechtsgebied of op deze locatie te registeren.

De namen die voor landen of regio's worden gebruikt in deze voorwaarden, het Privacybeleid en aanverwante functies of documentatie, zijn gebaseerd op de terminologiedatabase van de Verenigde Naties.

Als u een inwoner van de Europese Unie, Hongkong (SAR of China), Rusland, Nieuw-Zeeland of Zuid-Korea bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden wijzen wij u erop dat het in bepaalde rechtsgebieden wellicht onder dwingend recht niet is toegestaan afstand te doen van bepaalde garanties, aansprakelijkheden of schadevergoedingen of om deze te beperken, waardoor een aantal van de uitsluitingen en beperkingen in deze Voorwaarden mogelijk niet op u van toepassing zijn. Geen enkel onderdeel van deze Voorwaarden zal een beperking of uitsluiting inhouden met betrekking tot (1) frauduleuze verklaringen die wij hebben gemaakt, (2) de dood of het persoonlijke letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of ons moedwillige wangedrag, of (3) het niet uitvoeren van een wezenlijke contractuele verplichting.

Als u een inwoner van Nieuw-Zeeland bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden houdt niets in deze voorwaarden een beperking of uitsluiting in van onze aansprakelijkheid of uw rechten als u een consument bent volgens de Consumer Guarantees Act 1993 of de Fair Trading Act 1986 van Nieuw-Zeeland.

Als u een inwoner van Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk of Finland bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden, worden de kwalificatie 'voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving' en kwalificaties met een vergelijkbare betekenis, waar deze worden genoemd, als verwijderd uit deze voorwaarden beschouwd, en zullen deze niet rechtsgeldig zijn.

Als u een inwoner van Japan bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden houdt niets in deze voorwaarden een beperking of uitsluiting in van onze aansprakelijkheid of uw rechten als u een consument bent volgens de Consumer Contract Act van Japan.

Als u een inwoner van Zuid-Korea bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden wordt enige aanpassing van deze voorwaarden op de website aangekondigd voorafgaand aan de ingangsdatum ervan. Indien u binnen een redelijke periode na de aankondiging geen intentie kenbaar hebt gemaakt om deze aanpassing of wijziging te weigeren, wordt u geacht te hebben ingestemd met deze aanpassing of wijziging.

16. Voortbestaan

Als onze relatie of deze voorwaarden worden beëindigd, zal dit geen invloed hebben op de reikwijdte en werking van onze andere rechten of rechtsmiddelen; bepalingen van deze voorwaarden die moeten blijven voortbestaan voor de goede toepassing van de intentie en het doeleinde van deze voorwaarden, blijven voortbestaan na beëindiging, waaronder, maar niet beperkt tot, sectie 2 (Eigendom en gebruik van Content), sectie 8 (Fitness- en welzijnsactiviteiten en dieetadvies), sectie 10 (Geen garanties), sectie 11 (Aansprakelijkheidsbeperking), sectie 12 (Schadeloosstelling), sectie 14 (Geschillen en arbitrage, afstand van groepsvordering, rechtsbevoegdheid en rechtsgebied) en sectie 16 (Voortbestaan).

17. Overige

U verklaart dat er uit hoofde van deze Voorwaarden of door uw gebruik van de Diensten geen samenwerkingsverband, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons tot stand komt. De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Diensten.

Wanneer wij een recht op grond van de Voorwaarden of een bepaling daarvan niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afzien van dat recht of die bepaling. Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtsbevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, komen partijen desondanks overeen dat de rechter niet de letter maar de geest van de betreffende bepaling moet volgen, en dat overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht zullen blijven.

Het is u niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming uw account of uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden toe te wijzen, te delegeren of anderszins over te dragen. Wij zijn gerechtigd om naar ons eigen goeddunken een of meerdere van onze rechten uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen of toe te wijzen, en zullen gerechtigd zijn om te delegeren of onderaannemers in te zetten om aan onze verantwoordelijkheden en plichten uit hoofde van deze Voorwaarden en in verband met de Diensten te voldoen.

Een bericht van ons aan u dat is verstuurd via e-mail, gewone post of door middel van meldingen of links die worden getoond in de context van de Diensten, gelden binnen deze Voorwaarden als aanvaardbare berichtgeving. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als u een bericht niet ontvangt omdat deze door het beveiligingssysteem van uw e-mail is weggefilterd (naar de zogeheten 'ongewenst'- of 'spam'-map), of als u vergeet uw e-mailadres bij te werken. Als een bericht via e-mail of de gewone post wordt verstuurd, zal dit bericht achtenveertig uur na verzending als ontvangen worden beschouwd. Als een bericht wordt gepubliceerd door middel van links die in de context van de Diensten worden getoond, zal dit bericht vierentwintig uur na de eerste vertoning als ontvangen worden beschouwd.

18. Contact met ons opnemen

Als u feedback, vragen of opmerkingen hebt over de Diensten neemt u contact op met ons Ondersteuningsteam via e-mail zoals hier beschreven of via de post op: MyFitnessPal, Inc., 100 Congress Avenue, Suite 400, Austin, TX 78701, USA onder vermelding van “Attn: –MyFitnessPal Terms and Conditions of Use”. Vergeet bij e-mail of post niet uw volledige naam, e-mailadres, postadres en het bericht te vermelden.