Calories in 7-11 Xiao Long Bao (Soup Dumpling)

Nutrition Facts

7-11 - Xiao Long Bao (Soup Dumpling)