Terma dan Syarat Penggunaan MyFitnessPal

Tarikh Kuat Kuasa: 18 Disember 2020

Selamat datang ke MyFitnessPal. Terma dan Syarat Penggunaan ini digunakan dan mentadbir penggunaan laman web dan aplikasi mudah alih kami (“Aplikasi”) oleh anda dan direka bentuk untuk mewujudkan komuniti pengguna kami yang positif dan mematuhi undang-undang. Menggunakan MyFitnessPal bermakna anda bersetuju dengan semua terma dan syarat di bawah.

MyFitnessPal, Inc. dan mana-mana entiti pengganti (dirujuk sebagai “MyFitnessPal” atau “kami” pada seluruh dokumen) menawarkan pelbagai kandungan dan perkhidmatan melalui laman web MyFitnessPal dan Aplikasi (secara bersama, “Perkhidmatan”).

TERMA INI MERANGKUMI KLAUSA TIMBANG TARA MENGIKAT DAN PENEPIAN TINDAKAN KELAS DALAM BAHAGIAN 14. PERUNTUKAN INI MEMPENGARUHI HAK ANDA UNTUK MENYELESAIKAN PERTIKAIAN DENGAN MYFITNESSPAL DAN ANDA HENDAKLAH MENYEMAKNYA DENGAN TELITI. PILIHAN ANDA UNTUK MENGENDALIKAN AKAUN, MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN (TANPA MENGIRA SAMA ADA ANDA MENCIPTA AKAUN DENGAN KAMI) AKAN MEMBENTUK PENYETUJUAN ANDA TERHADAP TERMA INI DAN DASAR PRIVASI KAMI YANG DIMASUKKAN KE DALAM TERMA TERSEBUT. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN MANA-MANA BAHAGIAN TERMA INI, MAKA ANDA TIDAK DIIZINKAN UNTUK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI.

Sila ambil perhatian bahawa ringkasan dalam kotak berlorek di sebelah atas kebanyakan bahagian disediakan untuk membuatkan Terma ini lebih mudah difahami. Sekiranya terdapat percanggahan antara mana-mana ringkasan dengan mana-mana bahagian Terma, Terma akan mengatasi.

Sila hubungi kami melalui Pasukan Sokongan kami jika anda mempunyai sebarang soalan atau cadangan.

1. Penggunaan Perkhidmatan dan Akaun Anda

1.1 Individu yang boleh menggunakan Perkhidmatan ini

Anda mesti berusia sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menggunakan Perkhidmatan ini.

Anda mesti berusia sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menggunakan Perkhidmatan ini (melainkan ditentukan dalam bahagian Terma Antarabangsa yang terpakai untuk bidang kuasa tertentu). Tiada individu di bawah usia 18 tahun yang boleh menggunakan Perkhidmatan, memberikan sebarang Data Peribadi (kerana istilah itu ditakrifkan dalam Dasar Privasi) kepada kami atau pun menyerahkan Data Peribadi melalui Perkhidmatan (contohnya, nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel).

1.2 Akaun Anda

Anda mungkin perlu mencipta akaun MyFitnessPal untuk mengakses Perkhidmatan dan amat penting untuk anda memastikan bahawa akaun anda sentiasa tepat dan terkini (terutamanya alamat e-mel anda - jika anda terlupa kata laluan, alamat e-mel yang berfungsi biasanya menjadi satu-satunya cara mengesahkan identiti anda dan membantu anda log masuk semula).

Anda mungkin perlu mendaftar dengan akaun MyFitnessPal untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan tertentu. Akaun anda juga mungkin memberi anda akses dan kaedah untuk menggunakan mana-mana Perkhidmatan baharu.

Apabila anda mencipta akaun dengan mana-mana Perkhidmatan kami, anda mesti memberi kami maklumat yang tepat dan lengkap sepertimana yang dimaklumkan oleh proses penciptaan dan pendaftaran akaun dan memastikan maklumat tersebut sentiasa terkini. Jika tidak, sesetengah Perkhidmatan kami mungkin tidak akan berfungsi dengan betul dan kami mungkin tidak akan dapat menghubungi anda untuk menyampaikan notis penting.

Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan sebarang dan semua tindakan yang dijalankan semasa menggunakan akaun anda dan mesti memaklumi Pasukan Sokongan kami dengan serta-merta jika anda mengesyaki atau telah benar-benar berlaku sebarang kehilangan, kecurian atau penggunaan akaun atau kata laluan anda tanpa kebenaran. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian akibat penggunaan nama pengguna dan kata laluan anda tanpa kebenaran.

Jika anda penduduk Kesatuan Eropah: Anda berhak memadamkan akaun anda dengan kami dengan menghubungi Pasukan Sokongan kami. Jika anda memilih untuk memadamkan akaun anda untuk selama-lamanya, Data Peribadi bukan awam yang kami kaitkan dengan akaun anda juga akan dipadamkan.

1.3 Kemas Kini, Perubahan dan Pengehadan Perkhidmatan

Perkhidmatan kami sentiasa berkembang. Dengan pelancaran produk, perkhidmatan dan ciri baharu, kami memerlukan kefleksibelan untuk membuat perubahan, mengenakan had dan kadangkala menggantung atau menamatkan Perkhidmatan tertentu. Kami mungkin juga akan mengemas kini Perkhidmatan kami yang mungkin tidak akan berfungsi dengan betul jika anda tidak memasang kemas kini itu.

Perkhidmatan kerap berubah dan bentuk serta kefungsiannya mungkin berubah tanpa memberi anda notis lebih awal.

Kami mungkin akan menyediakan kemas kini (termasuk kemas kini automatik) untuk Perkhidmatan tertentu bila-bila kami merasakan wajar untuk berbuat demikian. Hal ini termasuk naik taraf, pengubahsuaian, pembaikan pepijat, penampungan dan pembetulan ralat lain dan/atau ciri baharu (secara keseluruhannya, “Kemas Kini”). Bahagian tertentu Perkhidmatan kami mungkin tidak akan berfungsi dengan betul jika anda tidak memasang semua Kemas Kini. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Perkhidmatan mungkin tidak akan berfungsi dengan betul jika anda tidak mengizinkan Kemas Kini tersebut dan anda memberikan keizinan yang jelas terhadap Kemas Kini automatik. Selain itu, anda bersetuju bahawa Terma ini (dan sebarang pengubahsuaian tambahan lain pada terma) akan digunakan pada sebarang dan semua Kemas Kini untuk Perkhidmatan. Kami mungkin mengubah, menggantung atau menghentikan mana-mana atau semua Perkhidmatan pada bila-bila masa termasuk ketersediaan mana-mana produk, ciri, pangkalan data atau Kandungan. Selain itu, kami tiada kewajipan untuk menyediakan sebarang Kemas Kini atau terus menyediakan atau membolehkan sebarang ciri atau kefungsian tertentu untuk sebarang Perkhidmatan. Kami juga mungkin mengenakan had pada Perkhidmatan tertentu atau menyekat akses anda kepada sebahagian atau semua Perkhidmatan tanpa memberikan notis atau liabiliti.

1.4 Pemantauan dan Penggantungan Perkhidmatan

Kami berhak untuk menolak daripada menyediakan Perkhidmatan kepada sesiapa dan boleh memantau, menamatkan atau menggantung akaun atau akses anda kepada Perkhidmatan pada bila-bila masa.

Kami berhak tetapi tiada kewajipan untuk memantau mana-mana akaun dan/atau aktiviti yang dijalankan melalui atau dengan sebarang cara yang berkaitan dengan Perkhidmatan (termasuk mengundang rakan pengguna ke dalam komuniti atau kumpulan) serta sebarang penggunaan atau akses pengguna terhadap Data Peribadi dan profil pengguna lain.

Kami juga boleh menyahaktifkan, menamatkan atau menggantung akaun atau akses anda kepada Perkhidmatan tertentu pada bila-bila masa: (1) jika kami, atas budi bicara kami semata-mata, mendapati bahawa anda sedang atau telah melanggar Terma atau maksud yang tersirat daripadanya (seperti yang ditekankan dalam Garis Panduan Komuniti kami), (2) jika kami, atas budi bicara kami semata-mata, mendapati bahawa anda telah menimbulkan risiko atau kemungkinan risiko undang-undang kepada MyFitnessPal, pihak awam, mana-mana pihak ketiga atau mana-mana pengguna Perkhidmatan kami, (3) atas permintaan penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan lain, (4) selepas penghentian atau pengubahsuaian penting ke atas mana-mana Perkhidmatan atau (5) disebabkan oleh isu atau masalah teknikal yang tidak dijangka. Kami akan berusaha untuk memaklumi anda melalui e-mel atau pada kali seterusnya anda mencuba untuk mengakses akaun anda selepas sebarang penyahaktifan, penamatan atau penggantungan akaun tersebut.

1.5 Keselamatan

Sila maklumi kami dengan serta-merta jika anda percaya bahawa akaun anda telah digodam atau terdedah.

Kami mengambil berat tentang keselamatan pengguna kami. Walaupun kami berusaha dengan gigih untuk melindungi Data Peribadi, Kandungan Dijana Pengguna dan akaun anda, kami tidak dapat menjamin bahawa pihak ketiga tidak akan dapat menewaskan langkah keselamatan kami. Sila maklumi Pasukan Sokongan kami dengan serta-merta jika sebarang kejadian pendedahan atau akses atau penggunaan akaun anda tanpa kebenaran benar-benar berlaku atau disyaki berlaku.

2. Pemilikan dan Penggunaan Kandungan

2.1 Takrifan

Kandungan ialah perkara yang ditunjukkan dalam aplikasi atau pada laman web semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami. Kandungan Dijana Pengguna ialah mana-mana Kandungan yang dicipta oleh anda atau pengguna lain, manakala Kandungan MyFitnessPal ialah semua Kandungan lain.

Untuk tujuan Terma ini, (i) “Kandungan” bermaksud sebarang bentuk maklumat, data atau ungkapan kreatif dan merangkumi, tanpa pengehadan, video, audio, fotograf, imej, ilustrasi, animasi, alat, teks, idea, komunikasi, balasan, “suka,” komen, perisian, skrip, fail boleh laku, grafik, data geografi, senaman dan data senaman, data biometrik dan unsur data yang diperoleh daripadanya, hidangan atau pelan latihan kecergasan, catatan, maklumat nutrisi, resipi, ciri interaktif, reka bentuk, hak cipta, tanda dagangan, tanda khidmat, penjenamaan, logo dan aset, paten, bunyi, aplikasi serupa yang lain dan sebarang harta intelektual yang terkandung di dalamnya, sebarang maklumat yang dijana, disediakan atau jika tidak diberikan akses pada atau melalui Perkhidmatan; (ii) “Kandungan Dijana Pengguna” bermaksud sebarang Kandungan yang diserahkan, dipindahkan atau jika tidak diberikan kepada atau melalui penggunaan Perkhidmatan; dan (iii) “Kandungan MyFitnessPal” bermaksud semua Kandungan yang bukan Kandungan Dijana Pengguna.

2.2 Pemilikan

Anda memiliki Kandungan yang anda cipta dan kami memiliki Kandungan yang kami cipta.

Semua Kandungan MyFitnessPal dan semua hak cipta, tanda dagangan, hak reka bentuk, paten dan harta intelektual lain (berdaftar dan tidak berdaftar) dalam dan pada Perkhidmatan dimiliki oleh MyFitnessPal dan/atau rakan kongsinya atau pihak ketiga yang berkenaan. Setiap pengguna mengekalkan pemilikan, tanggungjawab dan/atau hak berkenaan yang lain dalam Kandungan Dijana Pengguna yang dicipta oleh pengguna tersebut tetapi memberikan lesen Kandungan Dijana Pengguna itu kepada MyFitnessPal seperti yang diterangkan dalam Bahagian 2.5 di bawah. MyFitnessPal dan/atau rakan kongsinya atau pihak ketiga mengekalkan pemilikan, tanggungjawab dan/atau hak berkenaan yang lain dalam semua Kandungan MyFitnessPal. Melainkan seperti yang diterangkan secara jelas dalam Terma, anda tiada hak atau lesen untuk menggunakan mana-mana Kandungan MyFitnessPal, termasuk mana-mana kandungan yang dimiliki atau dikawal oleh mana-mana rakan kongsi kami atau pihak ketiga lain. Anda bersetuju untuk tidak membuat salinan pendua, menerbitkan, memaparkan, mengedar, mengubah suai atau mencipta maklumat terbitan daripada bahan yang dikemukakan melalui Perkhidmatan melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada kami.

2.3 Pemberian Lesen Kami kepada Anda

Anda dialu-alukan untuk mengakses dan menggunakan Kandungan MyFitnessPal dan Perkhidmatan. Kami berusaha dengan gigih untuk memberikan pengalaman yang hebat kepada pengguna kami, maka sila hormati harta intelektual kami dan gunakan Kandungan MyFitnessPal dan Perkhidmatan untuk tujuannya sahaja. Hal ini termasuk tidak menggunakan Kandungan MyFitnessPal atau Perkhidmatan untuk tujuan komersial tanpa kebenaran kami. Kami memiliki API dan alat lain yang boleh anda gunakan untuk mencipta aplikasi dan produk anda sendiri. Hubungi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Tertakluk pada pematuhan Terma ini, kami memberi anda hak dan lesen terhad, boleh batal, peribadi, tidak boleh pindah dan tidak eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dan Kandungan MyFitnessPal untuk tujuan peribadi dan bukan komersial, dengan syarat anda tidak (dan tidak membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk) menyalin, mengubah suai, mencipta maklumat terbitan, menjalankan kejuruteraan balikan, menjual, menugaskan, memberi pihak ketiga lain lesen, memberikan kepentingan sekuriti, memindahkan atau jika tidak mengeksploitasikan mana-mana hak secara komersial dalam Kandungan MyFitnessPal atau Perkhidmatan.

2.4 Garis Panduan Penggunaan Yang Boleh Diterima

 • 2.4.1 Kandungan MyFitnessPal. Melainkan seperti yang diizinkan secara jelas oleh undang-undang berkenaan atau dibenarkan oleh MyFitnessPal, anda bersetuju untuk tidak mengubah suai, menyewakan, memajakkan, meminjamkan, menjual, mengagih atau mencipta maklumat terbitan berdasarkan Perkhidmatan, perisian Perkhidmatan atau mana-mana Kandungan MyFitnessPal yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan (selain Kandungan Dijana Pengguna) secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya. Anda tidak boleh memuat turun, menyalin atau menyimpan Kandungan MyFitnessPal melainkan (i) diizinkan secara jelas oleh kefungsian Perkhidmatan tertentu seperti yang tentukan dalam garis panduan khusus dan/atau terma tambahan yang berkenaan dengan Perkhidmatan tersebut atau (ii) untuk tujuan peribadi atau rekod anda sendiri semata-mata.

 • 2.4.2 Penggunaan Komersial Perkhidmatan. Perkhidmatan, dengan pengecualian produk dan perkhidmatan tertentu yang disediakan melalui laman web berjenama MyFitnessPal dan disediakan sebagai alat untuk pemilik laman web (secara bersama, “Alat Komersial”), digunakan untuk tujuan peribadi dan tujuan bukan komersial anda sendiri sahaja. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan (selain Alat Komersial tertentu) untuk menjual produk atau perkhidmatan, meningkatkan trafik ke laman web anda sendiri atau laman web pihak ketiga untuk tujuan komersial (seperti jualan pengiklanan) atau jika tidak mengambil sebarang langkah dengan tujuan untuk memperoleh hasil. Contohnya, anda tidak boleh mengambil hasil daripada carian Perkhidmatan dan memformatkannya semula dan memaparkannya atau mencerminkan halaman utama atau halaman hasil carian kami pada laman web anda. Selain itu, anda tidak boleh menjalankan “carian meta” menggunakan Perkhidmatan kami. Jika anda ingin menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan komersial selain melalui Alat Komersial, anda mesti mengikat perjanjian dengan kami dahulu. Untuk mengetahui maklumat lanjut tentang Alat Komersial, sila hubungi Pasukan Sokongan kami. Melalui penggunaan Alat Komersial, anda memaklumi dan bersetuju dengan Terma dan mana-mana terma dan syarat tambahan yang berkenaan dengan Perkhidmatan pilihan.

 • 2.4.3 Pemautan pada Perkhidmatan. Jika anda ingin memautkan pada Perkhidmatan kami pada laman web anda atau Aplikasi, sila ikuti peraturan ini: (i) sebarang pautan pada Perkhidmatan mestilah pautan teks sahaja yang ditanda “MyFitnessPal” dengan jelas (tanpa penggunaan sebarang tanda dagangan, logo, hak cipta lain atau sebarang aset harta intelektual lain yang dimiliki atau dikawal oleh MyFitnessPal) atau dalam format lain mengikut arahan kami, (ii) penampilan, kedudukan dan aspek lain pautan itu tidak merosakkan atau mencemarkan nama baik yang berkaitan dengan tanda perniagaan kami, (iii) pautan itu mesti “menunjukkan” ke arah nama domain asas Perkhidmatan dan bukan ke arah halaman lain dalam Perkhidmatan, (iv) penampilan, kedudukan dan ciri lain pautan itu tidak boleh menimbulkan penampilan seolah-olah organisasi atau entiti anda ditaja oleh, bergabung dengan atau berkaitan dengan MyFitnessPal, (v) selepas dipilih, pautan mesti memaparkan Perkhidmatan pada skrin penuh dan bukan dalam “bingkai” pada laman web atau perkhidmatan yang dipautkan dan (vi) kami berhak untuk membatalkan kebenaran pada pautan itu pada bila-bila masa dan atas budi bicara kami semata-mata dan selepas kami memberi anda notis pembatalan kebenaran tersebut, anda bersetuju untuk mengalihkan keluar pautan yang berkaitan.

2.5 Pemberian Lesen Anda kepada Kami

Apabila anda menyiarkan Kandungan yang berhubung dengan Perkhidmatan, kandungan ini dimiliki oleh anda - walau bagaimanapun, anda memberi kami keizinan untuk menggunakan Kandungan tersebut yang berhubung dengan Perkhidmatan kami dan menyediakan Kandungan itu kepada orang lain. Kami boleh mengedit atau mengalih keluar Kandungan anda daripada Perkhidmatan kami pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab. Jangan siarkan sebarang Kandungan yang bukan anda miliki atau kandungan yang tiada keizinan untuk disiarkan.

Apabila anda memberikan Kandungan Dijana Pengguna kepada MyFitnessPal melalui Perkhidmatan, anda memberi kami dan pengguna kami hak dan lesen bukan eksklusif, tidak boleh batal, bebas royalti, boleh dipindahkan secara bebas, boleh diberikan lesen kepada pihak ketiga yang lain dan menyeluruh untuk menggunakan, menjadikan hos, menyimpan, menyimpan sementara, menghasilkan semula, menerbitkan, memaparkan (secara umum atau bukan umum), mempersembahkan (secara umum atau bukan umum), mengagihkan, menghantar, mengubah suai, menyesuaikan (termasuk dan tanpa pengehadan, agar dapat mematuhi keperluan mana-mana rangkaian, peranti, perkhidmatan atau media melalui Perkhidmatan yang tersedia), mengkomersialkan, mencipta maklumat terbitan dan jika tidak mengeksploitasi Kandungan Dijana Pengguna tersebut berhubung dengan sebarang dan semua Perkhidmatan. Anda memaklumi dan bersetuju bahawa: (a) kami berhak untuk mengatur siaran Kandungan Dijana Pengguna mengikut cara kami; (b) kami tiada kewajipan untuk memberi anda kredit semasa menggunakan Kandungan Dijana Pengguna anda tetapi jika kami memilih untuk memberi anda kredit, jumlah dan pengaturan kredit tersebut akan bergantung pada budi bicara kami semata-mata; dan (c) anda tidak berhak mendapat sebarang pampasan atau bayaran lain daripada kami berhubung dengan penggunaan Kandungan Dijana Pengguna anda.

Hak yang anda berikan dalam lesen ini adalah untuk tujuan terhad yang membenarkan MyFitnessPal menjalankan dan membenarkan pengguna lain menggunakan Perkhidmatan menurut kefungsiannya, meningkatkan perkhidmatan dan membangunkan Perkhidmatan baharu. Walau apa pun yang dinyatakan di atas, kami tidak akan menggunakan Kandungan Dijana Pengguna anda dengan cara yang tidak konsisten dengan Dasar Privasi kami.

Kami berhak untuk memantau, mengalih keluar atau mengubah suai Kandungan Dijana Pengguna atas sebarang sebab dan pada bila-bila masa termasuk Kandungan Dijana Pengguna yang kami percaya melanggar Terma ini, Garis Panduan Komuniti dan/atau dasar kami.

Anda bersetuju bahawa anda akan menghormati harta intelektual orang lain. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda berhak untuk memberi MyFitnessPal lesen berterusan untuk semua Kandungan Dijana Pengguna yang anda serahkan berhubung dengan Perkhidmatan dan akan membayar ganti rugi atas sebarang pelanggaran perwakilan dan waranti ini.

2.6 Menyebarkan Maklumat

Jika anda berkongsi Data Peribadi orang lain dengan kami, anda mestilah mendapat keizinan mereka dahulu.

Kami berharap anda menikmati Perkhidmatan kami dan menggalakkan anda berkongsi keghairahan anda menggunakan Perkhidmatan ini dengan rakan anda. Jika anda memilih untuk menggunakan ciri dalam Perkhidmatan kami untuk memaklumi rakan tentang Perkhidmatan, kami akan meminta anda memberikan alamat e-mel atau profil media sosial rakan anda, kemudian kami akan menggunakannya untuk menghubungi rakan anda tentang Perkhidmatan. Kami mungkin menyimpan maklumat yang anda berikan untuk beberapa lama tetapi kami tidak akan menyiarkan maklumat ini kepada umum. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mendapat kebenaran untuk memberikan sebarang maklumat hubungan pihak ketiga yang anda berikan kepada kami untuk rujukan dan akan membayar ganti rugi kepada kami atas sebarang pelanggaran perwakilan dan waranti ini.

2.7 Pengekalan Kandungan

Harap maklum bahawa apabila anda menyiarkan maklumat kepada umum di Internet, amat mustahil untuk mengalih keluar semua salinannya pada masa hadapan.

Selepas penamatan akaun anda atau jika anda mengalih keluar sebarang Kandungan Dijana Pengguna daripada Perkhidmatan, kami mungkin mengekalkan Kandungan Dijana Pengguna anda untuk beberapa tempoh yang munasabah bagi tujuan sandaran, arkib atau audit atau jika diperlukan atau diizinkan oleh undang-undang. Selain itu, MyFitnessPal dan penggunanya boleh mengekalkan dan terus menggunakan, menyimpan, memaparkan, menghasilkan semula, berkongsi, mengubah suai, mencipta maklumat terbitan, mempersembahkan dan mengagihkan mana-mana Kandungan Dijana Pengguna anda yang telah disimpan atau dikongsi melalui Perkhidmatan. Oleh itu, lesen kepada Kandungan Dijana Pengguna anda masih diteruskan walaupun anda telah berhenti menggunakan Perkhidmatan. Apabila anda menyiarkan maklumat kepada umum, orang lain mungkin memberikan komen tentang maklumat itu, lalu menjadikan Kandungan anda sebahagian daripada perbualan sosial. Untuk maklumat lanjut, sila semak Dasar Privasi kami.

3. Garis Panduan Komuniti

3.1 Kawasan Interaktif

Perkhidmatan kami biasanya mengandungi ciri komuniti. Apabila anda menyiarkan kandungan melalui ciri ini, kandungan tersebut mungkin menjadi umum. Kami mungkin tetapi bukan sentiasa memantau ciri komuniti kami dan anda sangat bertanggungjawab atas interaksi anda dengan pengguna lain. Sila gunakan penilaian yang baik dan sewajarnya.

Sesetengah Perkhidmatan kami mungkin merangkumi ulasan, forum perbincangan, halaman perbualan, blog atau kawasan interaktif atau ciri sosial lain yang membenarkan anda dan pengguna lain menyiarkan Kandungan Dijana Pengguna dan berinteraksi dengan satu sama lain (“Kawasan Interaktif”). Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Kawasan Interaktif oleh anda dan atas mana-mana Kandungan Dijana Pengguna yang anda siarkan, termasuk penghantaran, ketepatan dan kelengkapan Kandungan Dijana Pengguna itu. Disebabkan Kawasan Interaktif biasanya bersifat umum, anda memahami bahawa Kandungan Dijana Pengguna anda mungkin dijadikan umum dan kekal menjadi umum. Anda tidak boleh menyiarkan sebarang Data Peribadi dalam Kawasan Interaktif.

Kami berhak tetapi tiada kewajipan untuk memantau ciri komuniti kami. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas interaksi anda dengan pengguna lain, sama ada dalam talian atau secara bersemuka termasuk tetapi tidak terhad kepada komen, cabaran dan perlawanan persahabatan. Kami tidak memikul tanggungjawab atau liabiliti atas sebarang kerugian atau ganti rugi akibat daripada sebarang interaksi dengan pengguna lain yang menggunakan Perkhidmatan, individu yang anda temui melalui Perkhidmatan atau individu yang menemui anda disebabkan Kandungan yang disiarkan oleh atau melalui Perkhidmatan. MyFitnessPal tidak bertanggungjawab untuk terlibat dan menolak semua liabiliti yang berkaitan dengan sebarang pertikaian antara penggunanya dan anda melepaskan MyFitnessPal daripada semua tanggungjawab dan liabiliti yang timbul daripada atau berhubung dengan pertikaian tersebut.

3.2 Garis Panduan Komuniti

Perkhidmatan kami dirancang untuk menjadi persekitaran yang selamat dan menyokong untuk membantu anda mencapai matlamat kecergasan dan kesejahteraan anda. Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan kami untuk menyiarkan bahan yang tidak sesuai, mengganggu orang lain, menghantar spam, melanggar harta intelektual atau bertindak secara tidak wajar. Jadilah seorang yang bertimbang rasa dan bertanggungjawab.

Perkhidmatan kami dirancang untuk mencipta komuniti yang selamat dan menyokong untuk semua pengguna. Untuk mengekalkan persekitaran yang selamat dan positif, kami memerlukan setiap orang agar bersetuju dan mematuhi peraturan tertentu (“Garis Panduan Komuniti”) semasa menyiarkan Kandungan Dijana Pengguna dan menggunakan Perkhidmatan. Garis Panduan Komuniti kami berdasarkan banyak contoh tentang prinsip undang-undang berkenaan. Pelanggaran Garis Panduan Komuniti kami mungkin menimbulkan risiko dakwaan jenayah dan liabiliti sivil kepada anda. Melalui penggunaan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa Kandungan Dijana Pengguna dan penggunaan Perkhidmatan anda, termasuk dan tanpa pengehadan Kawasan Interaktif, tidak akan melanggar Garis Panduan Komuniti. Jika anda melanggar Garis Panduan Komuniti, kami berhak untuk menamatkan akses anda kepada Perkhidmatan.

 • Tiada Kandungan Tidak Wajar. Jangan siarkan Kandungan yang mengintai, mengugut, mencederakan, mengganggu, mendera atau memalukan ahli komuniti lain. Tiada rujukan menghina yang akan diizinkan terhadap seks, jantina, umur, berat badan, jenis badan, kekurangan upaya, keetnikan, agama atau orientasi seks atau perkara yang mendorong pelanggaran terhadap mana-mana orang atau kumpulan, walaupun diungkapkan dalam bentuk jenaka. Hal ini termasuk mengungkapkan stereotaip tentang mana-mana kumpulan atau komuniti. Jangan siarkan Kandungan yang bersifat fitnah, lucah, pornografi, serangan, kebencian, hasutan atau yang mempromosikan bahan eksplisit seks. Anda boleh membantah mesej, siaran atau topik dengan penuh hormat tetapi jangan menyerang pengguna lain dengan mengejek atau menghina mereka. Jika anda diserang oleh pengguna lain dan anda membalasnya, anda juga mungkin menerima akibat yang sama.

 • Tiada Tindakan Merampas, Menghasut atau Mengapi-apikan. Jika anda menyertai forum kami, sila tumpukan pada topik dalam jalur sedia ada dan siarkan jalur baharu dalam forum yang sesuai. Menukar topik jalur dianggap merampas. Hal ini termasuk siaran yang membangkitkan atau berniat untuk mencetuskan kemarahan.

 • Tiada Promosi tentang Teknik Penurunan Berat Badan yang Tidak Selamat atau Kecelaruan Makan. Penggunaan Perkhidmatan untuk mempromosi, menggambarkan teknik ini sebagai glamor atau mencapai tahap pengambilan makanan rendah yang berbahaya tidak diizinkan. Jangan menyumbang kepada jenis Kandungan berikut, kandungan ini boleh dialih keluar tanpa memberikan amaran:

  • Kandungan yang bertujuan untuk mempromosi produk atau prosedur penurunan berat badan yang tidak selamat atau kontroversi, termasuk makanan tambahan yang bukan diberikan sebagai ubat preskripsi.

  • Profil, kumpulan, mesej, siaran atau komen dinding yang menggalakkan anoreksia, bulimia atau diet berkalori sangat rendah. Hal ini termasuk kelompok rujukan positif kepada anoreksia/bulimia, penyingkiran atau menjadikan diri kebuluran.

  • Foto yang bertujuan untuk menggambarkan kekurusan badan yang melampau sebagai glamor.

 • Tidak Berbahaya kepada Golongan Di Bawah Umur. Jangan gunakan Perkhidmatan dengan cara yang membahayakan golongan di bawah umur (atau sesiapa sahaja, sebenarnya).

 • Tiada Gangguan, Eksploitasi atau Penyalahgunaan Sumber. Jangan mengganggu atau merosakkan pengendalian Perkhidmatan, termasuk melalui penggunaan tanpa kebenaran, gangguan, serangan automatik, eksploitasi atau penyalahgunaan sumber kami

 • Tiada Penghantaran Spam dan Mel Remeh. Jangan menghantar spam kepada orang lain melalui siaran, balasan atau mesej.

 • Tiada Kandungan Yang Menyalahi Undang-undang. Jangan menyokong, mempromosi atau membantu mana-mana tindakan yang menipu atau menyalahi undang-undang (contohnya, keganasan, penyamaran dan penyalahgunaan komputer).

 • Tiada Tindakan Meminta Data Peribadi. Jangan siarkan atau meminta Data Peribadi berkenaan atau daripada mana-mana Pihak Ketiga termasuk fotograf, nombor telefon, alamat jalan, nama keluarga, alamat e-mel dan kata laluan dalam Kawasan Interaktif.

 • Tiada Siaran Umum untuk Perbualan Peribadi. Jangan siarkan e-mel atau mesej peribadi secara umum daripada mana-mana pengguna lain, moderator atau pentadbir.

 • Tiada Pelanggaran Tanggungjawab Undang-undang. Jangan siarkan Kandungan yang melanggar mana-mana kontrak atau tanggungjawab undang-undang lain terhadap pihak ketiga.

 • Tiada Pautan Yang Mengelirukan atau Menipu. Jangan siarkan pautan yang mengelirukan atau menipu. Pautan ini termasuk pautan dengan perihalan yang mengelirukan, meletakkan medan “sumber” yang salah dalam siaran, menetapkan pautan klikan yang mengelirukan pada imej atau membenamkan pautan pada iklan ruang antara atau iklan timbul.

 • Tiada Pelanggaran Harta Intelektual. Hormati harta intelektual orang lain. Jika anda tidak dibenarkan untuk menggunakan maklumat hak milik orang lain atau seumpamanya (sama ada melalui lesen atau pengecualian dan pengehadan undang-undang seperti penggunaan wajar), jangan siarkannya. Terutamanya, jika anda mempunyai sebarang sebab untuk mempercayai bahawa Kandungan Dijana Pengguna yang anda lihat pada Perkhidmatan kami sedang melanggar harta intelektual anda atau harta intelektual orang lain, sila lihat bahagian Harta Intelektual/DMCA (Akta Hak Cipta Digital Milenium) dalam Terma kami.

 • Tiada Penyamaran sebagai MyFitnessPal atau Orang Lain. Jangan siarkan Kandungan yang berkemungkinan memperdaya mana-mana orang atau digunakan untuk menyamar sebagai mana-mana orang atau menyalahgambarkan identiti atau penggabungan anda dengan mana-mana orang, termasuk MyFitnessPal. Mencipta akaun dengan tujuan untuk memperdaya pengguna lain atau untuk menyelesaikan masalah penggantungan tidak diizinkan dan akan dikenakan larangan kekal daripada Perkhidmatan.

 • Tiada Pertanyaan Automatik. Jangan hantar sebarang jenis pertanyaan automatik kepada sistem dan rangkaian yang kami gunakan untuk menyediakan Perkhidmatan tanpa keizinan bertulis kami yang nyata.

 • Lain-lain. Jangan siarkan sebarang Kandungan yang mengandungi maklumat yang, atas penentuan kami semata-mata, mungkin menentukan bahawa maklumat itu tidak menyenangkan atau menghalang mana-mana orang lain daripada menggunakan atau menikmati Perkhidmatan atau mungkin membahayakan atau menimbulkan sebarang jenis liabiliti kepada MyFitnessPal atau pengguna kami. Jangan siarkan kandungan yang mungkin merosakkan atau mencemarkan nama baik yang berkaitan dengan MyFitnessPal atau logo dan tanda perniagaan kami.

Jika kami menentukan bahawa anda sedang melanggar Garis Panduan Komuniti atau jika tidak, telah melanggar Terma, kami akan mengambil tindakan untuk menangani isu ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menamatkan hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan, mengalih keluar Kandungan Dijana Pengguna, mengambil tindakan undang-undang terhadap anda (dalam situasi ini, anda bersetuju untuk membayar ganti rugi kos yang munasabah dan yuran guaman) atau mendedahkan maklumat kepada penguat kuasa undang-undang. Kami berhak untuk menguatkuasakan atau tidak menguatkuasakan Garis Panduan Komuniti ini mengikut budi bicara kami semata-mata dan Garis Panduan ini tidak membentuk tanggungjawab atau kewajipan untuk kami bertindak dengan sebarang cara tertentu.

3.3 Melaporkan Kandungan Dijana Pengguna Yang Tidak Menyenangkan

Terdapat individu yang menyiarkan kandungan yang tidak sesuai pada laman kandungan dijana pengguna. Kami melakukan yang terbaik untuk memastikan komuniti selamat dan dilindungi (pengguna yang menghormati Garis Panduan Komuniti dapat menbantu untuk mencapai matlamat ini), tetapi anda mungkin masih terjumpa kandungan tidak baik sebelum kami berpeluang untuk mengalihnya keluar. Jika anda terjumpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sila maklumi kami.

Walaupun kami memerlukan semua pengguna kami mematuhi Garis Panduan Komuniti dan kami berhak untuk memantau pelanggaran, kami tidak dapat menjamin semua pengguna akan mematuhi Garis Panduan Komuniti atau Terma ini pada setiap masa. Jika anda percaya bahawa mana-mana Kandungan yang diserahkan kepada Perkhidmatan kami melanggar Garis Panduan Komuniti atau jika anda menyedari atau mengesyaki seseorang sedang menyalahgunakan Kandungan Dijana Pengguna anda, sila laporkannya kepada Pasukan Sokongan. Kami berhak tetapi tidak berkewajipan untuk menyemak dan mengambil tindakan atau mengalih keluar mana-mana Kandungan Dijana Pengguna yang anda laporkan. Anda memahami dan memaklumi bahawa semasa anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda mungkin terdedah kepada Kandungan Dijana Pengguna daripada pelbagai sumber dan kami tidak bertanggungjawab atas ketepatan, kebergunaan, keselamatan, kesahan, kesesuaian atau hak harta intelektual atau yang berkaitan dengan Kandungan Dijana Pengguna tersebut.

Kami tidak bertanggungjawab atau menanggung liabiliti atas sebarang kecederaan atau bahaya terhadap anda akibat daripada Kandungan Dijana Pengguna yang tidak menyenangkan atau kegagalan pengguna lain untuk mematuhi Garis Panduan Komuniti kami.

4. Harta Intelektual/ DMCA (Akta Hak Cipta Digital Milenium)

Kami menghormati undang-undang harta intelektual. Jika terdapat masalah, sila hantarkan e-mel bersama dengan semua butiran kepada legal@myfitnesspal.com.

Jika anda percaya bahawa Kandungan Dijana Pengguna atau Kandungan MyFitnessPal melanggar hak cipta atau tanda dagangan di bawah undang-undang negara A.S. atau negara lain, sila maklumi kami serta-merta menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di sini. Dasar kami akan menyiasat sebarang dakwaan pelanggaran yang telah dilaporkan kepada kami. Sila beri kami maklumat berikut dalam notis anda berkenaan pelanggaran yang disyaki:

 • Pengenalpastian bahan yang dilanggar.

 • Pengenalpastian bahan dakwaan yang dilanggar, termasuk lokasinya bersama dengan butiran yang mencukupi, agar kami berjaya menemuinya dan mengesahkan kewujudannya.

 • Maklumat hubungan pihak pemaklum (“Pihak Pemaklum”), termasuk nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel.

 • Pernyataan bahawa Pihak Pemaklum berkepercayaan penuh bahawa bahan itu tidak mendapat kebenaran pemilik, ejennya atau undang-undang.

 • Pernyataan yang dibuat di bawah penalti sumpah bohong bahawa maklumat yang diberikan dalam notis itu tepat dan bahawa Pihak Pemaklum dibenarkan untuk membuat aduan bagi pihak pemilik.

 • Tandatangan fizikal atau elektronik individu yang dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik bahan yang telah didakwa membuat pelanggaran.

Notis anda mesti ditandatangani (secara fizikal atau elektronik) dan mesti dialamatkan seperti berikut:

MyFitnessPal, Inc.
100 Congress Avenue, Suite 400
Austin, TX 78701
Attn: Permintaan DMCA

Anda memaklumi bahawa jika anda gagal mematuhi semua keperluan bahagian ini, notis anda menjadi tidak sah. Sesetengah maklumat yang diberikan dalam notis pelanggaran mungkin dimajukan kepada pengguna yang menyiarkan kandungan yang didakwa melanggar hak cipta. Di A.S, di bawah Seksyen 512(f) DMCA, mana-mana individu yang menyalahgambarkan dengan banyaknya atau aktiviti itu melanggar hak cipta secara sedar akan tertakluk pada liabiliti. Sila lihat www.copyright.gov untuk maklumat lanjut tentang cara bersedia atau memberikan respons kepada notis DMCA dan/atau www.uspto.gov/trademark untuk maklumat lanjut tentang hak tanda dagangan.

5. Pautan dan Perkhidmatan Pihak Ketiga

Perkhidmatan kami mungkin dipautkan kepada, berinteraksi dengan atau tersedia pada perkhidmatan atau produk pihak ketiga seperti media sosial dan peranti pihak ketiga. Jika anda mengakses perkhidmatan atau produk tersebut, sila awasi bahawa terma dan dasar privasi yang berbeza digunakan pada penggunaan perkhidmatan tersebut.

5.1 Rangkaian Sosial dan Log Masuk

Anda mungkin dibolehkan atau log masuk ke Perkhidmatan melalui perkhidmatan pihak ketiga dalam talian seperti media sosial dan perkhidmatan rangkaian sosial seperti Facebook (“Perkhidmatan Rangkaian Sosial”). Untuk memanfaatkan ciri dan keupayaan ini, kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan, mendaftar atau log masuk ke Perkhidmatan Rangkaian Sosial pada laman web untuk penyedia masing-masing. Sebagai sebahagian daripada penyepaduan ini, Perkhidmatan Rangkaian Sosial akan memberi kami akses kepada maklumat tertentu yang telah anda berikan kepada mereka dan kami akan menggunakan, menyimpan dan mendedahkan maklumat tersebut menurut Dasar Privasi kami. Sila ingat cara Perkhidmatan Pihak Ketiga (termasuk Perkhidmatan Rangkaian Sosial) menggunakan, menyimpan dan mendedahkan maklumat anda ditadbir sepenuhnya oleh dasar Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut dan kami tiada liabiliti atau tanggungjawab atas amalan privasi atau tindakan lain mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang dibolehkan dalam Perkhidmatan. Selain itu, kami tidak bertanggungjawab atas ketepatan, ketersediaan atau kebolehpercayaan sebarang maklumat, kandungan, barangan, data, pendapat, nasihat atau pernyataan yang disediakan berhubung dengan Perkhidmatan Rangkaian Sosial. Oleh itu, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang ganti rugi atau kerugian disebabkan atau didakwa telah disebabkan oleh atau berhubung dengan penggunaan atau kebergantungan pada mana-mana Perkhidmatan Rangkaian Sosial tersebut.

5.2 Aplikasi Pihak Ketiga

Anda mungkin dapat mengakses pautan, aplikasi, kandungan, perkhidmatan, promosi, tawaran istimewa atau acara atau aktiviti lain pihak ketiga tertentu (“Aplikasi Pihak Ketiga”) melalui Perkhidmatan kami. Jika anda memilih untuk mengakses Aplikasi Pihak Ketiga ini, anda mungkin diminta untuk log masuk dan menyegerakkan akaun anda dengan aplikasi tersebut. Anda tiada kewajipan untuk menggunakan mana-mana Aplikasi Pihak Ketiga, anda menanggung risiko sendiri apabila mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut dan kami tidak menanggung liabiliti yang berkaitan. Selain itu, kami tidak bertanggungjawab atas ketepatan, ketersediaan atau kebolehpercayaan sebarang maklumat, kandungan, barangan, data, pendapat, nasihat atau pernyataan yang disediakan oleh mana-mana Aplikasi Pihak Ketiga. Oleh itu, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang ganti rugi atau kerugian disebabkan atau didakwa telah disebabkan oleh atau berhubung dengan penggunaan atau kebergantungan pada mana-mana Aplikasi Pihak Ketiga tersebut.

5.3 Produk Pihak Ketiga

Perkhidmatan kami mungkin diakses pada peranti pihak ketiga atau produk lain (“Produk Pihak Ketiga”) dan anda mungkin perlu membeli Produk Pihak Ketiga (contohnya, penjejak kecergasan, penimbang berat pintar dan sebagainya) bagi membolehkan anda menggunakan ciri tertentu Perkhidmatan itu. Walaupun kami mengesyorkan, mempromosi atau memasarkan produk rakan kongsi tertentu, kami tidak bertanggungjawab atas pembelian atau penggunaan anda untuk mana-mana Produk Pihak Ketiga dan kami tidak menjamin bahawa Produk Pihak Ketiga akan berfungsi dengan Perkhidmatan atau tiada masalah. Dengan ini, kami menolak liabiliti untuk semua Produk Pihak Ketiga, termasuk mana-mana Produk Pihak Ketiga yang ditawarkan oleh rakan kongsi kami.

6. Perkhidmatan Mudah Alih

Walaupun kami berusaha untuk menyediakan Perkhidmatan pada banyak platform, kami tidak menjamin bahawa Aplikasi akan serasi dengan peranti anda (walaupun begitu, sila maklumi Sokongan Pelanggan jika anda mempunyai persoalan atau masalah; kami ingin membantu). Jika anda menggunakan Aplikasi, kadar data dan pemesejan standard akan dikenakan dan peraturan kedai aplikasi tempat anda memuat turunnya juga akan digunakan.

6.1 Pembawa Wayarles dan Pertimbangan Peranti

Untuk menggunakan atau mengakses Aplikasi kami, anda memerlukan peranti yang serasi. Kami tidak menjamin Aplikasi akan serasi dengan atau tersedia pada peranti anda. Kami tidak mengenakan caj bagi penggunaan Aplikasi. Kadar pemesejan normal, data dan kadar dan yuran lain syarikat telefon anda masih digunakan. Anda mungkin perlu membayar yuran untuk mengakses ciri dan kandungan istimewa tertentu yang disertakan dalam Langganan Premium kami (seperti yang diperihalkan dalam Bahagian 7).

6.2 Lesen Aplikasi Mudah Alih

Dengan ini, kami memberi anda lesen terhad, peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh pindah, tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga lain, boleh batal untuk menggunakan Aplikasi yang dimuat turun terus daripada pasaran yang sah, dalam kod format objek sepenuhnya dan untuk kegunaan peribadi anda yang sah semata-mata. Berhubung dengan mana-mana kod sumber terbuka atau kod pihak ketiga yang mungkin terkandung dalam Aplikasi, kod sumber terbuka tersebut dilindungi oleh lesen sumber terbuka berkenaan atau lesen pihak ketiga EULA, jika ada, memberikan kebenaran untuk penggunaan kod tersebut.

6.3 Kedai Aplikasi

Jika anda memuat turun Aplikasi daripada kedai aplikasi pihak ketiga (“Pembekal Aplikasi”), anda memaklumi dan bersetuju bahawa:

 • Terma ini ialah perjanjian antara kita dan bukan Pembekal Aplikasi. Menurut perjanjian antara MyFitnessPal dengan Pembekal Aplikasi, MyFitnessPal bertanggungjawab sepenuhnya atas aplikasinya;

 • Pembekal Aplikasi tiada kewajipan untuk menyediakan sebarang perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan berhubung dengan Aplikasi;

 • Sekiranya Aplikasi gagal mematuhi sebarang waranti berkenaan, (i) anda boleh memaklumi Pembekal Aplikasi dan Pembekal Aplikasi boleh membayar balik harga belian untuk Aplikasi itu kepada anda (jika berkenaan), (ii) sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, Pembekal Aplikasi tidak mempunyai kewajipan waranti lain berhubung dengan Aplikasi dan (iii) sebarang tuntutan, kerugian, liabiliti, ganti rugi, kos atau perbelanjaan lain yang menyumbang kepada kegagalan untuk mematuhi sebarang waranti akan menjadi tanggungjawab MyFitnessPal, menurut perjanjian antara MyFitnessPal dengan Pembekal Aplikasi;

 • Pembekal Aplikasi tidak bertanggungjawab untuk mengendalikan sebarang tuntutan anda yang berkaitan dengan Aplikasi atau pemilikan dan penggunaan Aplikasi anda;

 • Jika pihak ketiga mendakwa Aplikasi melanggar hak harta intelektual pihak lain, menurut perjanjian antara Pembekal Aplikasi dengan MyFitnessPal, MyFitnessPal akan bertanggungjawab atas penyiasatan, pembelaan, penyelesaian dan pelepasan sebarang tuntutan tersebut hingga takat yang diperlukan oleh Terma ini;

 • Pembekal Aplikasi dan anak syarikatnya ialah benefisiari pihak ketiga untuk Terma ini kerana hal ini berkaitan dengan lesen Aplikasi anda. Selepas anda menerima Terma ini, Pembekal Aplikasi berhak (dan disifatkan menerima hak itu) untuk menguatkuasakan Terma ini yang berkaitan dengan lesen Aplikasi anda terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga; dan

 • Anda juga mesti mematuhi semua terma perkhidmatan pihak ketiga yang berkenaan semasa menggunakan Aplikasi.

7. Perkhidmatan Berbayar

Jika anda memilih untuk melanggan mana-mana perkhidmatan yang dipertingkat dan berbayar kami seperti Langganan Premium, berikut ialah terma pembayaran dan pengebilan yang digunakan. Perkhidmatan berbayar dan pengebilan boleh diperbaharui secara auto melainkan anda membatalkannya. Anda boleh membatalkan pada bila-bila masa.

7.1 Terma Pembayaran

Kami menawarkan versi premium tertentu untuk Perkhidmatan (contohnya, Langganan Premium) (“Perkhidmatan Premium”) dengan mengenakan yuran. Dengan mendaftar dan menggunakan Perkhidmatan Premium, anda bersetuju dengan Terma kami dan sebarang terma dan syarat tambahan yang diberikan di sini. Anda juga bersetuju untuk menepikan hak penarikan balik 14 hari pada saat anda melanggan Perkhidmatan Premium sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, jadi anda dapat mengaksesnya dengan serta-merta.

Perkhidmatan Premium menyediakan anda akses kepada kandungan, ciri dan kefungsian tertentu yang dipertingkat (contohnya, menetapkan makro mengikut gram, pengalaman tanpa iklan dan mengikut hari). Dengan mendaftar dan menggunakan Perkhidmatan Premium, termasuk mendaftar Percubaan Percuma untuk Perkhidmatan Premium, anda bersetuju untuk membayar sebarang yuran atau caj yang dikenakan yang digunakan pada Perkhidmatan Premium (seperti yuran langganan berterusan).

Apabila anda mendaftar dengan Perkhidmatan Premium, anda mesti mengkhususkan dan memberikan maklumat tentang kaedah pembayaran pilihan (“Kaedah Pembayaran”). Maklumat ini mestilah lengkap dan tepat dan anda bertanggungjawab untuk memastikannya maklumat terkini. Anda secara jelas membenarkan kami untuk mengambil yuran yang dikenakan untuk Perkhidmatan Premium melalui debit automatik atau ACH daripada Kaedah Pembayaran anda dan untuk sebarang pembelian lain yang dipilih melalui Perkhidmatan.

Anda boleh memilih untuk membayar Perkhidmatan Premium mengikut bayaran bulanan atau tahunan. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua yuran yang perlu dibayar untuk Perkhidmatan Premium boleh dibayar dahulu dan akan dihantar bil secara automatik kepada Kaedah Pembayaran pada permulaan tempoh bulanan atau tahunan Perkhidmatan Premium, jika berkenaan. Melainkan dinyatakan sebaliknya, Perkhidmatan Premium akan diperbaharui secara automatik sehingga anda memilih untuk membatalkan akses anda kepada Perkhidmatan Premium. Semua pembelian Perkhidmatan Premium adalah muktamad dan tidak boleh dikembalikan, kecuali atas budi bicara kami semata-mata dan menurut peraturan yang mentadbir setiap Perkhidmatan Premium.

7.2 Penamatan atau Pembatalan Perkhidmatan Premium

Jika anda tidak membayar yuran atau caj yang perlu dibayar kerana penggunaan Perkhidmatan Premium anda, kami akan berusaha untuk memaklumi anda dan menyelesaikan isu ini; walau bagaimanapun, kami berhak untuk melumpuhkan atau menamatkan akses anda kepada Perkhidmatan Premium (dan boleh melakukannya tanpa memberikan notis).

Anda boleh membatalkan Perkhidmatan Premium pada bila-bila masa. Maklumat lanjut tentang cara membatalkan boleh didapati di sini. Selepas anda membatalkan Perkhidmatan Premium dan menerima pengesahan, anda tidak boleh membuat perubahan lain pada akaun anda. Pembatalan Perkhidmatan Premium akan berkuat kuasa pada hujung kitaran bil semasa anda dan anda akan mempunyai akses yang sama kepada Perkhidmatan Premium sehingga baki kitaran bil tersebut. Contohnya, jika bil anda ialah bil bulanan dan membatalkan Perkhidmatan Premium semasa bulan tersebut, anda akan dikenakan caj untuk sebulan penuh dan mengekalkan akses kepada Perkhidmatan Premium sehingga hujung bulan tersebut.

Tiada bayaran balik untuk penamatan atau pembatalan Perkhidmatan Premium anda. Jika anda tidak ingin lagi melanggan Perkhidmatan Premium, anda bertanggungjawab untuk membatalkan Perkhidmatan Premium apabila tiba masanya, tanpa mengira anda menggunakan Perkhidmatan Premium secara aktif atau tidak.

7.3 Perubahan Yuran

Sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami boleh mengubah harga Perkhidmatan Premium kami pada bila-bila masa. Kami akan memberikan notis untuk sebarang perubahan harga tersebut dengan menyiarkan harga baharu pada atau melalui Perkhidmatan Premium yang berkenaan dan/atau dengan menghantar notis e-mel kepada anda. Jika anda tidak ingin membayar harga baharu, anda boleh membatalkan Perkhidmatan Premium yang berkenaan sebelum perubahan itu berkuat kuasa.

7.4 Kod Diskaun, Kupon atau Hadiah

Jika anda menerima kod diskaun, kupon atau hadiah untuk Perkhidmatan Premium, terma dan syarat berikut digunakan selain terma dan syarat kod khusus itu. Untuk menebus kod diskaun atau kupon, log masuk ke MyFitnessPal dan masukkan kod yang berkenaan untuk memanfaatkan promosi berkaitan. Semua kod diskaun, hadiah dan kupon hanya boleh digunakan apabila melanggan Perkhidmatan Premium dan untuk akaun yang belum melanggan Perkhidmatan Premium. Kod diskaun, kupon dan hadiah tidak boleh digabungkan dengan mana-mana jualan, promosi atau kupon lain dan tidak boleh ditukar, dibayar balik, diganti atau ditebus dengan wang tunai atau bayaran akaun. Kaedah pembayaran mungkin diperlukan untuk menebus kod diskaun atau kupon. Anda bertanggungjawab untuk menggunakan kod diskaun, kupon atau hadiah sebelum tamat tempoh dan kod yang telah tamat tempoh tidak boleh dibayar balik atau dilanjutkan. Anda juga bertanggungjawab untuk menamatkan Perkhidmatan Premium sebelum tempoh percuma atau terdiskaun tamat jika anda tidak ingin meneruskan Perkhidmatan Premium pada harga biasa. Terma dan syarat untuk kod diskaun, kupon atau hadiah mungkin termasuk sekatan tambahan pada penggunaannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada jenis pelan, tempoh Perkhidmatan Premium yang percuma atau terdiskaun, tarikh kesahan kupon dan/atau kuantiti belian. MyFitnessPal berhak untuk membatalkan promosi diskaun dan kupon pada bila-bila masa.

7.5 Percubaan Percuma

Kadangkala kami menawarkan percubaan percuma untuk Perkhidmatan Premium kami atau tawaran promosi lain (setiap daripadanya ditawarkan“Percubaan Percuma”). Percubaan Percuma memberi anda akses kepada Perkhidmatan Premium untuk satu tempoh bersama dengan butiran yang dikhususkan semasa anda mendaftar untuk tawaran tersebut.

Untuk mendaftar dengan Percubaan Percuma, anda mungkin perlu memberi kami Kaedah Pembayaran pilihan. Selepas anda menyerahkan butiran bayaran, Percubaan Percuma anda akan bermula. Anda tidak akan dikenakan caj sehingga tempoh Percubaan Percuma tamat.

Melainkan anda membatalkan sebelum tamat Percubaan Percuma atau melainkan dinyatakan sebaliknya, akses anda kepada Perkhidmatan Premium akan diteruskan secara automatik dan anda akan menerima bil untuk yuran yang berkenaan Perkhidmatan Premium tersebut menggunakan Kaedah Pembayaran yang diberikan. Semua caj yang ditanggung adalah muktamad dan tidak boleh dibayar balik, kecuali atas budi bicara kami semata-mata dan menurut peraturan yang mentadbir setiap Perkhidmatan Premium. Kami mungkin menghantar peringatan kepada anda apabila Percubaan Percuma anda hampir tamat tetapi kami tidak menjamin sebarang notis tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya tentang tempoh tamat Percubaan Percuma jika anda memutuskan tidak ingin membayar Perkhidmatan Premium tersebut selepas tempoh Percubaan Percuma.

Jika anda memutuskan tidak ingin membayar Perkhidmatan Premium, anda mestilah membatalkan langganan anda sebelum tamat tempoh Percubaan Percuma. Bergantung pada Perkhidmatan Premium yang berkenaan, anda mungkin kehilangan akses selepas anda membatalkan atau pada saat tamat tempoh Percubaan Percuma. Selepas anda membatalkan Percubaan Percuma anda dan menerima pengesahan, anda tidak boleh meneruskan tempoh Percubaan Percuma walaupun Percubaan Percuma ini tidak digunakan semasa tempoh tawaran tersebut.

Ciri dan kandungan Perkhidmatan Premium mungkin berubah pada bila-bila masa dan kami tidak menjamin mana-mana ciri atau kandungan khusus yang akan tersedia sepanjang tempoh Percubaan Percuma. Kadar yang berkuat kuasa apabila anda mendaftar untuk Percubaan Percuma akan sama apabila Percubaan Percuma tamat melainkan kami memberi anda notis. Kami berhak, atas budi bicara kami yang mutlak, untuk mengubah suai atau menamatkan mana-mana tawaran Percubaan Percuma, akses anda kepada Perkhidmatan Premium semasa Percubaan Percuma atau mana-mana terma ini tanpa notis dan liabiliti. Anda tidak boleh mendaftar untuk lebih daripada satu Percubaan Percuma bagi Perkhidmatan Premium yang diberikan pada masa yang sama dan kami berhak untuk mengehadkan kebolehan anda untuk memanfaatkan pelbagai Percubaan Percuma.

8. Aktiviti Kecergasan dan Kesejahteraan dan Panduan Diet

Kami amat mementingkan kesihatan pengguna semasa mereka cuba mencapai matlamat kecergasan dan kesejahteraan. Pastikan anda bertanggungjawab dan buat pertimbangan sewajarnya. Kami menyediakan Perkhidmatan kami untuk tujuan memberikan maklumat sahaja dan tidak bertanggungjawab jika anda tercedera atau mengalami masalah kesihatan. Walaupun kebanyakan kandungan disiarkan oleh pengguna lain dalam komuniti kami berguna, kandungan itu datang daripada orang asing di Internet dan tidak boleh mengatasi pertimbangan yang wajar atau nasihat perubatan yang sebenar.

8.1 Utamakan Keselamatan

MyFitnessPal prihatin tentang keselamatan anda. Anda harus meminta nasihat pembekal penjagaan kesihatan anda dan mempertimbangkan risiko yang berkaitan sebelum menggunakan Perkhidmatan kami berhubung dengan mana-mana Kandungan berorientasikan rejim kecergasan atau kesejahteraan atau mana-mana Kandungan berorientasikan program diet (“Program”). Melalui penggunaan Perkhidmatan kami, anda bersetuju, mewakili dan menjamin bahawa anda telah mendapat kebenaran daripada doktor anda untuk menyertai Program atau mana-mana aktiviti berkaitan dengan Perkhidmatan yang tersedia untuk anda. Selain itu, anda bersetuju, mewakili dan menjamin bahawa anda telah meminta nasihat doktor sebelum membuat perubahan diet berdasarkan maklumat yang tersedia melalui Perkhidmatan. Keadaan kesihatan dan kebolehan setiap orang berbeza. Anda menanggung risiko sendiri apabila menyertai Program dan aktiviti lain yang dipromosikan oleh Perkhidmatan kami. Jika anda memilih untuk menyertai Program dan aktiviti ini, anda melakukannya dengan rela hati dan menyedari semua risiko yang berkaitan dengan aktiviti tersebut. Program dan aktiviti lain yang dipromosikan oleh Perkhidmatan mungkin menimbulkan risiko walaupun pada individu yang sihat.

Anda bersetuju secara jelas bahawa aktiviti bersukan anda yang mungkin menjana Kandungan Dijana Pengguna yang anda siarkan atau cuba siarkan pada atau melalui Perkhidmatan (contohnya, latihan senaman dan sebagainya) boleh membawa risiko kerosakan harta benda, kecederaan badan atau kematian yang wujud dan ketara dan anda menyedari semua risiko yang diketahui atau tidak diketahui berkaitan dengan aktiviti ini.

Melainkan seperti yang ditetapkan sebaliknya dalam Terma ini dan sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami tidak bertanggungjawab atau menanggung liabiliti, secara langsung atau tidak langsung, atas sebarang kecederaan, kesakitan atau kerosakan yang dialami daripada penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan mana-mana Perkhidmatan atau ciri Perkhidmatan, termasuk mana-mana kandungan atau aktiviti yang anda akses atau belajar melalui Perkhidmatan kami walaupun disebabkan oleh keseluruhan atau sebahagian daripada tindakan, tiada tindakan atau kecuaian MyFitnessPal atau orang lain.

8.2 Penafian Tentang Ketepatan dan Kebergantungan pada Kandungan

Kami tidak membuat perwakilan atau waranti terhadap ketepatan, kebolehpercayaan, kelengkapan atau kekinian mana-mana Kandungan yang tersedia melalui Perkhidmatan dan kami tidak terikat untuk mengemas kini Kandungan tersebut.

Selain itu, Kandungan Dijana Pengguna, termasuk nasihat, pernyataan atau maklumat lain termasuk dan tanpa pengehadan, makanan, nutrisi, panduan diet, senaman atau panduan latihan, aktiviti bersukan dan entri pangkalan data senaman tidak dihasilkan oleh MyFitnessPal dan tidak boleh bergantung padanya tanpa pengesahan bebas. Pengguna yang menyiarkan Kandungan Dijana Pengguna secara umum atau dihantar secara peribadi, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sumber asal Kandungan tersebut. Semua maklumat yang diberikan bersifat “seadanya” tanpa sebarang perwakilan, waranti atau syarat berkenaan dengan ketepatan atau kebolehpercayaannya.

Secara khususnya, pangkalan data makanan MyFitnessPal (“Pangkalan Data Makanan”) mengandungi gabungan maklumat nutrisi yang dimasukkan oleh MyFitnessPal dan ahli MyFitnessPal. Mana-mana pengguna Perkhidmatan boleh menyumbang atau mengedit maklumat nutrisi dalam Pangkalan Data Makanan. Sila maklum bahawa maklumat nutrisi dalam Pangkalan Data Makanan belum disemak oleh pakar yang boleh memberi anda maklumat lengkap, tepat atau boleh dipercayai. MyFitnessPal tidak (i) menjamin ketepatan, kelengkapan atau kebergunaan mana-mana maklumat nutrisi atau bahan dalam Pangkalan Data Makanan; atau (ii) mengamalkan, menyokong atau menerima tanggungjawab atas ketepatan atau kebolehpercayaan mana-mana maklumat nutrisi tersebut. Sehingga takat yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, MyFitnessPal tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan akibat daripada kebergantungan anda pada maklumat nutrisi dalam apa-apa keadaan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan mana-mana maklumat nutrisi dalam Pangkalan Data Makanan adalah tepat, lengkap dan berguna.

Bukan semua pengguna yang memaklumi sebagai jurulatih profesional atau pakar diet berlesen diberikan kuasa untuk menjalankan perkhidmatan mereka dalam semua bidang kuasa yang berkenaan. MyFitnessPal tiada kewajipan dan tidak menerima kewajipan untuk mengesahkan bahawa pengguna yang memaklumi sebagai jurulatih profesional atau pakar diet berlesen sebenarnya diberikan kuasa untuk menjalankan perkhidmatan mereka. Jika anda sememangnya jurulatih profesional atau pakar diet berlesen, anda mewakili dan menjamin bahawa anda sebenarnya diberikan kuasa untuk menjalankan perkhidmatan anda dalam bidang kuasa di tempat anda menawarkan perkhidmatan anda. Pengguna haruslah beringat bahawa walaupun pengguna ialah jurulatih profesional berlesen dalam satu bidang kuasa, tidak bermakna bahawa jurulatih yang juga pengguna Perkhidmatan itu diberikan kuasa dalam bidang kuasa di tempat pengguna lain mengakses nasihat jurulatih itu. Anda menanggung risiko sendiri apabila bergantung pada nasihat yang diberikan oleh pengguna lain. Sehingga takat yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, MyFitnessPal tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan akibat daripada kebergantungan anda pada maklumat atau nasihat yang diberikan oleh mana-mana pengguna Perkhidmatan kami dalam apa-apa keadaan.

8.3 Bukan Nasihat Perubatan

Sebarang dan semua perkhidmatan yang diberikan oleh, dalam dan/atau melalui Perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada Kandungan) adalah untuk tujuan maklumat sahaja. MyFitnessPal bukan badan pakar perubatan dan MyFitnessPal tidak menyediakan perkhidmatan perubatan atau memberikan nasihat perubatan. Tiada apa pun yang terkandung dalam Perkhidmatan yang boleh diertikan sebagai nasihat atau diagnosis. Maklumat dan laporan yang dijana oleh kami tidak boleh ditafsirkan sebagai pengganti untuk rundingan, penilaian atau rawatan doktor dan maklumat yang tersedia pada atau melalui Perkhidmatan tidak boleh digunakan apabila membuat keputusan perubatan atau untuk mendiagnosis atau merawat masalah kesihatan atau penyakit. PENGGUNAAN ANDA TERHADAP PERKHIDMATAN TIDAK MEMBENTUK PERHUBUNGAN DOKTOR-PESAKIT ANTARA ANDA DENGAN MYFITNESSPAL.

Anda haruslah mendapatkan nasihat doktor atau pakar perubatan tentang sebarang persoalan berkenaan kesihatan anda sebelum memulakan sebarang program atau pelan diet, rejim senaman atau sebarang aktiviti kecergasan atau kesejahteraan atau pelan yang mungkin dirujuk, dibincangkan atau ditawarkan dalam Perkhidmatan. Jika anda sedang dirawat kerana masalah kesihatan atau penyakit, mengambil ubat preskripsi atau mengikut diet terapeutik untuk merawat penyakit, anda haruslah meminta nasihat doktor anda sebelum menggunakan Perkhidmatan. Anda menjelaskan kepada kami (perwakilan ini akan disifatkan dilaksanakan setiap kali anda menggunakan Perkhidmatan), bahawa anda tidak menggunakan Perkhidmatan atau menyertai mana-mana aktiviti yang ditawarkan oleh Perkhidmatan untuk tujuan mendapatkan rawatan. Anda bersetuju selanjutnya bahawa, sebelum menggunakan Perkhidmatan, anda akan meminta nasihat doktor anda, terutamanya jika anda berisiko untuk mengalami masalah akibat daripada senaman atau perubahan diet. Jika sebarang maklumat yang anda terima atau dapati daripada penggunaan Perkhidmatan tidak konsisten dengan nasihat doktor anda, anda haruslah mengikut nasihat doktor.

Perkhidmatan Premium memberi anda akses kepada Kandungan tertentu —iaitu, bimbingan dan panduan tentang rejim kecergasan dan pelan hidangan (“Pelan”). Pelan ini bukan perkhidmatan perubatan atau mana-mana jenis perkhidmatan perubatan lain. Pelan tidak menyediakan diagnosis, rawatan atau nasihat yang berhubung dengan mana-mana diet atau masalah kesihatan. Pelan bukan pengganti untuk dan bukan satu alternatif untuk diagnosis dan rawatan penjagaan kesihatan apabila terdapat masalah diet, masalah kesihatan atau penyakit. Anda haruslah mendapatkan diagnosis, rawatan dan nasihat berhubung dengan masalah diet, masalah kesihatan atau penyakit daripada doktor perubatan dan pakar penjagaan kesihatan berlesen yang lain. Sebarang interaksi anda dengan Pelan kami tidak akan disifatkan atau diertikan sebagai wujudnya perhubungan doktor-pesakit atau sebarang jenis tanggungjawab pemegang amanah dalam apa-apa keadaan sekalipun. ANDA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA ATAS INTERAKSI ANDA DENGAN PELAN.

8.4 Kisah Kejayaan Bukan Tipikal

Kisah kejayaan yang disiarkan oleh pengguna atau MyFitnessPal pada Perkhidmatan kami bukan menggambarkan hasil tipikal atau hasil tepat yang diperoleh daripada mana-mana aktiviti kecergasan atau diet tertentu. Sehingga takat yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, MyFitnessPal tiada kewajipan dan tidak menerima kewajipan atau liabiliti yang berkaitan dengan ketepatan, kebolehpercayaan atau keberkesanan mana-mana aktiviti kecergasan atau pengesyoran diet yang didapati dalam mana-mana kisah kejayaan pengguna.

8.5 Ketepatan

Perkhidmatan bertujuan untuk memberi anda maklumat bagi menggalakkan anda menyokong aktiviti kesejahteraan dan kecergasan anda. Sesetengah Perkhidmatan ini bermatlamat untuk menjejak pergerakan fizikal anda dan aktiviti tidur (“Perkhidmatan Menjejak Aktiviti”). Perkhidmatan Menjejak Aktiviti ini bergantung pada penderia dan/atau kefungsian GPS yang menjejak pergerakan atau semasa badan tidak bergerak. Data dan maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan Menjejak Aktiviti adalah bertujuan untuk mewakili aktiviti anda tetapi mungkin tidak cukup tepat, seperti data langkah, tidur, jarak atau kalori. Melalui penggunaan Perkhidmatan Menjejak Aktiviti, anda memaklumi dan bersetuju bahawa MyFitnessPal tidak bertanggungjawab atau menanggung liabiliti atas sebarang ketidaktepatan data tersebut.

Jika anda penduduk New Jersey atau Belanda:

Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, tiada sebarang perkara dalam Terma ini yang mengehadkan atau mengecualikan tanggungjawab kami atas kerugian atau kerosakan disebabkan oleh penipuan, kesemberonoan, kecuaian melampau atau salah laku sengaja MyFitnessPal.

9. Pengubahsuaian pada Terma

Seiring dengan perkembangan dan peningkatan Perkhidmatan, kami mungkin perlu membuat perubahan pada Terma ini.

9.1 Kemas kini terhadap Terma ini

Kami berhak untuk mengubah suai Terma ini dengan (i) menyiarkan Terma yang disemak pada dan/atau melalui Perkhidmatan dan/atau (ii) memberi anda notis lebih awal tentang perubahan penting pada Terma, secara umumnya melalui e-mel apabila boleh, jika tidak melalui Perkhidmatan (seperti melalui notis pada halaman utama laman web MyFitnessPal atau notis dalam aplikasi). Pengubahsuaian tidak akan terpakai pada tarikh sebelumnya melainkan dikehendaki oleh undang-undang.

Kadangkala kami akan meminta anda menyemak dan bersetuju atau menolak dengan jelas versi semakan Terma. Dalam situasi itu, pengubahsuaian akan berkuat kuasa pada masa perjanjian anda hingga versi Terma yang diubah suai. Jika anda tidak bersetuju pada masa itu, anda tidak diizinkan untuk menggunakan Perkhidmatan. Dalam situasi kami tidak meminta persetujuan anda dengan jelas tentang versi Terma yang diubah suai, versi Terma yang diubah suai itu akan berkuat kuasa pada tarikh yang ditentukan dalam Terma. Pilihan anda untuk mengekalkan akaun, mengakses atau menggunakan Perkhidmatan (tanpa mengira sama ada anda mencipta akaun dengan kami) mengikut tarikh tersebut akan membentuk penerimaan anda terhadap terma dan syarat Terma yang diubah suai. Jika anda tidak bersetuju dengan pengubahsuaian itu, anda tidak diizinkan untuk menggunakan dan haruslah menghentikan penggunaan Perkhidmatan.

10. Tiada Waranti

KECUALI DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, MYFITNESSPAL MENOLAK SECARA NYATA SEMUA JENIS WARANTI, PERWAKILAN DAN JAMINAN, SAMA ADA LISAN ATAU BERTULIS, SECARA NYATA, TERSIRAT, MENGIKUT UNDANG-UNDANG ATAU TIDAK, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT BAGI KEBOLEHNIAGAAN, KECERGASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN BUKAN PELANGGARAN HINGGA TAKAT PENUH YANG DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG. PERKHIDMATAN DAN SEMUA KANDUNGAN DISEDIAKAN ATAS DASAR “SEADANYA” DAN “SEPERTI YANG TERSEDIA” DENGAN SEMUA KEROSAKAN. Tanpa mengehadkan perkara sebelum ini, anda memahami bahawa, sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, kami tidak menjamin kualiti, ketepatan, kekinian, kebenaran, kelengkapan, ketersediaan atau kebolehpercayaan mana-mana Perkhidmatan atau mana-mana Kandungan. Sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, kami tidak menjamin bahawa (i) Perkhidmatan akan memenuhi keperluan anda atau memberikan hasil tertentu, (ii) pengendalian Perkhidmatan tidak akan terganggu, bebas virus atau bebas ralat atau bebas daripada unsur berbahaya yang lain atau (iii) ralat akan dibetulkan. Mana-mana nasihat lisan atau bertulis yang diberikan oleh ejen kami atau kami tidak membentuk sebarang waranti dan tidak akan membentuknya. Sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, kami juga tidak membuat sebarang jenis perwakilan atau waranti berhubung dengan mana-mana Kandungan, Kandungan Dijana Pengguna, terutamanya, yang diberikan oleh dan menjadi tanggungjawab pengguna yang memberikan Kandungan tersebut sepenuhnya. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada lisan atau bertulis, diperoleh daripada pengguna lain atau melalui Perkhidmatan, akan membentuk sebarang waranti yang bukan dibuat secara jelas di sini. Oleh itu, anda memaklumi dan bersetuju secara jelas bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Perkhidmatan dan semua risiko terhadap kepuasan hati, kualiti, prestasi, ketepatan dan usaha.

11. Pengehadan Liabiliti

Kami membina Perkhidmatan terbaik untuk anda tetapi kami tidak berjanji akan kesempurnaannya. Kami tidak bertanggungjawab atas pelbagai perkara yang boleh menjadi masalah akibat penggunaan anda terhadap Perkhidmatan.

Sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, dalam apa-apa keadaan (termasuk, tanpa pengehadan, kecuaian) MyFitnessPal, anak syarikatnya, rakan kongsi atau mana-mana pembawa wayarles tidak bertanggungjawab terhadap anda atau mana-mana pihak ketiga atas (a) sebarang ganti rugi tidak langsung, tidak sengaja, kebergantungan, contoh, punitif atau berbangkit daripada sebarang jenis; (b) kehilangan untung, hasil, data, penggunaan, nama baik atau kehilangan tidak ketara lain; (c) ganti rugi berkaitan dengan akses anda kepada, penggunaan atau ketidakmampuan untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan; (d) ganti rugi berkaitan dengan sebarang kelakuan atau Kandungan mana-mana pihak ketiga atau pengguna Perkhidmatan, termasuk dan tanpa pengehadan, kelakuan atau kandungan fitnah, serangan atau menyalahi undang-undang; dan/atau (e) ganti rugi dengan apa cara sekalipun yang berkaitan dengan mana-mana Kandungan Pihak Ketiga atau Produk Pihak Ketiga yang diakses atau digunakan melalui Perkhidmatan. Sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, pengehadan ini digunakan pada semua tuntutan, sama ada berdasarkan waranti, kontrak, tort atau sebarang teori undang-undang lain, sama ada MyFitnessPal telah dimaklumkan tentang kemungkinan ganti rugi tersebut atau tidak dan selain itu, remedi yang telah dikemukakan di sini didapati gagal mencapai matlamatnya. Sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, jumlah liabiliti MyFitnessPal, untuk mana-mana tuntutan di bawah Terma ini, termasuk mana-mana waranti tersirat dihadkan kepada lima ratus dolar (AS $500.00) atau amaun yang anda bayar kepada kami untuk menggunakan Perkhidmatan berkenaan dalam tempoh dua belas bulan yang lalu.

Secara khususnya, sehingga takat yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan yang timbul daripada (a) penggunaan anda terhadap Perkhidmatan, (b) penggunaan, pendedahan, paparan atau penyelenggaraan Data Peribadi seseorang pengguna, (c) sebarang interaksi lain dengan kami atau mana-mana pengguna Perkhidmatan yang lain, walaupun kami telah dimaklumkan tentang kemungkinan ganti rugi tersebut, atau (d) Kandungan, maklumat, perkhidmatan atau barangan lain yang diterima melalui atau diiklankan pada Perkhidmatan atau diterima melalui sebarang pautan yang disediakan dengan Perkhidmatan.

Sehingga takat yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, anda memaklumi dan bersetuju bahawa kami menawarkan Perkhidmatan dan menetapkan harga Perkhidmatan bergantung pada penafian waranti, pelepasan dan pengehadan liabiliti yang dikemukakan dalam Terma ini, bahawa penafian waranti, pelepasan dan pengehadan liabiliti ini menggambarkan pembahagian risiko yang munasabah dan adil antara anda dan membentuk asas tawar-menawar yang penting antara anda dengan kami. Kami tidak dapat menyediakan Perkhidmatan kepada anda atas dasar munasabah dari segi ekonomi tanpa penafian waranti, pelepasan dan pengehadan liabiliti ini.

Jika anda penduduk California: Anda menepikan hak anda berhubung dengan Kod Sivil California Seksyen 1542, yang menyatakan “pelepasan hak umum tidak meliputi tuntutan yang tidak diketahui oleh pemberi hutang atau disyaki wujud dan memihak kepadanya pada masa menjalankan pelepasan hak itu, jika dia mengetahuinya, hal ini akan memberikan kesan yang ketara pada jumlah penyelesaiannya dengan penghutang.”

Jika anda penduduk New Jersey: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, tiada sebarang perkara dalam Terma ini yang mengehadkan atau mengecualikan tanggungjawab kami atas kerugian atau kerosakan disebabkan oleh penipuan, kesemberonoan, kecuaian melampau atau salah laku sengaja MyFitnessPal.

12. Pembayaran Ganti Rugi

Jika anda penduduk Amerika Syarikat atau mana-mana lokasi selain Perancis atau Jerman: Sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, anda bersetuju untuk membayar ganti rugi dan membebaskan MyFitnessPal, gabungan dan rakan kongsinya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk perakaunan dan yuran guaman yang munasabah, dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau akibat daripada (a) Kandungan Dijana Pengguna yang anda akses atau kongsi melalui Perkhidmatan; (b) penggunaan anda terhadap Perkhidmatan, (c) aktiviti anda berhubung dengan Perkhidmatan, (d) perhubungan anda dengan Perkhidmatan, (e) pelanggaran Terma ini oleh anda, (f) penggunaan atau penyalahgunaan anda terhadap Data Peribadi mana-mana pengguna, (g) sebarang pelanggaran hak mana-mana individu atau entiti lain oleh anda, atau (h) penggunaan anda terhadap Perkhidmatan untuk bertemu dengan pengguna lain secara bersemuka. Kami berhak, atas perbelanjaan anda, untuk menerima pembelaan dan kawalan eksklusif bagi sebarang perkara yang memerlukan anda untuk membayar ganti rugi kepada kami mengikut Terma dan anda bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak pembelaan kami yang mengendalikan tuntutan ini.

Jika anda penduduk Perancis atau Jerman: Walau apa pun perenggan sebelum ini, anda bersetuju untuk membayar ganti rugi dan membebaskan MyFitnessPal, gabungan dan rakan kongsinya daripada sebarang tuntutan atau permintaan disebabkan kecuaian atau kelakuan sengaja anda, termasuk perakaunan dan yuran guaman yang munasabah, dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau akibat daripada (a) Kandungan (termasuk Kandungan Dijana Pengguna) yang anda akses melalui Perkhidmatan; (b) pelanggaran Terma ini oleh anda, (c) penggunaan atau penyalahgunaan anda terhadap Data Peribadi mana-mana pengguna, (d) sebarang pelanggaran hak mana-mana individu atau entiti lain oleh anda, atau (e) penggunaan anda terhadap Perkhidmatan untuk bertemu dengan pengguna lain secara bersemuka. Kami berhak, atas perbelanjaan anda, untuk menerima pembelaan dan kawalan eksklusif bagi sebarang perkara yang memerlukan anda untuk membayar ganti rugi kepada kami mengikut Terma dan anda bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak pembelaan kami yang mengendalikan tuntutan ini.

Jika anda penduduk New Jersey: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, tiada sebarang perkara dalam Terma ini yang mengenakan kewajipan pada anda untuk membayar ganti rugi kepada kami daripada tuntutan disebabkan oleh penipuan, kesemberonoan, kecuaian melampau atau salah laku sengaja MyFitnessPal.

13. Undang-undang Yang Mentadbir

Jika anda penduduk Amerika Syarikat atau mana-mana lokasi bukan Kesatuan Eropah: Terma ini akan ditadbir oleh dan diertikan menurut undang-undang New York dan undang-undang persekutuan A.S yang mengawal jika berkenaan tanpa mengambil kira percanggahan prinsip undang-undangnya.

Jika anda penduduk Kesatuan Eropah: Terma ini akan ditadbir oleh dan diertikan menurut undang-undang Belanda tanpa mengambil kira percanggahan prinsip undang-undangnya.

14. Pertikaian dan Timbang Tara, Penepian Tindakan Kelas, Bidang Kuasa dan Tempat

Jika anda penduduk Amerika Syarikat:

Perjanjian Timbang Tara

ANDA DAN MYFITNESSPAL BERSETUJU UNTUK MENYERAHKAN SEBARANG DAN SEMUA PERTIKAIAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ANDA TERHADAP PERKHIDMATAN (“PERTIKAIAN”) KEPADA TIMBANG TARA TERIKAT. Sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang berkenaan, anda dan MyFitnessPal bersetuju bahawa sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan anda terhadap Perkhidmatan (“Pertikaian”) akan diselesaikan oleh timbang tara terikat menurut Akta Timbang Tara Persekutuan (Tajuk 9 Kod Amerika Syarikat) yang akan mentadbir pentafsiran dan penguatkuasaan perjanjian timbang tara ini (“Perjanjian Timbang Tara”). Dalam proses timbang tara, Pertikaian diselesaikan oleh penimbang tara neutral dan bukannya hakim atau juri, penemuan lebih terhad daripada di dalam mahkamah dan keputusan penimbang tara tertakluk pada semakan terhad oleh mahkamah. Penimbang tara boleh memberikan award atas dasar individu ganti rugi dan pelepasan yang sama seperti yang mahkamah berikan, termasuk ganti rugi kewangan, pelepasan injunktif dan pelepasan pengisytiharan. Penghakiman tentang award penimbang tara boleh dibawa ke mana-mana mahkamah dalam bidang kuasanya. Prosiding penyelesaian pertikaian tersebut akan dijalankan hanya atas dasar individu dan bukan dalam tindakan kelas, gabungan atau wakil. Kecuali dilarang, anda dan kami bersetuju untuk menyerahkan Pertikaian yang berkaitan dengan penggunaan am anda pada Perkhidmatan kepada timbang tara persendirian dan eksklusif mengikut Peraturan Timbang Tara Pengguna bagi Persatuan Timbang Tara Amerika. Sila lawati www.adr.org untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang timbang tara.

Sebarang timbang tara antara anda dengan kami, sehingga takat yang perlu, akan dijalankan dari jauh seperti yang diberikan di bawah.

Timbang tara akan dijalankan dalam Bahasa Inggeris. Seorang penimbang tara bebas dan adil akan dilantik menurut peraturan Persatuan Timbang Tara Amerika. Penimbang tara akan memutuskan semua isu berkaitan dengan penguatkuasaan, pentafsiran, skop dan permohonan Perjanjian Timbang Tara ini (termasuk isu “get laluan” kebolehtimbangtaraan, sama ada Perjanjian Timbang Tara ini tidak wajar atau tidak nyata dan terdapat sebarang pembelaan terhadap timbang tara) dan Terma ini, kecuali mahkamah menyelesaikan sebarang persoalan berkenaan kesahan atau penguatkuasaan penepian tindakan kelas yang dikemukakan dalam Perjanjian Timbang Tara ini. Istilah "Pertikaian" dan keperluan untuk menimbang tara akan ditafsirkan secara meluas.

Anda dan kami bersetuju untuk mematuhi peraturan berikut yang bertujuan untuk meringkaskan proses penyelesaian pertikaian dan mengurangkan kos dan bebanan untuk semua orang yang terlibat:

 • timbang tara akan dijalankan melalui telefon, dalam talian dan/atau berdasarkan penyampaian bertulis sepenuhnya, cara khusus yang dipilih oleh pihak yang memulakan timbang tara;

 • timbang tara tidak memerlukan kehadiran mana-mana individu oleh kedua pihak atau saksi melainkan saling dipersetujui secara bertulis oleh kedua pihak; dan

 • sebarang penghakiman tentang award yang diberikan oleh penimbang tara boleh dibawa ke mana-mana mahkamah mengikut bidang kuasa yang kompeten.

Kecuali berlaku keadaan yang luar biasa, penimbang tara akan mengeluarkan keputusannya dalam masa 120 hari dari tarikh penimbang tara dilantik. Penimbang tara boleh melanjutkan had masa ini selama 30 hari tambahan untuk kepentingan keadilan. Semua prosiding timbang tara akan ditutup kepada umum dan rahsia dan semua rekod yang berkaitan akan dimeterai secara kekal, kecuali jika perlu untuk mendapatkan pengesahan mahkamah tentang award timbang tara. Award penimbang tara dibuat secara bertulis dan akan merangkumi pernyataan yang memerihalkan sebab penyelesaian mana-mana tuntutan.

Anda juga memaklumi dan memahami bahawa, berhubung dengan sebarang pertikaian dengan kami yang timbul daripada atau berkaitan dengan pilihan anda untuk mengekalkan akaun, mengakses atau menggunakan Perkhidmatan:

 • Anda melepaskan hak anda untuk menjalankan perbicaraan di hadapan juri;

 • Anda melepaskan hak anda untuk menjadi wakil, sebagai peguam peribadi atau dalam sebarang kapasiti wakil lain atau untuk menyertai sebagai ahli pihak yang menuntut, dalam mana-mana tuntutan mahkamah yang melibatkan sebarang pertikaian itu; dan

 • Anda mestilah memfailkan sebarang tuntutan dalam masa satu (1) tahun selepas tuntutan tersebut timbul atau tuntutan akan disekat selama-lamanya.

Bayaran untuk semua pemfailan, pentadbiran dan yuran penimbang tara akan ditadbir oleh peraturan Persatuan Timbang Tara Amerika. MyFitnessPal akan membayar ganti rugi kepada anda untuk yuran sehingga $5,000 melainkan penimbang tara menentukan tuntutan anda remeh. Begitu juga, MyFitnessPal tidak akan meminta yuran dan kos guaman dalam timbang tara melainkan penimbang tara menentukan bahawa tuntutan anda remeh.

WALAU APA PUN SEBARANG MAKLUMAT YANG BERTENTANGAN DALAM PERJANJIAN TIMBANG TARA INI, ANDA BOLEH MEMILIH UNTUK MENERUSKAN TUNTUTAN ANDA DI DALAM MAHKAMAH DAN BUKAN MELALUI TIMBANG TARA JIKA ANDA MENOLAK PERJANJIAN TIMBANG TARA DALAM TEMPOH 30 HARI BERMULA DARI: (1) TARIKH ANDA MENERIMA TERMA INI ATAU (2) TARIKH ANDA MULA-MULA BERSETUJU DENGAN MENERIMA PERJANJIAN DENGAN MYFITNESSPAL YANG MENGANDUNGI PERUNTUKAN TIMBANG TARA. Notis menolak mesti dicap pos tidak lewat dari tarikh akhir berkenaan dan dihantar melalui e-mel ke: legal@myfitnesspal.com. Notis menolak mesti menyatakan bahawa anda tidak bersetuju dengan Perjanjian Timbang Tara ini dan mestilah disertakan dengan nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda. Prosedur ini satu-satunya cara anda menolak Perjanjian Timbang Tara ini dan kegagalan untuk mematuhi prosedur dan tarikh akhir berkenaan akan menyebabkan notis menolak ini terbatal dan tidak sah secara automatik. Jika anda menolak peruntukan timbang tara, semua bahagian lain dalam Perjanjian Timbang Tara ini akan terus digunakan.

Jika peruntukan timbang tara ini didapati terbatal dan tidak sah, maka semua pertikaian yang timbul mengikut Terma antara kita akan tertakluk pada bidang kuasa mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di New York, New York dan dengan ini, anda dan kami menyerahkan kepada bidang kuasa dan tempat mahkamah tersebut. Anda dan MyFitnessPal bersetuju bahawa jika atas sebarang sebab Pertikaian diteruskan di dalam mahkamah dan bukannya timbang tara: (1) anda dan MyFitnessPal menepikan sebarang hak untuk menjalankan perbicaraan di hadapan juri; (2) Pertikaian akan dijalankan hanya atas dasar individu, bukan tindakan kelas, bukan wakil; dan (3) bukan anda mahupun MyFitnessPal menjadi wakil kelas atau ahli kelas atau jika tidak, menyertai dalam mana-mana prosiding kelas, wakil, gabungan atau peguam peribadi.

Perjanjian timbang tara ini tidak akan menghalang anda atau MyFitnessPal daripada meminta remedi peruntukan sokongan timbang tara, termasuk dan tanpa pengehadan perintah untuk mengekalkan tindakan mahkamah, memaksa timbang tara atau mengesahkan award timbang tara daripada mahkamah bidang kuasa yang kompeten. Selain itu, perjanjian timbang tara ini tidak akan menghalang anda atau MyFitnessPal daripada (i) menggunakan mahkamah yang sesuai dalam bidang kuasa yang kompeten untuk perintah sekatan sementara, injunksi permulaan atau interim lain atau pelepasan konservatori, jika perlu, atau (ii) meminta pelepasan di mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan atas pertikaian yang berkaitan dengan pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hak harta intelektual MyFitnessPal.

Jika anda penduduk Kesatuan Eropah: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, jika terdapat pertikaian anda dengan MyFitnessPal yang tidak dapat diselesaikan, anda berhak untuk membuat aduan melalui http://ec.europa.eu/consumers/odr. Selain perkara yang ditetapkan dalam Terma ini, kami tidak menyertai sebarang skim ADR.

 • Selain itu, tiada sebarang perkara dalam Terma ini yang mengehadkan hak anda untuk mengambil tindakan terhadap MyFitnessPal di mahkamah tempatan di tempat anda menetap. Semua pertikaian yang timbul mengikut Terma antara anda dengan MyFitnessPal akan tertakluk pada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah yang terletak di tempat anda menetap atau mahkamah yang bertempat di Belanda dan dengan ini, anda dan kami menyerahkannya kepada bidang kuasa persendirian dan tempat mahkamah ini.

Jika anda penduduk Finland: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, jika terdapat pertikaian anda dengan MyFitnessPal yang tidak dapat diselesaikan, anda berhak untuk membuat aduan kepada Lembaga Pertikaian Pengguna atau badan yang seumpamanya.

Jika anda penduduk Denmark: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, jika terdapat pertikaian anda dengan MyFitnessPal yang tidak dapat diselesaikan, anda berhak untuk membuat aduan kepada Lembaga Persaingan dan Pengguna Denmark (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mel: cfk@kfst.dk).

Jika anda penduduk Korea Selatan: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, tiada sebarang perkara dalam Terma ini yang mengehadkan hak anda untuk mengambil tindakan terhadap MyFitnessPal di mahkamah tempatan di tempat anda menetap.

15. Terma Antarabangsa

Jika anda bukan penduduk Amerika Syarikat dan anda mengakses Perkhidmatan kami dari luar Amerika Syarikat, anda bersetuju untuk memindahkan maklumat tertentu kepada kami di luar lokasi anda dan bahawa anda akan mematuhi semua undang-undang yang digunakan pada anda.

Kami menyediakan Perkhidmatan untuk komuniti pengguna global. Walau bagaimanapun, pelayan dan pengendalian kami, bertempat terutamanya di Amerika Syarikat dan dasar dan prosedur kami terutamanya berdasarkan undang-undang Amerika Syarikat. Oleh sebab ini, peruntukan berikut digunakan secara khusus pada pengguna yang berada di luar Amerika Syarikat: (i) anda memberikan kebenaran terhadap pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada Kandungan Dijana Pengguna dan sebarang Data Peribadi, ke dan di Amerika Syarikat dan/atau negara lain; (ii) jika anda menggunakan Perkhidmatan dari lokasi yang disekat oleh Amerika Syarikat atau dalam senarai “Warganegara Ditetapkan Secara Khusus,” untuk Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat, anda tidak dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan; dan (iii) anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan dan perundangan tempatan termasuk tetapi tidak terhad kepada, semua undang-undang, peraturan dan perundangan yang berkuat kuasa di lokasi tempat tinggal anda dan lokasi di tempat anda mengakses Perkhidmatan. Perkhidmatan tidak bertujuan untuk diagihkan kepada atau digunakan oleh mana-mana individu atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau lokasi yang boleh menyebabkan pengagihan atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan undang-undang atau perundangan atau boleh menyebabkan MyFitnessPal atau gabungannya dikenakan sebarang keperluan pendaftaran dalam bidang kuasa atau lokasi tersebut.

Nama yang digunakan untuk negara atau rantau dalam Terma ini, Dasar Privasi dan sebarang ciri atau dokumentasi yang berkaitan adalah berdasarkan Pangkalan Data Terminologi Bangsa-bangsa Bersatu.

Jika anda penduduk Kesatuan Eropah, Hong Kong (Kawasan Pentadbiran Khas China), Rusia, New Zealand atau Korea Selatan: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, sila ambil perhatian bahawa bidang kuasa tertentu mungkin tidak membenarkan penepian atau pengehadan pada waranti, liabiliti atau ganti rugi tertentu mengikut undang-undang mandatori, maka sesetengah pengecualian dan pengehadan dalam Terma ini tidak digunakan pada anda. Tiada sebarang perkara dalam Terma ini yang mengehadkan atau mengecualikan tanggungjawab kami atas (1) perwakilan penipuan yang dibuat oleh kami, (2) kematian atau kecederaan diri disebabkan oleh kecuaian atau salah laku sengaja kami, atau (3) tiada pelaksanaan sebarang kewajipan kontrak yang penting.

Jika anda penduduk New Zealand: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, tiada sebarang perkara dalam Terma ini yang mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau hak anda jika anda pengguna bagi tujuan Akta Jaminan Pengguna 1993 atau Akta Perdagangan Adil 1986.

Jika anda penduduk Jerman, Perancis, Austria atau Finland: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, penerang “sehingga takat maksimum yang diizinkan oleh undang-undang” dan penerang lain untuk kesan yang serupa akan disifatkan dipadamkan daripada Terma di mana-mana penerang ini muncul dan tidak akan dilaksana dan berkuat kuasa.

Jika anda penduduk Jepun: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, tiada sebarang perkara dalam Terma ini yang mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau hak anda jika anda pengguna bagi tujuan Akta Kontrak Pengguna.

Jika anda penduduk Korea Selatan: Walau apa pun yang bertentangan dalam Terma ini, sebarang pengubahsuaian pada Terma ini akan diumumkan pada laman web sebelum tarikh kuat kuasanya; dengan syarat jika anda tidak menyatakan niat untuk menolak pengubahsuaian atau perubahan tersebut selepas beberapa tempoh yang munasabah berikutan pengumuman tersebut, hal ini disifatkan anda telah memberikan kebenaran terhadap pengubahsuaian atau perubahan tersebut.

16. Kemandirian

Jika hubungan kami atau Terma ini tamat, hal ini tidak akan mengehadkan mana-mana hak atau remedi kami yang lain dan mana-mana peruntukan Terma ini yang mesti bertahan agar dapat memberikan kesan yang wajar pada niat dan tujuan Terma ini akan bertahan dengan penamatan, termasuk tetapi tanpa pengehadan Bahagian 2 (Pemilikan dan Penggunaan Kandungan), 8 (Aktiviti Kecergasan dan Kesejahteraan dan Panduan Diet), 10 (Tiada Waranti), 11 (Pengehadan Liabiliti), 12 (Pembayaran Ganti Rugi), 14 (Pertikaian dan Timbang Tara, Penepian Tindakan Kelas, Bidang Kuasa dan Tempat) dan 16 (Kemandirian).

17. Perkara Lain

Anda bersetuju bahawa tiada perhubungan usaha sama, perkongsian, pekerjaan atau agensi yang wujud antara anda dengan kami disebabkan Terma atau penggunaan anda terhadap Perkhidmatan. Terma ini membentuk seluruh perjanjian antara anda dengan kami berhubung dengan penggunaan anda terhadap Perkhidmatan.

Kegagalan kami untuk menjalankan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Terma tidak bererti kami menepikan hak atau peruntukan tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma didapati tidak sah oleh mahkamah bidang kuasa yang kompeten, kedua pihak bersetuju bahawa mahkamah tersebut haruslah berusaha untuk menjadikan tujuan kedua pihak seperti yang digambarkan dalam peruntukan dan peruntukan lain dalam Terma kekal dilaksanakan dan berkuat kuasa sepenuhnya.

Anda tidak boleh memberikan, menugaskan atau jika tidak memindahkan akaun anda atau kewajipan anda mengikut Terma ini tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada kami. Kami berhak, atas budi bicara kami, untuk memindahkan atau memberikan semua atau sebahagian daripada hak kami mengikut Terma ini dan akan mempunyai hak untuk menugaskan atau menggunakan kontraktor pihak ketiga bagi memenuhi tugas dan kewajipan kami mengikut Terma ini dan berhubung dengan Perkhidmatan.

Notis kami kepada anda melalui e-mel, pos biasa atau notis atau pautan yang dipaparkan berhubung dengan Perkhidmatan membentuk notis boleh diterima kepada anda mengikut Terma ini. Kami tidak bertanggungjawab atas kegagalan anda untuk menerima notis jika e-mel dikuarantin oleh sistem keselamatan e-mel (contohnya, folder “remeh” atau “spam”) atau jika anda gagal mengemas kini alamat e-mel anda. Notis akan dianggap diterima empat puluh lapan jam selepas notis dihantar jika dihantar melalui e-mel atau pos biasa. Sekiranya notis itu diberikan melalui pautan yang dipaparkan berhubung dengan Perkhidmatan, maka notis akan dianggap telah diterima dua puluh empat jam selepas notis mula-mula dipaparkan.

18. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai maklum balas, persoalan atau komen tentang Perkhidmatan, sila hubungi Pasukan Sokongan kami seperti yang diperincikan di sini melalui e-mel atau melalui pos di: MyFitnessPal, Inc., 100 Congress Avenue, Suite 400, Austin, TX 78701, dan masukkan subjek sebagai “Attn: –MyFitnessPal Terms and Conditions of Use”. Sila pastikan untuk memasukkan dalam e-mel atau pos nama penuh, alamat e-mel, alamat pos dan sebarang mesej anda.