MyFitnessPal brugsvilkår

Vi kan for nemheds skyld tilbyde en version oversat til andre sprog af denne aftale, vores fortrolighedspolitik og andre gældende regler, politikker og procedurer vedrørende tjenesterne. Bemærk venligst, at den engelske version af disse dokumenter er den version, som er gældende for din brug af tjenesterne og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, vil den engelske version altid have forrang.

 1. AFTALE

  Brugsvilkårene ("Aftalen") udgør en juridisk bindende aftale mellem MyFitnessPal, Inc. (i det følgende benævnt, "MyFitnessPal") og dig vedrørende ("dig eller din") brug af MyFitnessPals websted, som findes på http://www.myfitnesspal.com/ ("Webstedet") og MyFitnessPals applikationer til mobiltelefon ("Applikationerne") og tjenesterne tilvejebragt via webstedet og applikationerne ("tjenesterne"). Ved at bruge tjenesterne erklærer og garanterer du samtidigt, at du har læst og forstået samt accepterer at være underlagt denne aftale samt MyFitnessPals Fortrolighedspolitik, som findes heri ved henvisning og indgår i denne aftale. HVIS DU IKKE FORSTÅR ​​DENNE AFTALE ELLER IKKE ØNSKER AT VÆRE UNDERLAGT DISSE VILKÅR, MÅ DU IKKE BRUGE TJENESTERNE.

 2. FORTROLIGHEDSPOLITIK

  Ved at benytte tjenesterne giver du samtidigt dit samtykke til, at vi indsamler og bruger visse oplysninger om dig, i følge detaljerne herom i vores "Fortrolighedspolitik". Brug af oplysninger, vi indsamler, er nu underlagt fortrolighedspolitikken, som er gældende på det tidspunkt, sådanne oplysninger bliver brugt.

 3. ÆNDRINGER TIL AFTALEN

  MYFITNESSPAL FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DENNE AFTALE NÅR SOM HELST, OG DU VIL BLIVE GJORT OPMÆRKSOM HERPÅ VIA: (I) UDGIVELSE AF EN NY VERSION; OG/ELLER (II) EN BESKED OM ÆNDRINGERNE PÅ WEBSTEDET ELLER APPLIKATIONEN. DET ER DIT ANSVAR AT GENNEMLÆSE AFTALEN FRA TID TIL ANDEN. Din beslutning om at fortsætte med at benytte tjenesterne efter datoen, hvorpå den ændrede eller reviderede aftale bringes på siden, vil blive opfattet som en accept af enhver ændring.

 4. KVALIFIKATION

  VED AT BENYTTE TJENESTERNE ERKLÆRER OG GARANTERER DU SAMTIDIGT, AT DU ER OVER 18 ÅR OG PÅ ANDEN VIS ER LOVMÆSSIGT KVALIFICERET TIL AT INDGÅ OG ETABLERE KONTRAKTER I FØLGE GÆLDENDE LOV. Denne aftale vil være ugyldig i områder, hvor den ikke er tilladt i følge lov.

 5. LICENS

  På betingelse af, at du overholder alle vilkår og betingelser i denne aftale, giver MyFitnessPal dig en ikke-eksklusiv licens, som du ikke må videregive som sub-licens, det er en ikke-uigenkaldelig, ikke-overdragelig tilladelse til at benytte tjenesterne via webstedet eller ved at hente og installere vores applikationer. TJENESTERNE ER TIL DIN PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE BRUG. Tjenesterne, herunder websted og applikationer, eller dele heraf, må ikke gengives, duplikeres, kopieres, ændres, sælges, videresælges, distribueres, besøges eller på anden måde udnyttes til kommercielle formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra MyFitnessPal. Undtagen, hvis det udtrykkeligt angives i nærværende dokument, giver denne aftale dig ingen rettigheder i eller til den intellektuelle ejendom på MyFitnessPal eller nogen anden part. Licensen, der gives i dette afsnit, er betinget af, at du overholder vilkårene og betingelserne i denne aftale. I tilfælde af at du overtræder en bestemmelse i denne aftale, vil dine rettigheder i dette afsnit øjeblikkeligt ophøre.

  Når du tilgår tjenester via applikationerne, du har hentet fra en App-butik eller App-distributionsplatform, såsom Apple App Store eller Google Play, ("App-udbyder"), erkender og accepterer du, at: (a) Denne aftale indgås mellem os, og ikke med App-udbyderen, samt at vi udelukkende er ansvarlige for applikationerne (ikke for App-udbyderen). (b) App-udbyderen har ingen forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester til applikationer. (c) I tilfælde af fejl i applikationerne kan du i henhold til alle gældende garantier, (i) informere App-udbyderen herom, og App-udbyderen vil refundere købsprisen for applikationerne (hvis relevant), og (ii) i det videst mulige omfang, der er tilladt ifølge gældende lov, vil App-udbyderen ikke være forpligtet til at stille yderligere garantier for applikationerne, og (iii) alle andre krav, tab, forpligtelser, erstatninger, omkostninger eller udgifter, der kan henføres til manglende overensstemmelse med enhver garanti, vil være vores ansvar. (d) App-udbyderen er ikke ansvarlig for at behandle eventuelle krav fra dig eller en tredjepart vedrørende applikationerne eller din besiddelse og brug af applikationerne, herunder, men ikke begrænset til: (i) produktansvarskrav, (ii) enhver påstand om, at en applikation ikke er i overensstemmelse med alle gældende juridiske eller lovgivningsmæssige krav, og (iii) krav, der er opstået i henhold til forbrugerbeskyttelseslove eller lignende lovgivning. (e) I tilfælde af krav fra en tredjepart, fordi applikationerne eller din besiddelse og brug heraf krænker denne tredjeparts immaterielle rettigheder, vil vi være ansvarlige for undersøgelse, forsvar, afgørelse og afslutning af en sådan påstand om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det omfang, det kræves ifølge denne aftale. (f) App-udbyderen og dennes datterselskaber er begunstigede tredjeparter i denne aftale, hvad angår din licens til applikationerne, og efter din accept af vilkårene og betingelserne i denne aftale, vil App-udbyderen have ret (og vil blive anset for at have accepteret retten) til at håndhæve denne aftale i relation til din licens til applikationerne over for dig som begunstiget tredjepart, og (g) du skal desuden overholde alle gældende servicevilkår fra tredjeparter, når du bruger applikationerne.

 6. TJENESTERNE SKAL IKKE OPFATTES SOM EN PROFESSIONEL, LÆGELIG TJENESTE ELLER RÅD; DER ER IKKE TALE OM ET LÆGE-PATIENT-FORHOLD

  MyFitnessPal tilvejebringer sine tjenester med det ene formål at informere sine brugere. TJENESTERNE HVERKEN INDEBÆRER ELLER UDGØR, OG BØR IKKE OPFATTES SOM, LÆGELIGE RÅD ELLER MENINGER. MyFitnessPal er ikke lægeligt fagkyndige, og MyFitnessPal tilvejebringer ikke lægelige tjenester eller giver lægelig rådgivning. Tjenesterne må ikke træde i stedet for rådgivning fra en læge, og de oplysninger, der tilvejebringes på eller gennem tjenesterne, må ikke anvendes i forbindelse med lægelige beslutninger eller til at diagnosticere eller behandle en medicinsk eller sundhedsmæssig tilstand. Hvis du har brug for lægelig rådgivning eller lægehjælp, bør du rådføre dig med en læge. DIN BRUG AF TJENESTERNE MEDFØRER IKKE ET LÆGE-PATIENT-FORHOLD MELLEM DIG OG MYFITNESSPAL.

  DU INDVILLIGER HERMED I, AT DU, INDEN DU BENYTTER TJENESTERNE, SKAL RÅDFØRE DIG MED EN LÆGE, ISÆR HVIS DER ER FARER FOR PROBLEMER FORÅRSAGET AF MOTION ELLER ÆNDRINGER AF DIN KOST.

 7. FØDEVAREDATABASE OG NÆRINGSFAKTA

  MyFitnessPals fødevaredatabase indeholder en kombination af næringsfakta, der er indtastet af MyFitnessPal, og næringsfakta, der er indtastet af MyFitnessPal-medlemmer ("fødevaredatabase").Ethvert MyFitnessPal-medlem kan bidrage med næringsfakta til fødevaredatabasen samt redigere eksisterende næringsfakta. Vær derfor opmærksom på, at de næringsfakta, der findes i MyFitnessPals fødevaredatabase, ikke er blevet revideret af personer med den nødvendige ekspertise til at kunne give dig fyldestgørende, præcise og troværdige oplysninger. MYFITNESSPAL STILLER INGEN (I) GARANTIER, HVAD ANGÅR NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN OG BRUGBARHEDEN AF DE NÆRINGSFAKTA, DER FINDES I FØDEVAREDATABASEN; OG VI HVERKEN (II) STØTTER, OPFORDRER TIL ELLER PÅTAGER OS ANSVARET FOR NØJAGTIGHEDEN OG TROVÆRDIGHEDEN AF DISSE NÆRINGSFAKTA. MYFITNESSPAL VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADER, DER ER OPSTÅET, FORDI DU HAR HANDLET I TILLID TIL DISSE NÆRINGSFAKTA. Du er eneansvarlig for at sikre, at eventuelle oplysninger om næringsfakta i fødevaredatabasen er nøjagtige, fuldstændige og anvendelige. Næringsfakta i fødevaredatabasen må ikke gengives, duplikeres, kopieres, modificeres, sælges, videresælges, omdeles, tilgås eller på anden vis udnyttes til kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra MyFitnessPal.

 8. TILLID TIL TREDJEPARTERS INDHOLD

  Meninger, råd, erklæringer, eller andre informationer, herunder men ikke begrænset til informationer om fødevarer, ernæring og motion tilvejebragt via tredjeparters tjenester, er tilvejebragt af de respektive ophavsmænd og er ikke nødvendigvis troværdige. Disse ophavsmænd har eneansvaret for ovennævnte indhold. MYFITNESSPAL STILLER INGEN (I) GARANTIER, HVAD ANGÅR NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN OG BRUGBARHEDEN AF DE INFORMATIONER FRA TREDJEPARTER, DER FINDES I TJENESTEN, OG VI HVERKEN (II) STØTTER, OPFORDRER TIL ELLER PÅTAGER OS ANSVARET FOR NØJAGTIGHEDEN OG TROVÆRDIGHEDEN AF MENINGER ELLER ERKLÆRINGER FRA TREDJEPARTER VIA DISSE TJENESTER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN MYFITNESSPAL STILLES TIL ANSVAR FOR TAB ELLER SKADER, DER MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET AF, AT DU HAR HAFT TILLID TIL INFORMATIONER ELLER ANDET INDHOLD, DER TILVEJEBRINGES VIA TJENESTERNE ELLER SOM TRANSMITTERES TIL ELLER AF EN EVENTUEL TREDJEPART. Du forstår også, at du ved at etablere adgang til og bruge tjenesterne kan støde på informationer, materialer og indhold, som du eller andre kan finde stødende, uanstændige eller forkastelige. Du indvilliger i at bruge tjenesterne på egen risiko og indvilliger i, at MyFitnessPal og dennes datterselskaber, partnere, leverandører og licensgivere ikke har noget erstatningsansvar over for dig, hvad angår informationer, materialer eller indhold, du måtte finde stødende, uanstændige eller forkastelige.

 9. RISIKOACCEPT

  DU ER INDFORSTÅET MED OG PÅTAGER PÅ FRIVILLIG BASIS ALLE RISICI VED BRUG AF WEBSTEDET, APPLIKATIONERNE OG TJENESTERNE. DU INDVILLIGER HERMED FRIVILLIGT PÅ VEGNE AF DIG SELV, DINE PERSONLIGE REPRÆSENTANTER OG DINE ARVTAGERE I AT FRITAGE OS FRA SAMT FRAFALDE EVENTUELLE KRAV, FRIHOLDE, SKADESLØSHOLDE OG KOMPENSERE MYFITNESSPAL OG VORES ANSATTE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, TILKNYTTEDE SELSKABER, REPRÆSENTANTER, UNDERLICENSTAGERE OG EFTERFØLGERE, OG DU AFVISER HERMED ETHVERT ERSTATNINGSKRAV, SAGSANLÆG ELLER TAB RELATERET TIL SKADER PÅ KROP, EJENDOM, URETMÆSSIG DØD, FØLELSESMÆSSIG UBALANCE, TAB AF TJENESTER ELLER ANDRE SKADER ELLER SKADE, ENTEN RELATERET TIL DIG SELV ELLER TIL TREDJEPARTER, DER KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTERNE.

 10. BRUGEROPLYSNINGER; BESKYTTELSE AF ADGANGSKODER

  I forbindelse med din brug af visse tjenester, skal du udfylde en registreringsformular. Du erklærer og garanterer hermed, at alle brugeroplysninger, du opgiver i registreringsformularen eller på anden vis i forbindelse med din brug af siden, er ajourførte og nøjagtige, samt at du vil ajourføre sådanne oplysninger om nødvendigt, så de hele tiden er fuldstændige og nøjagtige. Du kan gøre dette ved at gå ind på din personlige profil. Yderligere information findes i afsnittet om "Brugers mulighed for at få adgang til, ajourføre og rette personlige oplysninger" i MyFitnessPals fortrolighedspolitik.

  Du vil desuden blive bedt om at opgive et brugernavn og en adgangskode i forbindelse med din brug af visse tjenester. Du er eneansvarlig for at bevare fortroligheden omkring ​​din adgangskode. Du må under ingen omstændigheder benytte en anden brugers konto, brugernavn eller adgangskode. Du indvilliger hermed i, at du vil underrette MyFitnessPal øjeblikkeligt om enhver uautoriseret brug af din konto, brugernavn eller adgangskode. MyFitnessPal kan ikke drages til ansvar for tab, som du pådrager dig som følge af, at en anden bruger din adgangskode, både med eller uden din viden. Du kan blive draget til ansvar for eventuelle tab, som MyFitnessPal, dets datterselskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, konsulenter, agenter og repræsentanter pådrager sig grundet en andens brug af din konto eller adgangskode.

 11. OFFENTLIGE PROFILER; INFORMATION TILVEJEBRAGT AF MEDLEMMER

  Som et led i tilmeldingen skal medlemmer oprette offentlige profiler, som kan indeholde visse identificerbare oplysninger (såsom alder, placering, samlet vægttab, etnisk oprindelse, ægteskabelig status, religion, m.m.). Desuden har medlemmer mulighed for at offentliggøre billeder, videoer og andre oplysninger (såsom "synes godt om" og "synes ikke godt om") på deres offentlige profiler. MyFitnessPal stoler på, at vores medlemmer tilvejebringer ajourførte og nøjagtige oplysninger, og MyFitnessPal undersøger ikke, og kan heller ikke undersøge, oplysningerne i vores medlemmers offentlige profiler. MyFitnessPal antager således, at oplysningerne i alle vores medlemmers offentlige profiler er ajourførte og nøjagtige. MYFITNESSPAL AFGIVER INGEN ERKLÆRINGER OG GARANTERER HELLER IKKE, AT OPLYSNINGERNE PÅ VORES MEDLEMMERS OFFENTLIGE PROFILER ER AJOURFØRTE OG NØJAGTIGE, OG FRASIGER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR SAMT ENHVER FORPLIGTELSE I RELATION TIL OPLYSNINGER TILVEJEBRAGT AF MEDLEMMER VIA OFFENTLIGE PROFILER ELLER PÅ ANDEN VIS I FORBINDELSE MED TJENESTERNE.

 12. DIN INTERAKTION MED ANDRE MEDLEMMER

  DU ER ENEANSVARLIG FOR DIN INTERAKTION MED ANDRE MEDLEMMER. DU INDVILLIGER I OG FORSTÅR, AT MYFITNESSPAL IKKE ALLEREDE HAR, OG IKKE PÅ NOGEN MÅDE VIL: (A) SCREENE VORES MEDLEMMER; (B) UNDERSØGE VORES MEDLEMMERS BAGGRUND; ELLER (C) GENNEMGÅ ELLER VERIFICERE VORES MEDLEMMERS UDSAGN HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING TIL, INFORMATION ELLER ERKLÆRINGER PÅ OFFENTLIGE PROFILER. DU INDVILLIGER HERMED I AT TRÆFFE ANSVARSFULDE FORANSTALTNINGER VED AL INTERAKTION MED ANDRE MEDLEMMER, ISÆR HVIS DU BESLUTTER DIG FOR AT MØDE ET ANDET MEDLEM PERSONLIGT ANSIGT TIL ANSIGT. MYFITNESSPAL HVERKEN REPRÆSENTERER, STILLER GARANTIER FOR ELLER STØTTER VORES MEDLEMMERS ADFÆRD ELLER DERES FORENELIGHED MED DIG. MYFITNESSPAL KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ELLER RESULTERENDE SKADER OPSTÅET PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED ET MEDLEMS ADFÆRD I FORBINDELSE MED DETTE MEDLEMS BRUG AF TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER PÅ KROP ELLER EJENDOM, DØDSFALD, FØLELSESMÆSSIG UBALANCE ELLER ANDRE SKADER OPSTÅET PÅ BAGGRUND AF KOMMUNIKATION ELLER MØDER MELLEM MEDLEMMER. DU ER INDFORSTÅET MED OG PÅTAGER PÅ FRIVILLIG BASIS ALLE RISICI VED BRUG AF WEBSTEDET, APPLIKATIONERNE OG TJENESTERNE.

 13. TVISTER MELLEM MEDLEMMER

  MyFitnessPal forbeholder sig retten til, men frasiger sig enhver antydet eller faktisk pligt til, at overvåge tvister mellem medlemmer. Du indvilliger hermed i at holde MyFitnessPal skadesløs i forbindelse med enhver tvist eller ethvert erstatningskrav, du rejser over for et andet medlem.

 14. SAMTYKKE TIL AT MODTAGE E-MAILKOMMUNIKATION FRA MYFITNESSPAL

  I forbindelse med tilvejebringelsen af vores tjenester, kan vi sende dig periodiske meddelelser om tjenesterne, nye produkttilbud og information, som er en del af tjenesterne, og som du ikke kan framelde dig. Vi kan også sende dig periodiske kampagner og andre tilbud eller materialer, MyFitnessPal mener vil være af interesse for dig. Du kan framelde dig disse kampagnemeddelelser når som helst ved at (a) følge vejledningen for frameldelse, som findes i ethvert nyhedsbrev fra os; eller (b) ændre dine e-mailpræferencer på din konto.

 15. SAMTYKKE TIL AT MODTAGE E-MAILKOMMUNIKATION FRA ANDRE MEDLEMMER

  Ved at finde og oprette forbindelse til dine venner og andre medlemmer, kan du modtage elektroniske meddelelser, herunder e-mails og onlinebeskeder fra andre medlemmer af webstedet. Du kan vælge, hvilke beskeder du modtager fra andre medlemmer ved at ændre præferencerne for beskeder på din konto.

 16. TREDJEPARTERS WEBSTEDER

  Tjenesterne omfatter links til tredjeparters websteder ("Tredjeparters websteder</strong>"), hvoraf nogle har etableret et forhold med MyFitnessPal og andre har ikke. MyFitnessPal har hverken kontrol over indholdet på tredjeparters websteder eller over, hvordan disse fungerer. MYFITNESSPAL HAR IKKE GENNEMLÆST OG KAN IKKE GENNEMLÆSE ALLE MATERIALER, HERUNDER COMPUTERSOFTWARE SAMT ANDRE VARER ELLER TJENESTER, DER TILVEJEBRINGES PÅ ELLER VIA TREDJEPARTERS WEBSTEDER. MYFITNESSPAL KAN DERFOR IKKE REPRÆSENTERE, STILLE GARANTIER FOR, ELLER UNDERSTØTTE TREDJEPARTERS WEBSTEDER ELLER GARANTERE, AT INFORMATIONSMATERIALER, VARER ELLER TJENESTER TILVEJEBRAGT VIA TREDJEPARTERS WEBSTEDER ER NØJAGTIGE, AJOURFØRTE, EGNEDE, LOVLIGE ELLER INDHOLDS- OG KVALITETSMÆSSIGT I ORDEN. MYFITNESSPAL FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR, OG DU INDVILLIGER SAMTIDIGT I AT PÅDRAGE DIG DET FULDE ANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR FOR SKADER, ELLER ANDRE PROBLEMER FOR DIG SELV ELLER TREDJEPARTER, OPSTÅET PÅ BAGGRUND AF DIT BRUG AF TREDJEPARTERS WEBSTEDER.

  DU INDVILLIGER HERMED I, AT DU, NÅR DU FØLGER ET LINK TIL, ELLER PÅ ANDEN VIS TILGÅR ELLER BRUGER EN TREDJEPARTS WEBSTED, HAR DET FULDE ANSVAR FOR: (I) AT TRÆFFE DE NØDVENDIGE FORANSTALTNINGER FOR AT BESKYTTE DIG SELV OG DINE COMPUTERSYSTEMER IMOD VIRUSSER, ORME, TROJANSKE HESTE, ONDSINDET KODNING SAMT ANDET SKADELIGT ELLER ØDELÆGGENDE INDHOLD; (II) DOWNLOAD, BRUG, ELLER KØB AF MATERIALE, SOM ER KRÆNKENDE, UPASSENDE, FORNÆRMENDE, ELLER PÅ ANDEN VIS ANSTØDELIGT ELLER ULOVLIGT, ELLER SOM INDEHOLDER TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER, TYPOGRAFISKE FEJL OG ANDRE FEJL; (III) DOWNLOAD, BRUG ELLER KØB AF MATERIALE, DER ER I STRID MED EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER REKLAMERETTIGHEDER, ELLER SOM ER UNDERLAGT YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER, HVAD ENTEN DISSE ER ANGIVET ELLER EJ (IV) ALLE PENGEMÆSSIGE GEBYRER ELLER ANDET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR TREDJEPARTER OPSTÅET PÅ BAGGRUND AF TRANSAKTIONER ELLER ANDRE AKTIVITETER; OG (V) AT LÆSE OG FORSTÅ BRUGSVILKÅR ELLER FORTROLIGHEDSPOLITIKKER, SOM GÆLDER FOR DISSE TREDJEPARTERS WEBSTEDER.

 17. TREDJEPARTERS TJENESTER

  Visse funktioner, aspekter, produkter og tjenester, der tilbydes via tjenesterne er tilvejebragt, helt eller delvist, af tredjeparter ("Tredjeparters tjenester", da de er tilvejebragt via "Tredjeparts tjenesteudbydere"). For at benytte tredjeparters tjenester skal du muligvis indgå aftale om yderligere vilkår og betingelser med tredjeparts tjenesteudbydere. HVIS DU IKKE FORSTÅR ELLER IKKE INDVILLIGER I AT VÆRE UNDERLAGT DISSE YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE BENYTTE DE RELATEREDE TREDJEPARTS TJENESTER. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkår og betingelser for tredjeparters tjenester og vilkårene og betingelserne i denne aftale, vil de førstnævnte have forrang, dog kun hvad angår sådanne tredjeparts tjenester. Udbydere af tredjeparts tjenester kan indsamle og bruge visse oplysninger om dig ifølge tredjeparts tjenesteudbydernes fortrolighedspolitik. Inden du giver nogen oplysninger til en tredjeparts tjenesteudbyder, bør du gennemlæse dennes fortrolighedspolitik. HVIS DU IKKE FORSTÅR ELLER IKKE ØNSKER AT INDVILLIGE I VILKÅRENE I EN TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERS FORTROLIGHEDSPOLITIK, BØR DU IKKE BENYTTE DEN RELATEREDE TREDJEPARTS TJENESTER. MYFITNESSPAL FRASKRIVER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR OG FORPLIGTELSE, HVIS DINE OPLYSNINGER INDSAMLES ELLER BRUGES AF TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE.

 18. BRUGERINDHOLD

  "Brugerindhold" er indhold, materialer eller information (fx tekst, information, fotos, billeder, videoer og andet indhold og materiale, herunder næringsfakta, brugeren har oprettet i fødevaredatabasen), som du uploader eller bringer, eller overfører, viser, udfører eller distribuerer via tjenesterne, hvad enten det er i forbindelse med din brug af webstedet,applikationen eller via brug af tredjeparters websteder eller tredjeparters tjenester eller på anden vis.Du giver hermed MyFitnessPal og vores ansatte, direktører, medarbejdere, agenter, tilknyttede selskaber, repræsentanter, tjenesteudbydere, partnere, enheder med underlicens fra os samt vores efterfølgere, og tildeler hermed (samlet, "<strong>selskabet MyFitnessPal</strong>") en evig, fuldstændig frigivet, verdensomspændende, uigenkaldelig, overdragelig tilladelse til at kopiere, distribuere, offentliggøre, transmittere, offentligt vise eller anvende, redigere, modificere, oversætte, forbedre eller på anden vis anvende brugerindhold i forbindelse med driften af tjenesterne eller andre lignende tjenester eller forretninger, i et hvilket som helst medie, som eksisterer på nuværende tidspunkt, eller som senere gøres tilgængeligt, herunder, men ikke begrænset til, reklamer og annoncering. Du indvilliger endvidere i, at denne tilladelse omfatter selskabet MyFitnessPals ret til at offentliggøre, vise eller på anden vis bruge og tilvejebringe dit brugerindhold og muligvis også dit navn og/eller dit brugernavn i forbindelse med vores anvendelse af den tilladelse, du giver os i dette afsnit. Du indvilliger i at opgive, og du opgiver hermed, ethvert krav, opstået på baggrund af eller i forbindelse med selskabet MyFitnessPals udøvelse af de rettigheder, vi har ifølge dette afsnit, herunder, men ikke begrænset til, krav vedrørende dine rettigheder til privatlivets fred og reklamering. Du vil ikke modtage kompensation for anvendelsen af tilladelsen, vi har fået ifølge dette afsnit.

  Du erklærer og garanterer hermed, at du er indehaver af alle rettigheder, beføjelser til og interesse i brugerindhold eller på anden vis har tilladelse til at videregive rettighederne, som selskabet MyFitnessPal har ifølge dette afsnit. Du erklærer og garanterer, at du, når du bruger webstedet, applikationerne og tjenesterne, vil overholde loven og respektere andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Dit brug af webstedet og tjenesterne er på alle tidspunkter underlagt lovene om ophavsret, ejerskab og brug af intellektuel ejendom generelt. Du indvilliger i, at du ikke vil uploade, bringe, transmittere, vise, anvende eller distribuere indhold, information eller andre materialer, som vil medføre en overtrædelse af en tredjeparts ophavsret, varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR ENHVER OVERTRÆDELSE AF RELEVANTE LOVE SAMT FOR KRÆNKELSE AF TREDJEPARTERS RETTIGHEDER FORÅRSAGET SOM FØLGE AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, APPLIKATIONERNE OG TJENESTERNE. DU VIL DESUDEN VÆRE ENEANSVARLIG FOR AT BEVISE, AT INDHOLD, INFORMATION ELLER ANDRE MATERIALER IKKE ER I STRID MED NOGEN LOVE ELLER MED TREDJEPARTERS RETTIGHEDER.

  MyFitnesspal forbeholder sig retten til helt efter eget skøn at (i) fjerne, udelukke, redigere eller modificere brugerindhold herunder, men ikke begrænset til, brugerindhold når som helst og uden varsel til dig og af en hvilken som helst årsag (herunder, men ikke begrænset til, tilfælde, hvor vi har modtaget klager eller påstande fra tredjeparter eller myndigheder vedrørende det pågældende brugerindhold, eller hvis MyFitnessPal er bekymret for, at du kan have handlet i strid med disse brugsvilkår), eller af enhver anden årsag. Vi forbeholder os desuden retten til at (ii) fjerne, udelukke eller blokere indhold indsendt af brugere. MyFitnessPal forbeholder sig desuden retten til at tilgå, læse, gemme og afsløre informationer, hvis MyFitnessPal med rimelighed har grund til at tro at dette er nødvendigt for at (i) efterkomme gældende love, bestemmelser, retlige processer eller anmodning fra regeringer, (ii) håndhæve disse brugsvilkår, herunder, men ikke begrænset til undersøgelse af potentielle overtrædelser heraf, (iii) påvise, forebygge eller på anden vis tage hånd om bedrageri, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer, (iv) besvare anmodninger om brugersupport eller (v) værne om MyFitnessPals samt vores brugeres og den almene offentligheds rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

 19. OFFENTLIGE FORUMMER 

  "Offentlige forummer" er ethvert område, side, eller funktion, der tilbydes som en del af tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til, offentlige profiler, debatforummer, opslagstavler, blogs, chatrum, e-mails eller chat-funktioner), som sætter dig i stand til (a) at uploade, sende, bringe indlæg, vise, udføre, distribuere og/eller se brugerindhold, og/eller (b) kommunikere, dele eller udveksle brugerindhold med andre medlemmer eller besøgende. Du erkender hermed, at offentlige forummer og funktioner heri er beregnet til offentlige og ikke private samtaler. Du erkender desuden, at alt hvad du uploader, sender, skriver, transmitterer, kommunikerer, deler eller udveksler via offentlige forummer kan ses på internettet af den almene offentlighed, og derfor skal du ikke forvente nogen form for fortrolighed i forhold til sådanne indsendelser eller indlæg. Du er og vil på alle tidspunkter være eneansvarlig for det brugerindhold, du uploader, sender, skriver, transmitterer, kommunikerer, deler eller udveksler via offentlige forummer og for konsekvenserne ved at sende eller skrive disse indlæg. MYFITNESSPAL FRASIGER SIG ENHVER UNDERFORSTÅET, ANTYDET ELLER FAKTISK PLIGT TIL AT OVERVÅGE OFFENTLIGE FORUMMER, OG SPECIFIKT FRASIGER VI OS ETHVERT ANSVAR FOR INFORMATION, DER TILVEJEBRINGES HERI.

 20. DIT ANSVAR FOR INJURIERENDE KOMMENTARER

  Du indvilliger i og forstår, at du kan kan blive holdt juridisk ansvarlig for skader, som andre medlemmer eller tredjeparter udsættes for som følge af dine bemærkninger, tilbagemeldinger eller andet indhold, der bringes eller gøres tilgængeligt på tjenesterne og som anses for at være injurierende eller på anden vis juridisk ansvarspådragende. Ifølge Federal Communications Decency Act af 1996 er MyFitnessPal ikke juridisk ansvarlig og kan ikke drages til ansvar for nogen form for skader som følge af eller i forbindelse med injurierende eller på anden vis juridisk ansvarspådragende bemærkninger, information, tilbagemeldinger eller andet indhold, der bringes eller gøres tilgængeligt på tjenesterne.

 21. ANSTØDELIGT INDHOLD

  Du erklærer og garanterer, at du ikke vil bruge tjenesterne til at uploade, sende, overføre, vise, udføre eller distribuere indhold, information eller materiale, som: (a) er injurierende, ærekrænkende, fornærmende, truende, overdrevent voldelige, chikanerende, obskønt, uanstændigt, utugtigt eller pornografisk, eller som (b) indeholder børnepornografi, (c) anmoder om personlige oplysninger, (d) opildner eller tilskynder til eller truer med fysisk skade mod andre, (e) fremmer eller forherliger racemæssig intolerance, bruger hadefulde og/eller racistiske udtryk, eller udviser had mod en person eller gruppe af personer, (f) hylder brugen af hårde ulovlige stoffer eller narkotika, (g) annoncerer eller på anden måde anmoder om penge eller anmoder om varer eller tjenesteydelser, (h) krænker nogen bestemmelse i denne aftale eller enhver anden MyFitnessPal-aftales retningslinjer eller politik, eller (i) er generelt stødende eller af dårlig smag, der anses af MyFitnessPal som (samlet "anstødeligt indhold"). MYFITNESSPAL FRASIGER SIG ENHVER UNDERFORSTÅET, ANTYDET ELLER FAKTISK PLIGT TIL AT OVERVÅGE INDHOLDET I TJENESTERNE OG FRASIGER SIG SPECIFIKT ETHVERT ANSVAR FOR INFORMATION, DER TILVEJEBRINGES HERI. Uden begrænsning til nogen af ​​sine andre retlige midler forbeholder MyFitnessPal sig retten til at ophæve din brug af tjenesterne eller forhindre, at du uploader, skriver indlæg, overfører, viser, udfører eller distribuerer anstødeligt indhold. Myfitnesspal kan, efter eget skøn, slette alt anstødeligt indhold fra sine servere. Myfitnesspal har til hensigt at samarbejde fuldt ud med eventuelle retshåndhævende enheder eller agenturer i efterforskningen af ​​enhver overtrædelse af denne aftale eller enhver gældende lovgivning.

 22. FORBUDT BRUG

  MyFitnessPal pålægger din brug af tjenesterne visse begrænsninger. Du erklærer og garanterer, at du ikke vil: (a) "stalke" eller på anden måde chikanere nogen personer, eller kontakte nogen personer, som har ønsket ikke at blive kontaktet; (b) give falske, misvisende eller unøjagtige oplysninger til MyFitnessPal eller noget andet medlem; (c) udgive dig for at være en anden eller på anden vis fejlrepræsentere tilhørsforhold, forbindelse eller tilknytning til en eventuel person eller enhed; (d) oprette mere end én unik, offentlig profil; (e) drage udbytte af eller på anden måde indsamle oplysninger om MyFitnessPal-brugere, herunder e-mailadresser og telefonnumre; (f) bruge eller forsøge at bruge eventuel maskine, software, værktøj, agent eller anden enhed eller mekanisme (herunder, men ikke begrænset til, browsere, spiders, robotter, avatars eller intelligente agenter) til at drage udbytte af eller på anden måde indsamle oplysninger fra hjemmesiden til enhver form for brug, herunder, men ikke begrænset til, brug på tredjeparts hjemmesider; (g) skabe adgang til indhold eller data, der ikke er tiltænkt dig, eller logge på en server eller konto, du ikke er godkendt til at skabe adgang til; (h) forsøge at undersøge, scanne eller teste sårbarheden af tjenester, hjemmesiden, applikationerne eller ethvert forbundet system eller netværk, eller bryde sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger uden egnet godkendelse; (i) gribe ind i eller forsøge at gribe ind i brugen af hjemmesiden, applikationerne eller tjenesterne gældende for en anden bruger, vært eller netværk, herunder, men ikke begrænset til, ved hjælp af virus, overloading, "flooding," "spamming," "mail bombing" eller "crashing"; (j) bruge tjenesterne til at sende uønsket e-post, herunder, men ikke begrænset til, kampagner eller reklamer for produkter eller ydelser; (k) forfalske eventuelt TCP/IP-pakkehoved eller dele i hovedinformationerne i e-mails eller i enhver uploading eller postering til eller transmission, visning, udførelse eller distribuering ved hjælp af tjenesterne; (l) sende eller overføre enhver uønsket reklame, kampagnematerialer, "junk-mail", "spam," "kædebreve," "pyramideordninger" eller enhver anden form for henvendelse eller anden form for ikke-genoptagelig information som fx meningsmålinger eller meddelelser, det være sig kommercielle eller andre; eller (m) forsøge at ændre, udføre reverse-engineering, dekompilere, afmontere eller på anden måde reducere eller forsøge at reducere en menneskeligt opfattelig form af kildekode, der anvendes af MyFitnessPal-parterne til at tilvejebringe hjemmesiden eller applikationerne. Enhver overtrædelse af dette afsnit kan føre til erstatningsansvar og/eller strafansvar.

 23. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

  1. Software

   Du erkender og accepterer, at applikationerne og alle intellektuelle ejendomsrettigheder, der er forbundet dermed, er, og skal forblive, MyFitnessPals ejendom. Endvidere erkender og accepterer du, at applikationernes kilde- og objektkode, applikationernes format, katalogerne, anmodninger, algoritmer, struktur og organisering er intellektuel ejendom og navnebeskyttet fortrolig information tilhørende MyFitnessPal og dets datterselskaber, licensgivere og leverandører. Bortset fra, som udtrykkeligt angivet i denne aftale, at du ikke gives intellektuelle ejendomsrettigheder i eller til de applikationer, hverken antydet, ved hindring eller anden juridisk teoretisk metode, og alle rettigheder i og til de applikationer som ikke udtrykkeligt er givet i denne aftale, hermed er forbeholdt og vil forblive rettigheder tilhørende MyFitnessPal.

   Applikationerne kan anvende eller indeholde software fra tredjeparter og vil være underlagt disse tredjeparters licensbetingelser ("Tredjeparters software"). Du erkender og accepterer, at din ret til at anvende tredjeparters software som en del af applikationerne er underlagt og reguleret af tredjeparts licenshaveres vilkår og betingelser, som er gældende for den pågældende tredjeparts software. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne aftale og den pågældende tredjeparts licenshavers vilkår, vil tredjeparts licenshavers vilkår have forrang, hvad angår det pågældende software fra tredjepart.

  2. Varemærker

   MyFitnessPal, MyFitnessPal.com og MyFitnessPals logo (samlet, "MyFitnessPals mærker") er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MyFitnessPal, Inc.. Andre varemærker, servicemærker, grafik, logoer og domænenavne, som vises på tjenesterne, kan være varemærker tilhørende tredjeparter. Hverken din brug af tjenesterne eller denne aftale giver dig nogen som helst ret, adkomst eller interesse i eller tilladelse til at gengive eller på anden vis anvende MyFitnessPals mærker eller andre varemærker tilhørende tredjeparter, servicemærker, grafik, logoer eller domænenavne. Du indvilliger hermed i, at enhver goodwill for MyFitnessPals mærker opstået som følge af din brug af tjenesterne vil være til fordel for MyFitnessPal, Inc., og du indvilliger desuden i at overdrage, og overdrager hermed, en sådan goodwill til MyFitnessPal, Inc.. Du må ikke på noget tidspunkt selv udfordre MyFitneessPal Inc.’ s ret, adkomst eller interesse i eller til MyFitnessPals mærker eller validiteten heraf eller hjælpe andre med dette.

  3. Ophavsbeskyttede materialer; meddelelse om ophavsret

   Al indhold og andre materialer tilvejebragt via webstedet og tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til MyFitnessPals logo, design, tekster, grafik og andre filer samt udvælgelse, arrangering og organisering heraf enten ejes af MyFitnessPal, Inc. eller tilhører MyFitnessPals licenshavere og samarbejdspartnere. Undtagen hvis det udtrykkeligt er angivet, vil hverken din brug af tjenesterne eller denne aftale give dig ret til, adkomst til eller interesse i sådanne materialer.

  4. DMCA-politik

   Hvis du har beviser for, kender til eller er i god tro angående, at dine rettigheder eller en tredjeparts rettigheder er blevet overtrådt, og du ønsker, at MyFitnessPal skal slette, redigere eller deaktivere det pågældende materiale, skal du give MyFitnessPal alle følgende oplysninger: (a) en fysisk eller elektronisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive ret, som hævdes at være blevet krænket; (b) identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som hævdes at være blevet krænket, eller, hvis mere ophavsretligt beskyttet arbejde er dækket af et enkelt krav, en repræsentativ liste over sådanne værker; (c) identifikation af det materiale, der hævdes at være blevet krænket eller som vil blive krænket, og materialet skal fjernes eller adgangen hertil hindres, og tilstrækkelig information herom til at give MyFitnessPal tilladelse til at lokalisere materialet; (d) rimelig og tilstrækkelig information, så MyFitnessPal kan kontakte dig, som fx en adresse, et telefonnummer, og hvis tilgængeligt, en e-mailadresse, som du kan kontaktes på; (e) en udtalelse om, at du er i god tro om, at brugen af det pågældende materiale ikke er godkendt af ophavsretejeren, dennes agent eller er tilladt ved lov; og (f) en udtalelse om, at oplysningerne i indberetningen er nøjagtige, og at du kan straffes for mened og er godkendt til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive ret, som hævdes at være blevet krænket. For at denne indberetning kan være gældende skal du sende den til MyFitnessPals udpegede agent herfor:

   • Attn: Copyright Agent
   • MyFitnessPal Inc.
   • 525 Brannan Street, Suite 300
   • San Francisco, CA 94107
   • copyrightagent@myfitnesspal.com
 24. ANSVARSFRASKRIVELSER; BEGRÆNSNING AF ANSVAR

  1. INGEN GARANTIER.

   MYFITNESSPAL FRASKRIVER SIG HERMED ENHVER GARANTI PÅ VEGNE AF OS SELV OG VORES TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE, LICENSHAVERE OG LEVERANDØRER. WEBSTEDET, APPLIKATIONERNE OG TJENESTERNE ER TILVEJEBRAGT "SOM DE ER" OG "SOM DE ER TILGÆNGELIGE." I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER MYFITNESSPAL SIG UDTRYKKELIGT, PÅ VEGNE AF OS SELV VORES TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE, LICENSHAVERE OG LEVERANDØRER, ENHVER GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER ANTYDET, VEDRØRENDE WEBSTEDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER ANTYDET GARANTI AF SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT MATERIALET IKKE KRÆNKER NOGEN RETTIGHEDER. HVERKEN MYFITNESSPAL ELLER VORES TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE, LICENSHAVERE ELLER LEVERANDØRER KAN GARANTERE, AT WEBSTEDET, APPLIKATIONERNE ELLER TJENESTERNE VIL LEVE OP TIL DINE FORVENTNINGER OM, AT DRIFTEN AF WEBSTEDET, APPLIKATIONERNE ELLER TJENESTERNE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRIE.

  2. DIT ANSVAR FOR TAB ELLER SKADE; BACKUP AF DATA

   DU INDVILLIGER HERMED I, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET, APPLIKATIONERNE OG TJENESTERNE ER FULDT UD PÅ DIT EGET ANSVAR. DU VIL IKKE DRAGE MYFITNESSPAL ELLER VORES TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE, LICENSHAVERE ELLER LEVERANDØRER (HVIS DET ER RELEVANT), TIL ANSVAR FOR TAB ELLER SKADER SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BENYTTELSE TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB ELLER SKADER PÅ DINE COMPUTERE ELLER DATA. WEBSTEDET, APPLIKATIONERNE OG TJENESTERNE KAN INDEHOLDE FEJL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRÆNSNINGER.

   VIGTIGST AF ALT ERKENDER DU HERMED, AT EN KATASTROFAL SERVERFEJL ELLER ANDEN HÆNDELSE KAN MEDFØRE TAB AF ALLE DATA FORBUNDET TIL DIN KONTO. DU INDVILLIGER I OG FORSTÅR, AT DET ER DIT ANSVAR AT TAGE SIKKERHEDSKOPIER AF DINE DATA OG GEMME DEM PÅ DIN PC ELLER EKSTERN OPBEVARINGSENHED SAMT AT SØRGE FOR, AT SÅDANNE SIKKERHEDSKOPIER OPBEVARES SIKKERT.

  3. ANSVARSBEGRÆNSNING

   DET ANSVAR, DER TILFALDER MYFITNESSPAL OG VORES TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE, LICENSHAVERE OG LEVERANDØRER, ER BEGRÆNSET. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, VIL HVERKEN MYFITNESSPAL ELLER VORES TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE, LICENSHAVERE ELLER LEVERANDØRER UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, MISTET FORTJENESTE, MISTEDE DATA ELLER FORTROLIGE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, MISTET FORTROLIGHED, OMKOSTNINGER VED KØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, MANGLENDE OPFYLDELSE AF EVENTUELLE PLIGTER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL AT HAVE HANDLET I GOD TRO ELLER MED RIMELIG OMTANKE, UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN VIS UDEN HENSYN TIL FORUDSIGELIGHEDEN AF DE PÅGÆLDENDE SKADER ELLER RÅD ELLER BESKED GIVET TIL MYFITNESSPAL ELLER VORES TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE, LICENSHAVERE OG LEVERANDØRER OPSTÅET UD FRA ELLER SOM FØLGE AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, APPLIKATIONERNE ELLER TJENESTERNE. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER UDEN HENSYN TIL, OM SKADERNE ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUD PÅ DENNE KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDRE JURIDISKE BEGREBER ELLER HANDLEMÅDER. DESUDEN VIL DET HØJESTE ERSTATNINGSANSVAR FOR MYFITNESSPAL OG VORES TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE, LICENSHAVERE OG LEVERANDØRER OVER FOR DIG, UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER, VÆRE $50,00. DU INDVILLIGER I, AT DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING UDGØR EN RIMELIG RISIKOFORDELING OG ER ET AFGØRENDE ELEMENT FOR GRUNDLAGET FOR AFTALEINDGÅELSEN MELLEM MYFITNESSPAL OG DIG. WEBSTEDET, APPLIKATIONERNE OG TJENESTERNE VIL IKKE BLIVE STILLET TIL RÅDIGHED UDEN SÅDANNE BEGRÆNSNINGER.

  4. APPLIKATION

   OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, FRASIGELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER BEGRÆNSER PÅ INGEN MÅDE EVENTUELLE ANDRE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNINGER I AFTALEN ELLER EVENTUELLE ANDRE AFTALER MELLEM DIG OG MYFITNESSPAL ELLER MELLEM DIG OG MYFITNESSPALS TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE, LICENSHAVERE OG LEVERANDØRER. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER MULIGVIS IKKE UDELADELSE AF VISSE ANTYDEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER , SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, FRASIGELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. MEDMINDRE DE ER BEGRÆNSET ELLER ÆNDRET IFØLGE GÆLDENDE LOVE, VIL DE FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, FRASIGELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER VÆRE GÆLDENDE I DET VIDEST MULIGT TILLADTE OMFANG, SELVOM ET RETSMIDDEL IKKE VIRKER FOR DET PÅTÆNKTE FORMÅL. MYFITNESSPALS TREDJEPARTS TJENESTEUDBYDERE, LICENSHAVERE OG LEVERANDØRER ER PÅTÆNKTE TREDJEPARTS BEGUNSTIGEDE AF DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER, FRASIGELSER OG BEGRÆNSNINGER. HVERKEN RÅD ELLER INFORMATION, MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, OPNÅET VIA TJENESTERNE ELLER PÅ ANDEN VIS VIL ÆNDRE NOGEN AF ANSVARSFRASKRIVELSERNE ELLER -BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT.

 25. DINE ERKLÆRINGER OG GARANTIER

  Du erklærer og garanterer, at din brug af webstedet, applikationerne og tjenesterne vil foregå i henhold til denne aftale og alle andre af MyFitnessPals politikker og retningslinjer samt med alle gældende love og bestemmelser.

 26. DU SKAL SKADESLØSHOLDE MYFITNESSPAL

  Uden begrænsning af eventuelle bestemmelser i denne aftale om skadesløsholdelse indvilliger du i at forsvare, kompensere for og holde MyFitnessPal og dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, datterselskaber, repræsentanter, underlicenshavere, efterfølgende ejere, beskikkede personer og tredjeparts tjenesteudbydere skadesløse (samlet "Skadesløsholdte parter") for og mod ethvert og alle krav, handlinger, retshandlinger og andre retsprocesser (samlet "Krav"), herunder, men ikke begrænset til, sagsomkostninger og -udgifter, opstået pga. eller relateret til: (i) Dit brud på denne aftale, herunder, uden begrænsning, enhver repræsentation eller garanti i denne aftale; (ii) Din adgang til eller brug af webstedet, applikationer eller tjenester; (iii) Din tilvejebringelse af information eller andre data til MyFitnessPal eller nogen af de skadesløsholdte parter; (iv) Din overtrædelse eller påståede overtrædelse af enhver udenlandsk eller national, føderal, statslig eller lokal lov eller forordning; eller; (v) Din overtrædelse eller påståede overtrædelse af en tredjeparts ophavsret, varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

  De skadesløsholdte parter vil have ret til, men er ikke forpligtet til at deltage via advokat efter eget valg i eventuelt forsvar fra din side for eventuelle krav, hvor det er påkrævet, at du forsvarer, kompenserer for eller holder de skadesløsholdte partere skadesløse. Du må ikke indgå forlig uden forudgående skriftligt samtykke fra de pågældende skadesløsholdte parter.

 27. GÆLDENDE LOV, JURISDIKTION OG STED

  Denne aftale, herunder, men ikke begrænset til fortolkningen af denne aftale, skal behandles som om, denne aftale var gennemført og udført i San Francisco, Californien og vil være underlagt og fortolkes i henhold til lovene i staten Californien uden hensyn til eventuelle konflikter med retlige principper. ETHVERT SAGSANLÆG FRA DIG SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE ELLER DENNE AFTALE SKAL GENNEMFØRES INDEN FOR ET (1) ÅR FRA SAGSANLÆGGET OPSTOD, ELLERS VIL DET FOR ALTID FRAFALDES OG IKKE BLIVE TAGET I BETRAGTNING. ALLE SAGSANLÆG VIL VÆRE UNDERLAGT DE BEGRÆNSNINGER, DER ER ANGIVET OVENFOR. Sproget i denne aftale skal fortolkes ud fra dets rimelige betydning og ikke udelukkende til fordel for den ene eller den anden part.

  1. Krav om voldgiftsmægling.

   Du indvilliger hermed i, at enhver tvist, af en hvilken som helst karakter, mellem dig og MyFitnessPal som følge af eller i forbindelse med denne aftale, vil blive afgjort af et neutralt, bindende voldgiftsinstitut ved repræsentanterne for JAMS i San Francisco, Californien (medmindre du og MyFitnessPal sammen bliver enige om et andet voldgiftsinstitut), som vil handle og dømme i henhold til de grundlæggende love i Californien og JAMS’ Streamlined Arbitration Rules & Procedures (rationaliserede regler og procedurer for voldgift). En endelig afgørelse eller dom afsagt af voldgiftsmanden kan derefter registreres af den vindende part ved den pågældende domstol som en endelig dom. Voldgiftsmanden skal tilskrive enhver udgift (herunder, men ikke begrænset til, JAMS’ gebyr og rimelige advokatudgifter) til den vindende part.

  2. Retsmiddel som hjælp til voldgift; rimeligt retsmiddel.

   Denne aftale vil ikke forhindre dig eller MyFitnessPal i at søge midlertidige retsmidler som hjælp til voldgift, herunder, men ikke begrænset til, udsættelse af sagen, gennemtvinge voldgift eller bekræfte en voldgiftsdom fra en domstol i den kompetente jurisdiktion. Desuden vil denne aftale ikke forhindre dig eller MyFitnessPal i at henvende jer til en domstol i den kompetent jurisdiktion for at opnå et midlertidigt tilhold, foreløbigt forbud eller anden form for midlertidig afhjælpning om nødvendigt. DET RETTE STED FOR ETHVERT SAGSANLÆG, DER TILLADES IFØLGE DETTE UNDERAFSNIT VEDRØRENDE “RIMELIGT RETSMIDDEL”, VIL VÆRE DE FØDERALE OG STATSLIGE DOMSTOLE I SAN FRANCISCO, CALIFORNIEN; PARTERNE FRASIGER SIG HERMED ENHVER MODSIGELSE IMOD STEDET OG PERSONLIG JURISDIKTION VED SÅDANNE DOMSTOLE.

 28. OPHÆVELSE

  1. Ophævelse; videreførelse

   Begge parter har ret til at ophæve denne aftale samt rettighederne i den når som helst, af en hvilken som helst årsag, ved at give den anden part besked herom i henhold til denne aftale. Denne aftale ophæves automatisk, hvis du handler i strid med aftalens erklæringer, garantier eller klausuler. En sådan ophævelse vil ske automatisk og kræver ingen handlinger fra MyFitnessPals side. Efter ophævelse vil alle rettigheder, licenser og forpligtelser, der er fastsat i følge denne aftale, blive ugyldige, undtagen afsnit 1-4, 6-13, 16-30, som videreføres efter ophævelse af denne aftale.

  2. Virkning af ophævelse

   Enhver ophævelse af denne aftale ophæver automatisk alle rettigheder og licenser, du er blevet tildelt ifølge denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, alle rettigheder til at benytte webstedet, applikationerne og tjenesterne. Efter ophævelsen forbeholder MyFitnessPal sig retten til at træffe enhver foranstaltning efter eget skøn for at forhindre, at du benytter webstedet, applikationerne og tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, teknologiske forhindringer såsom blokering af IP-adresse og direkte kontakt med din internet-tjenesteudbyder.

  3. Sagsanlæg

   Hvis MyFitnessPal, efter MyFitnessPals eget skøn, lægger sag an imod dig i forbindelse med egentligt brud på eller mistanke om brud på denne aftale, vil MyFitnessPal være berettiget til at opkræve dig for alle rimelige advokatudgifter, som en del af et sådant sagsanlæg, og du indvilliger hermed i at betale MyFitnessPal disse som følge af en sådan sag. Selskabet MyFitnessPal vil ikke have nogen retlig forpligtelse eller andet ansvar over for dig eller tredjeparter som følge af eller i forbindelse med ophævelse af denne aftale.

 29. MEDDELELSER

  Alle meddelelser, det er påkrævet eller tilladt at give under denne aftale, skal være skriftlige. MyFitnessPal skal give enhver meddelelse via e-mail sendt til den seneste e-mailadresse, hvis nogen, givet af dig til MyFitnessPal. Du indvilliger, i at enhver meddelelse modtaget fra MyFitnessPal elektronisk tilfredsstiller ethvert juridisk krav om, at en sådan meddelelse er skriftlig. DU ER ENEANSVARLIG FOR AT SIKRE, AT DIN E-MAILADRESSE REGISTRERET HOS MYFITNESSPAL ER NØJAGTIG OG AKTUEL, OG MEDDELELSER SENDT TIL DIG SKAL ANSES FOR GÆLDENDE, NÅR MYFITNESSPAL HAR SENDT EN E-MAIL TIL DEN PÅGÆLDENDE ADRESSE. Du skal sende enhver meddelelse til MyFitnessPal via: (1) post i frankeret form til MyFitnessPal Inc., 525 Brannan Street, Suite 300, San Francisco, CA, 94070; eller (2) send en e-mail til: legal@myfitnesspal.com. Meddelelser til MyFitnessPal vil være gældende, når MyFitnessPal har modtaget meddelelsen.

 30. GENERELT

  Denne aftale udgør hele aftalen mellem MyFitnessPal og dig vedrørende din brug af tjenesterne. Denne aftale kan kun ændres gennem en skriftlig ændring, der er underskrevet af en bemyndiget leder i MyFitnessPal eller ved ensidig ændring af denne aftale af MyFitnessPal og ved, at MyFitnessPal poster en sådan ændret version. Hvis en del af denne aftale menes at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende del fortolkes, så den afspejler parternes oprindelige hensigt, og den resterende del af aftalen skal forblive fuldt gældende. En frafaldelse fra en af parterne af en betingelse eller et vilkår i denne aftale eller brud herpå, om end kun ét tilfælde, vil ikke give afkald på en sådan betingelse, vilkår eller efterfølgende brud herpå. MyFitnessPal kan tildele eller overdrage denne aftale til enhver tid, med eller uden meddelelse herom til dig. Denne aftale og alle dine rettigheder og forpligtelser herunder kan ikke tildeles eller overføres af dig uden forudgående skriftlig tilladelse fra MyFitnessPal. Denne aftale vil være bindende og gældende for parterne, deres efterfølgere og tilladte beskikkede personer. Du og MyFitnessPal er uafhængige kontrahender, og med denne aftale oprettes ingen agenturer, joint ventures eller noget forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og ej heller er dette tiltænkt. Der er ingen tredjeparts begunstigede under denne aftale, undtagen MyFitnessPal-parterne og de skadesløsholdte parter i det omfang, der er beskrevet i afsnit 18, 21, 25 og 28(c), samt MyFitnessPals licensgivere og leverandører i det omfang, der udtrykkeligt er angivet i afsnit 23. Du indvilliger og erklærer dig enig i, at et aktuelt brud eller trussel herom på denne aftale eller krænkelse af navnebeskyttet eller anden tredjeparts ret fra din side vil forårsage uoprettelig skade på MyFitnessPal og MyFitnessPals licensgivere og leverandører, og at dette, hvis det er tilfældet, derfor berettiger MyFitnessPal eller MyFitnessPals licensgivere eller leverandører til at oprette påbud. Formålet med overskrifterne i denne aftale er kun bekvemmelighedshensyn, og de vil ikke begrænse, øge eller påvirke nogen af denne aftales forpligtelser, vilkår, betingelser eller bestemmelser.

MyFitnessPal fortrolighedspolitik

MyFitnessPal, Inc. (i det følgende benævnt "MyFitnessPal") forpligter sig til at respektere webstedsbrugernes ret til fortrolighed, og MyFitnessPals mobiltelefon-applikationer ( "Applikationerne"). MyFitnessPal har udarbejdet denne fortrolighedspolitik for at klarlægge vores praksis vedrørende indsamling af information og brug heraf samt beskyttelse af dine personlige oplysninger, når du tilgår og benytter siden og applikationerne. Alle ord, som er skrevet med stort, men ikke på anden vis defineret, vil have deres respektive betydning i følge MyFitnessPals "Brugsvilkår".

Denne fortrolighedspolitik gælder kun for webstedet og applikationerne og gælder således ikke for andre websteder eller applikationer, som tilhører eller drives af tredjeparter ("Tredjeparts websteder/applikationer"), som kan have praksisser og politikker for dataindsamling, opbevaring og brug, der adskiller sig fra denne fortrolighedspolitik. Yderligere information findes i nedenstående afsnit om Tredjeparts websteder/applikationer.

VED AT BRUGE WEBSTEDET OG/ELLER APPLIKATIONERNE ERKLÆRER OG GARANTERER DU SAMTIDIGT, AT DU HAR LÆST, ER INDFORSTÅET MED OG ENIG I VILKÅRENE I DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK. HVIS DU IKKE FORSTÅR ELLER IKKE INDVILLIGER I AT VÆRE UNDERLAGT DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK, MÅ DU IKKE BENYTTE WEBSTEDET OG/ELLER APPLIKATIONERNE.

 1. PRAKSISSER FOR INDSAMLING AF INFORMATION

  1. Trafikdata. MyFitnessPal indhenter automatisk oplysninger af den slags, som browsere automatisk gør tilgængelige, herunder: (i) IP-adresser; (ii) domæneservere; (iii) typer af computere, der skaber adgang til webstedet; og (iv) typer af webbrowsere, der skaber adgang til webstedet (samlet "Trafikdata"). Trafikdata er anonyme oplysninger, der ikke identificerer dig personligt.

  2. Cookies. En "Cookie" er en serie af informationer, som et websted gemmer på brugerens computer, og som brugerens browser sender til webstedet, hver gang brugeren sender en anmodning til webstedet. Formålet med en cookie er at identificere brugeren som en unik bruger af webstedet. MyFitnessPal bruger cookies for at brugertilpasse din oplevelse på webstedet til dine interesser, for at sikre at du ikke får vist de samme reklamer eller informationer gentagne gange samt for at gemme din adgangskode, så du ikke skal indtaste den igen, hver gang du besøger webstedet. Desuden kan MyFitnessPal bruge cookies og andre metoder til at gemme og hente data fra din internetbrowser. Yderligere information om MyFitnessPals brug af cookies findes i nedenstående afsnit "Brug af information og praksis for offentliggørelse/Trafikdata og information indsamlet ved hjælp af cookies.

   HVIS DU IKKE ØNSKER AT LAGRE COOKIES PÅ DIN COMPUTER, SKAL DU INDSTILLE DINE BROWSERE TIL AT BLOKERE COOKIES, FØR DU SKABER ADGANG TIL WEBSTEDET. DU SKAL DOG VÆRE KLAR OVER, AT VISSE AF TJENESTERNE OG VISSE FUNKTIONER PÅ WEBSTEDET MULIGVIS IKKE FUNGERER KORREKT UDEN HJÆLPEN FRA COOKIES.

  3. Webbeacons."Webbeacons" (også kendt som clear gifs, pixel tags eller web bugs) er små grafiske elementer med en unik identifikator, hvis funktionsmåde minder om cookies og anvendes til at spore internetbrugeres færden rundt på nettet eller til at tilgå cookies med. Modsat cookies, som gemmes på brugerens hardisk på computeren, så er webbeacons indlejret synligt på websteder (eller i en e-mail). Webbeacons kan bruges til at levere eller kommunikere med cookies, til optælling af brugere, som har besøgt visse sider, og til at forstå deres brugsmønstre. Yderligere information om MyFitnessPals brug af webbeacons findes i nedenstående afsnit om brug af information og praksis for offentliggørelse/Trafikdata og information indsamlet ved hjælp af cookies & webbeacons.

  4. Data fra mobilenheder.Når brugere henter, installerer og bruger applikationerne på deres mobiltelefon eller andre trådløse telekommunikationsenheder, indsamler MyFitnessPal automatisk information, herunder, men ikke begrænset til, udbydere, en unik enhedsidentifikator, information om geoplacering (hvis brugeren har givet tilladelse hertil), hvilken type mobilenhed, brugeren tilgår applikationen med og styresystemer, som tilgår applikationerne (samlet benævnt, "Oplysninger om mobilenhed"). En unik enhedsidentifikator er en række alfanumeriske tegn (ligner et serienummer), der bruges til at identificere og adskille hver enkelt mobiltelefon eller anden trådløs telekommunikationsenhed. Placeringstjenester kan aktiveres eller deaktiveres når som helst via mobilenhedens indstillinger. MyFitnessPal bruger data fra mobilenheder til at forstå brugsmønstre og til at forbedre applikationerne. Yderligere information om MyFitnessPals brug af data fra mobilenheder findes i nedenstående afsnit om brug af information og praksis for offentliggørelse/Trafikdata og information indsamlet ved hjælp af cookies & webbeacons og data fra mobilenheder.

  5. Reklameanvendelse og forbrugsanalyse. MyFitnessPal bruger tredjeparter til reklameføring og forbrugsanalyse over webstedet og applikationerne. Disse tredjeparter kan anbringe cookies på din maskine, bruge web-beacons, indsamle personlige oplysninger (som defineret herunder), trafikdata og data fra mobilenheder, og logdata for at indsamle trafik- og aktivitetsdata for at kunne levere relevante målinger, indhold og annoncer. Vi deler ikke dine ikke-offentlige, personlige oplysninger med disse parter, men vi kan dele oplysninger, i anonym eller aggregeret form, med dem for at forbedre relevansen af de reklamer, du ser på MyFitnessPal. Indhentningen af disse oplysninger af tredjeparter er underlagt sådanne tredjeparters fortrolighedspolitikker. Yderligere information findes i nedenstående afsnit om tredjeparts websteder/applikationer. Med hensyn til annoncering på webstedet, for at lære mere om adfærdsbaseret reklameføringspraksis eller for at framelde dig denne type annoncer, skal du gå ind på http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices og http://opt.jumptap.com/optout/opt?jt.

  6. Personlige oplysninger. Du vil blive bedt om at give MyFitnessPal visse oplysninger om dig selv ("Personlige oplysninger"). Personlige oplysninger inkluderer, uden begrænsning: (1) "Kontaktoplysninger" (personlige identificerbare oplysninger om dig, som fx dit navn og e-mailadresse, såvel som dine venner og kontakter, hvis du aktiverer adgang til oplysninger om dine kontakter og adressebog); og (2) "Demografiske oplysninger" (personlige oplysninger om dig (men identificerer ikke specifikt dig), som fx dit køn, fødselsdag, postnummer, land, højde, vægt, livsstil og motionsfrekvens); og (3) "Oplysninger om træning og vægt" (oplysninger om din brug af tjenesterne (men identificerer ikke specifikt dig), som fx dit kalorieindtag, ernæringsstatistikker, fitnessaktivitet og hvor meget du har tabt dig eller taget på). De personlige oplysninger, du angiver, bruges til sådanne formål som at gøre det muligt for dig at lave en brugerkonto og profil, tilgå webstedet og/eller applikationer og relaterede tjenester, overvåge og forbedre indholdet og brugen af webstedet og/eller applikationer, interagere med webstedet og/eller applikationer og med dine venner og andre medlemmer, at finde og oprette forbindelse til dine venner og andre medlemmer (kun når du beder om dette), brugertilpasse reklamer og indhold du ser, kommunikere med dig om nye funktioner og andre nyheder samt eventuelt andre formål, som informationerne er indsamlet til. Vi kan også trække på disse personlige oplysninger for at tilpasse webstedet og/eller applikationer til dine behov for at undersøge vores websteds og/eller applikationers effektivitet og for at udvikle nye værktøjer til vores medlemmer.

   Du er ikke forpligtet til at give personlige oplysninger, men hvis du ikke giver disse oplysninger, kan du være forhindret i at benytte bestemte funktioner i tjenesterne.

  7. Tredjeparts tjenester. Hvis du opretter en konto og anvender dit brugernavn/id fra en tredjeparts tjenester såsom Facebook, vil MyFitnessPal anvende dit brugernavn/id til at tilgå og indsamle oplysninger, som dine privatlivsindstillinger for den pågældende tjeneste tillader MyFitnessPal at tilgå, så MyFitnessPal kan oprette din konto og oprette forbindelse mellem dig og dine venner.

  8. Offentliggørelse af dine informationer.Visse områder af webstedet og applikationerne er åbne for enhver, såsom vores fællesskabers forummer og din personlige profil. Al information du bringer på disse steder kan være tilgængeligt for andre medlemmer af webstedet, som kan tilgå det. Desuden indeholder webstedet funktioner, som lader dig uploade, bringe, overføre, vise, udføre og distriburere indhold, information eller andre oplysninger, herunder dine personlige oplysninger. Al information, som du vælger at offentliggøre via sådanne funktioner bliver automatisk offentlig information. Du bør udvise forsigtighed, når du offentliggør dine personlige oplysninger via sådanne funktioner, og du indvilliger i at påtage dit fulde ansvar herfor.

 2. BRUG AF INFORMATION OG PRAKSIS FOR OFFENTLIGGØRELSE

  1. Trafikdata og oplysninger indsamlet ved hjælp cookies, webbeacons og data fra mobilenheder.

   MyFitnessPal analyserer trafikdata og information, der er indhentet via cookies, webbeacons og data fra mobilenheder, for at hjælpe MyFitnessPal med bedre at forstå, hvem der bruger webstedet og/eller applikationerne, og hvordan de bruger webstedet og/eller applikationerne. Ved at identificere brugsmønstre og -trends er MyFitnessPal i stand til bedre at designe webstedet og applikationerne, så du får en bedre oplevelse, og for at tilbyde dig mere relevant og spændende indhold og reklamer. Fra tid til anden kan MyFitnessPal frigøre trafikdata og information, der er indhentet via cookies, webbeacons og data fra mobilenheder i aggregeret form, som fx ved at offentliggøre en rapport om trends inden for brugen af webstedet. Desuden kan MyFitnessPal dele trafikdata og data fra mobilenheder og information, der er indhentet via cookies og webbeacons, med: (1) tredjeparters analysevirksomheder, så tredjeparter kan hjælpe MyFitnessPal med bedre at forstå, hvem der bruger webstedet og/eller applikationerne, og hvordan de bruger webstedet og/eller applikationerne; (2) markedsføringspartnere, så sådanne tredjeparter kan sende dig reklamer, som er skræddersyet til dine interesseområder; og (3) tjenesteudbydere, så vi kan personliggøre, tilvejebringe og forbedre vores tjenester i forhold til din brug og dine interesser.

  2. Personlige oplysninger

   1. Kontaktoplysninger.MyFitnessPal bruger dine kontaktoplysninger til at sende dig information om MyFitnessPal og MyFitnessPals produkter og tjenester samt til at kontakte dig om nødvendigt i forbindelse med tjenesterne. MyFitnessPal bruger dine kontaktoplysninger (når vi bedes herom) til at oprette forbindelse mellem dig, dine venner og andre medlemmer ifølge de præferencer, du har fastsat for din konto.

   2. Demografiske oplysninger. MyFitnessPal bruger dine demografiske oplysninger til at brugerdefinere og tilpasse din oplevelse på webstedet og/eller i applikationerne. Som med trafikdata og data fra mobilenheder og oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies og webbeacons, kan MyFitnessPal fra tid til anden frigive og dele demografiske data med tredjeparter i anonym form og/eller i aggregeret form til brancheanalyser, forskning, demografisk profiltegning og andre lignende formål. Derudover deler MyFitnessPal anonymiserede demografiske data med vores markedsføringspartnere, så sådanne tredjeparter kan sende dig reklamer, som er skræddersyet til dine interesseområder. For at framelde dig deling af dine anonymiserede og demografiske data med vores reklame- og markedsføringspartnere skal du gå ind på http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices og http://opt.jumptap.com/optout/opt?jt.

   3. Oplysninger om træning og vægt. MyFitnessPal bruger dine oplysninger om træning og vægt for at kunne tilvejebringe, personliggøre og forbedre din oplevelse på webstedet og/eller i applikationerner. Som det er tilfældet med demografiske oplysninger og andre oplysninger indsamlet via tjenesten, kan MyFitnessPal frigive og dele oplysninger om træning og vægt med tredjeparter i anonym form og/eller aggregeret form til statistiske analyser, forskning, demografisk profiltegning og andre lignende formål. Derudover kan MyFitnessPal dele dine oplysninger om træning og vægt sammen med dine demografiske oplysninger, i anonym og i aggregeret form, med andre MyFitnessPal-brugere, så du og andre brugere kan sammenligne jeres egen, personlige fitness-, sundheds- og wellness-situation i forhold til hele fælleskabet på MyFitnessPal.

  3. Andre praksisser for offentliggørelse

   Undtagen, hvis andet er angivet i denne fortrolighedspolitik, og når du på anden vis har givet tilladelse hertil eller under følgende omstændigheder, vil MyFitnessPal ikke dele dine personlige oplysninger med tredjeparter.

   • Offentliggørelse i forbindelse med tjenester. MyFitnessPal offentliggør personlige oplysninger til dem, som hjælper os med at tilvejebringe vores tjenester, herunder dem, som udfører tekniske, administrative og databearbejdningsmæssige opgaver såsom hosting, fakturering, aftaleoverholdelse samt dataopbevaring og sikkerhed.

   • Lovpligtigt eller for at beskytte rettigheder. MyFitnessPal offentliggør personlige oplysninger, når det påkræves ifølge lov, eller som reaktion på en stævning eller retskendelse, eller når MyFitnessPal efter eget skøn mener, at offentliggørelsen er begrundet nødvendig for at beskytte ejendom og rettigheder tilhørende MyFitnessPal, tredjeparter eller den almene offentlighed

   • Overdragelse af virksomhed; konkurs. MyFitnessPal forbeholder sig retten til at overdrage alle personlige oplysninger i dens besiddelse, til en efterfølgende organisation, i tilfælde af en fusion, virksomhedsovertagelse eller konkurs, eller andet salg af alle eller dele af MyFitnessPals aktiver. Ud over det omfang, som er bestemt af en konkurs eller en anden domstolsbeslutning, vil brugen og offentliggørelsen af alle overdragede personlige informationer være underlagt denne fortrolighedspolitik eller en ny fortrolighedspolitik, hvis du har fået meddelelse om en sådan ny fortrolighedspolitik og om muligheden af at framelde sig denne. Personlige oplysninger, der er indsendt eller indsamlet efter en overdragelse, kan dog blive underlagt en ny fortrolighedspolitik vedtaget af MyFitnessPals efterfølgere.

 3. E-MAILKOMMUNIKATION FRA MYFITNESSPAL

  I forbindelse med tilvejebringelsen af vores tjenester, kan vi sende dig periodiske meddelelser om tjenesterne, nye produkttilbud og information, som er en del af tjenesterne, og som du ikke kan framelde dig. Vi kan også sende dig periodiske kampagner og andre tilbud eller materialer, MyFitnessPal mener vil være af interesse for dig. Du kan framelde dig disse kampagnemeddelelser når som helst ved at (a) følge vejledningen for frameldelse, som findes i hver meddelelse; eller (b) ændre dine e-mailpræferencer på din konto.

 4. E-MAILKOMMUNIKATION FRA MEDLEMMER

  Ved at finde og oprette forbindelse til dine venner og andre medlemmer, kan du modtage elektroniske meddelelser, herunder e-mails og onlinebeskeder fra andre medlemmer af webstedet. Du kan vælge, hvilke beskeder du modtager fra andre medlemmer ved at ændre præferencerne for beskeder på din konto.

 5. SIKKERHED OMKRING PERSONLIGE OPLYSNINGER

  MyFitnessPal har implementeret og opretholder rimelige sikkerhedsprocedurer og -praksisser, der er udviklet til at beskytte mod uautoriseret adgang, brug, ændring, destruering eller offentliggørelse af dine personlige oplysninger. Trods denne indsats er ingen sikkerhedsforanstaltninger perfekte eller uigennemtrængelige, og ingen metode til dataoverførsel er en garanti mod opsnapning eller anden form for forkert brug. I det tilfælde, at dine personlige oplysninger bliver kompromitteret som følge af et sikkerhedsbrud, vil MyFitnessPal øjeblikkeligt, som påkrævet ifølge gældende lov, meddele dig herom, hvis dine personlige oplysninger skulle være blevet kompromitteret.

 6. BRUGERS MULIGHED FOR AT FÅ ADGANG TIL, AJOURFØRE OG RETTE PERSONLIGE OPLYSNINGER

  Hvis du har en konto, kan du til enhver tid få adgang til og ændre dine personlige oplysninger via din konto. Hvis du fuldstændig sletter alle sådanne oplysninger, kan du ikke få korrekt adgang til eller bruge webstedet og/eller applikationerne. Hvis du vil have MyFitnessPal til at slette dine personlige oplysninger fra systemet, kan du kontakte os via removal@myfitnesspal.com med en anmodning om, at vi sletter dine personlige oplysninger fra databasen. MyFitnessPal vil gøre en forretningsmæssigt rimelig indsats for at efterkomme din anmodning; MyFitnessPal kan dog gemme en arkiveret kopi af dine optegnelser som påkrævet ifølge lov eller af andre legitime forretningsformål.

  MyFitnessPal vil gerne have, at dine personlige oplysninger er fyldestgørende og nøjagtige. Ved at bruge hjemmesiden og/eller applikationerne erklærer og garanterer du, at alle oplysninger, du opgiver på enhver registreringsformular eller på anden måde i forbindelse med din brug af siden og/eller applikationer og tjenester, er ajourførte og nøjagtige, samt at du vil ajourføre sådanne oplysninger om nødvendigt, så de hele tiden er fuldstændige og nøjagtige. For at bekræfte fuldstændigheden og nøjagtigheden af, eller foretage ændringer af, dine personlige oplysninger, skal du gå ind på din personlige profil.

 7. TREDJEPARTS WEBSTEDER/APPLIKATIONER

  Webstedet og applikationerne indeholder links til tredjeparters websteder og applikationer. MyFitnessPal hverken ejer eller har kontrol over disse tredjeparters websteder/applikationer. MyFitnessPal har ikke ansvaret for fortroligheds- og sikkerhedspraksisser og politikker for disse tredjeparters websteder/applikationer, og denne fortrolighedspolitik dækker ikke nogen tredjeparters websteder/applikationer, bortset fra de personlige oplysninger, som MyFitnessPal har angivet direkte til dem. Inden du besøger eller videregiver personlige oplysninger til en tredjeparts websted, skal du gøre dig selv bekendt med fortrolighedspolitikker og praksisser (hvis der findes nogen) for denne tredjeparts websted, og du bør tage de nødvendige forholdsregler mht., efter din skønsmæssige vurdering, at beskytte dit privatliv.

 8. OPDATERINGER OG ÆNDRINGER AF FORTROLIGHEDSPOLITIKKEN

  MyFitnessPal forbeholder sig retten til at opdatere, ændre eller modificere denne fortrolighedspolitik. Enhver væsentlig ændring i denne politik vil blive skrevet på hjemmesiden og/eller applikationerne (eller du vil blive underrettet via e-mail eller få anden meddelelse), og det vil fremgå, hvornår sådanne ændringer vil træde i kraft. Du vil blive anset som have accepteret sådanne eventuelle modifikationer eller ændringer, hvis du vælger fortsat at bruge webstedet og/eller applikationerne efter den dato, hvor den modificerede eller ændrede fortrolighedspolitik er blevet postet på webstedet. Brug af oplysninger, vi indsamler, er nu underlagt fortrolighedspolitikken, som er gældende på det tidspunkt, sådanne oplysninger bliver brugt.

 9. Fortrolighedspolitik for børn

  MyFitnessPal opfordrer ikke til eller indsamler ikke forsætligt personlige, identificerbare oplysninger fra børn, der endnu ikke er fyldt 13 år. Hvis MyFitnessPal får egentlig kendskab til, at de har indsamlet personlige, identificerbare oplysninger fra et barn, der endnu ikke er fyldt 13 år, vil MyFitnessPal omgående slette sådanne oplysninger fra databasen.

 10. INTERNATIONALE BRUGERE

  Hvis du befinder dig uden for USA og vælger at indtaste dine oplysninger til MyFitnessPal, bliver dine oplysninger overført til USA og behandlet der (eller ethvert andet land, hvor MyFitnessPal er aktiv). Når du indtaster dine oplysninger og bruger hjemmesiden og/eller applikationerne, accepterer og samtykker du i indsamlingen, overførslen, brugen, opbevaringen og offentliggørelsen af din oplysninger, som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Ikrafttrædelsesdato: 11. juni 2013