Showing results 1 through 8 of 8
Results for iz
 • No_image
  100 grs, 170, 10g, 0g, 20g
 • No_image
  100 grs, 73, 3.2g, 3.1g, 7.9g
 • No_image
  100 grs, 104, 4g, 0g, 22g
 • No_image
  1 pot, 62, 0.2g, 13.4g, 0.4g
 • No_image
  100 grs, 144, 5.7g, 0g, 23g
 • No_image
  30 grs, 109, 8.9g, 0.8g, 6.5g
 • No_image
  xumos (iz)
  1 cup, 121, 0g, 30g, 0.8g
 • No_image
  Boyoz (Iz)
  1 Portion1, 175, 4.1g, 30.4g, 4g